s
รวมวีซ่านิวVisitor,Work visa under partnership,PR
3/20/2017 7:48:58 AM<TABLE cellSpacing=0 width="100%"><T><T><T><T><T><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top><!--Last Update : 16 กรกฎาคม 2550 2:37:28 น.-->

การขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์


<!--Main--><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หลักฐานการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วโปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 3200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือแบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" ) จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หลักฐานการเงิน ( สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน (สำเนา 1 ชุด)
- ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม "Sponsoring a Visitor Form" ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
- ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
- ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
- ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่
กรณีที่เดินทางระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี ) อายุการทำงาน และตำแหน่ง


<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน เอกสารที่กล่าวมาจะต้องได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน / บริษัท / โรงเรียนเท่านั้น

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท/ห้างร้านนั้น ๆ

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงาน
โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์การ / บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และหากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร / บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีเดินทางมานานกว่า 24 เดือน อันเนื่องมาจากผู้สมัครติดตามสามี หรือภรรยา หรือบุตร ที่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนระยะยาว โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร
- หลักฐานการได้รับวีซ่าระยะยาวของคู่สมรส หรือบุตร
- จดหมายรับรอง / จดหมายยืนยันจากสมาชิกในครอบครัว
- ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 17 ปี โปรดยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด๊อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">การยื่นใบสมัคร ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
(ตู้ ป.ณ. 2719 กรุงเทพฯ 10500)
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444
แฟกซ์ (66ฉ2 654 3445
เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ท่านสามารถมารับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือพิมพ์จาก h[/COLOR">ttp://www.immigration.govt.nz

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ระยะเวลาการพิจารณา
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วันทำการ
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หลักฐานการสมัครวีซ่าทำงาน เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าทำงานที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 5200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือ แบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หนังสือสัญญาว่าจ้างตัวจริง หรือแฟกซ์จากนายจ้าง ที่ระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน เงื่อนไข การว่าจางต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาของตำแหน่งงานที่เปิดรออยู่
- หลักฐานของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครได้รับการอบรม หรือมีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ใบผ่านงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
- หลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงาน / บริษัท / ห้างร้านของนายจ้าง (ถ้าเป็นประโยชน์)
- หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างที่นิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมือง ให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีนักบวชที่จะไปจำวัด หรือโบสถ์ที่ประเทศนิวซีแลนด์
-โปรดยื่นหนังสือรับรองจากองค์กรทางศาสนาที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์
- หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากเจ้าคณะภาค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีหัวหน้าทัวร์
- โปรดยื่นหนังสือรับรองจากบริษัททัวร์ที่ระบุว่า ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ หรือชั่วคราว และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน รวมถึงอายุการทำงาน บริษัททัวร์จะรับผิดชอบอะไรบ้างระหว่างที่หัวหน้าทัวร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
- หลักฐานการเงินของบริษัททัวร์ บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- หนังสืออนุญาตินำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรณีการจ้างงานที่มีระยะเวลานานกว่า 24 เดือน
- ประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากดรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า) ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">การยื่นใบสมัคร ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 6543444
แฟกซ์ (66) 2 654 3445
เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ท่านสามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก <FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">http://www.immigration.govt.nz<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ระยะเวลาการพิจารณาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วัน ทำการ
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

คำถาม คำตอบเกี่ยวกับวีซ่านิวซีแลนด์เมื่อท่านมาอยู่นิวซีแลนด์แล้ว

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">คุณมาตาคะมีคำถามคะ ไก่ถือ Multiple visa 6 mouths อยู่จะจดทะเบียนได้ไหมคะ ฮืม last question ? ถ้าจะ extension visa 3 months. ต้องทำอย่างไรและไปทำที่ไหนคะและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ขอตอบคร่าวๆเท่าที่จำได้นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้น
- จดทะเบียนสมรสที่นิวซีแลนด์ได้คะ จูงมือว่าที่สามีไปที่ District Court ในเขตที่คุณอยู่พร้อม พาสปอร์ต บัตรประชาชน ใบเกิดและว่าที่สามีคะ (โทรไปสอบถามและนัดหมายอีกทีนะคะ)
- หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วได้วีซ่าอะไร ตอบว่า การจดทะเบียนสมรสไม่ผลต่อวีซ่าคะ วีซ่าที่คุณไก่ขอมาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนเดิม
- และจะอยู่ได้กี่ปี ตอบว่าตามระยะเวลาที่วีซ่าระบุคะ
- ทำงานได้มั๊ย ตอบว่าไม่ได้คะจนกว่าคุณไก่จะยืนขอ work visa และได้มาถึงทำงานได้คะ
- Multiple visa 6 mouths อยู่จะจดทะเบียนได้ไหมคะ ตอบว่าได้แน่่นอน
- ถ้าจะ extension visa 3 months. ต้องทำอย่างไรและไปทำที่ไหนคะ
และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ตอบ ต้องไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือ immigration ที่โอคแลนด์คะ (เพราะคุณไก่อยู่ในเขตโอคแลนด์) เอกสารจำไม่ค่อยได้แล้ว
แต่คิดว่านะคะเหมือนที่คุณไก่ยื่นขอวีซ่ามาจากเมืองไทยคะ ใบสมัคร พาสปอร์ต สปอนเซอร์ชิป ค่าธรรมเนียมไปดูในนี้ได้เลยคะ
<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">www.immigration.govt.co.nz<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">

อืมพาสปอร์ตไก่จะหมดอายุเดือนตุลาคมนี้อะ ต้องทำอย่างไรดี ? ต้องกลับไปต่อที่ไทยหรือเปล่า ?
<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ตอบ ติดต่อสอบถามที่สถานทูตไทยตามรายละเอียดนี้นะคะ เพราะตอบไปกลัวไม่ชัดเจนจะทำให้คุณไก่สับสนเจ้าหน้าที่ใจดีทุกคนคะไม่ต้องกลัวถ้าโทรไม่ติดก็ส่งอีเมล์ได้คะ


Royal Thai Embassy, Wellington

2 Cook Street, Karori, Wellington, New Zealand
E-mail: <FONT style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">information@thaiembassynz.org.nz</SPAN>

Tel: (64 4) 476 8616 - 9

<FONT style="FONT-SIZE: 11pt" size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"></SPAN>


ถ้ากลับไปต่อที่ไทยแล้ววีซ่าที่มีอยู่ในเล่มเก่าทำอย่างไรอะ ?Ouch
ตอบ ไปติดต่อสถานทูตนิวซีแลนด์ในประเทศไทย ทำการย้ายวีซ่าเข้าพาสปอร์ตเล่มใหม่คะ หรือถ้าอยู่ในนิวซีแลนด์ไปติดต่อที่อิมมิเกรชั่นในเขตที่คุณอยู่ทำการย้ายวีซ่าเข้าพาสปอร์ตเล่มใหม่คะ

*คุณไก่จะไปไอร์์แลนด์โดยออกจากนิวฯคิดว่าต้องกลับไปขอวีซ่ามาจากไทยนะคะ
แต่ถ้าถือ พีอาร์หรือวีซ่าถาวรแล้วขอจากสถานทูตไอร์แลนด์ในนิวซีแลนด์ได้เลยคะ
(*ถ้าข้อมูลที่ตอบไปไม่ชััดเจนคุณไก่กลับมาแก้ไขด้วยคะ)สวัสดีคุณขวัญ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เข้ามาคุยกันบ่อยๆนะ เคยขอวีท่องเที่ยวนานมากแล้ว ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนมากจะได้ Single visa 3 เดือนแต่ว่าต่อที่นี่ได้อีกเรื่อยจนครบหนึ่งปี แต่ครั้งหลังๆเขาให้แค่เก้าเดือน ค<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">รั้งนี้คิดว่าจะใช้เวลานานก็เลยยื่นแต่เนิ่นๆ ยื่นเรื่องวันพุธพอวันศุกร์เขาก็โทรมาคุยกับสามี ขอไปหกเดือนแต่เขาเสนอให้สองปี แต่ขอใบรับรองความประพฤติและใบรับรองสุขภาพ แต่เราไม่สะดวกลงกรุงเทพฯเขาเลยอนุโลมให้ไม่ต้องใช้ ใช้แต่ใบรับรองสุขภาพ ได้มา 2 ปี เขาคงเห็นประวัติเราไปๆมาๆเกือบสิบปี คงรำคาญ 


<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Tongue...มาถึงแล้วอย่าลืมไปเปิดบัญชีธนาคารของที่นี่นะ เพื่อมีหลักฐานยื่นวีซ่าครั้งต่อๆไปถ้าไม่ต้องการใช้หลักฐานการเงินของแฟน(ผู้ชายจะได้เอาเงินโชว์เข้าบัญชีให้) เข้าแล้วไม่มีการออกฮิฮิ

Tongue...มีอะไรเพิ่มเติมอีก คุณน้องมาตาเข้ามาบอกนะ เรื่องเตรียมตัวมาใช้ชีวิตที่นี่ เพราะแม่เอเจยกให้เป็นผู้รอบรู้แล้ว

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">ขอออกตัวกับพี่ๆน้องๆในห้องนี้ก่อนนะคะว่าที่พูดไปก็แค่แนวทางเท่านั้นเองคะในเรื่องของวีซ่าเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ทุกท่านก็มีคู่คิดซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้ว เค้าเหล่านั้นทราบดีทั้งตัวบทกฎหมายและการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเค้าคะ Big smile 
อย่างคุณแอมถามมาว่าจะขอวีซ่าอะไรตกลงคุณแอมกับสามีได้พูดคุยปรึกษาหารือกันก่อนที่จะตัดสินใจหรือไม่ LOLถ้าคุยคุณแอมก็จะได้คำตอบจากสามีConfused ชาวกีวีไปแล้วและเชื่อว่าก่อนที่จะยื่นใบสมัครเค้าต้องโทรไปปรึกษากับทางสถานทูตนิวฯประจำประเทศไทยแล้วคะ เพราะนี่เป็นพลเมืองของประเทศเค้าเค้าต้องยินดีให้ความช่วยเหลือคะ
EmbarrassedEmbarrassedคำตอบคงเป็นวีซ่าติดตามสามี ได้เลยทีเดียว 2 ปี ทำเรื่องนานหน่อยคะ หมดอายุแล้้วก็ยื่นขอเป็นเรสซิเด้นท์ไปเลยและอยู่ครบ 5 ปี ในนิวซีแลนด์สามารถขอสัญชาตินิวซีแลนด์ได้คะทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเคสใครเคสมันนะคะกฎบางอย่างก็อาจจะ

ปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถ้ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมถามมาได้เรื่อยๆในห้องนี้น่ารักมากคะเพราะทุกๆคนจะช่วยตอบคำถามคุณแอมได้คะEmbarrassedEmbarrassed

<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> </H1>
<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">ถ้าไก่จดทะเบียนสมรสที่นิวแล้วสามารถขอเรสซิเด้นส์ได้ไหม </H1>
<H1>ตอบ ได้คะ แต่ตามรายละเอียดนี้ คุณไก่จะยังไม่ได้เรสซิเด้นท์คะ คร่าวๆจะต้องเป็นไปตามสเต็ป์นะคะ
1.ถือวีซ่าท่องเที่ยวมา ก็ขยายไปจนหมด 9 เดือน
2.ใกล้ๆจะหมดอายุ 4 เดือนสุดท้ายรีบยื่นขอเวิร์ควีซ่าอันเดอร์พาร์ทเน่อชีป
3.กองตรวจคนเข้าเมืองเขาจะอนุญาตให้ 1 ปี หรือ 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ว่า
- คุณมีความสัมพันธ์ที่แสดงได้ว่าเป็นสามีภรรยากันจริงอยู่ครบ 1 ปี ก็อาจจะได้ 2 ปีเลย
- ถ้าความสัมพันธ์ไม่ถึงเขาอาจจะให้แค่ 1 ปี ก่อนหมดอายุระหว่างอยู่นิวฯ ก็ยื่นขอใหม่ได้
4.ถ้าคุณต้องการอยู่นิวฯนานกว่านี้หรือถาวรและความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหรือ พาร์ทเนอร์ยังมั่นคงอยู่ คุณสามารถยื่นขอเรสซิเด้นท์ได้คะ

**ไก่อยากอยู่นิวหนึ่งปีก่อนกลับไทย
ตอบ อยู่ได้แน่นอนคะ
**จะได้ขอวีมานิวครั้งหน้าง่ายขึ้น
ตอบ ไม่ต้องขอถ้าคุณทำตามสเตปที่มาตาแนะนำ
**แต่ไก่คิดว่าคงขอวีไปไอร์แลนด์จากนิวซีแลนด์ไม่ได้แน่
ตอบ ไม่ได้คะ
**ทำไงดีคุณมาตามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ ขอความช่วยเหลือคะSmile

ตอบ มาตาให้คำแนะนำว่า
1.ยื่นขอเวิร์คเปอร์มิต ก่อนนะคะ ทำรีเทิร์นไปด้วยเลย จะได้เข้า-ออก นิวฯ ได้ตามใจ
2.แล้วกลับเมืองไทยไปขอวีซ่าไปไอร์แลนด์ เที่ยวให้สนุกแล้วกลับมานิวซีแลนด์ก็ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่เพราะถือวีซ่าทำงานแล้ว และยังไม่หมดอายุ
3.อยู่นิวฯจนได้เรสซิเด้นท์ก่อนแล้วค่อยไปไอร์แลนด์คะ

รายละเอียดของกองตรวจคนเข้าเมืองตามนี้นะคะ
Joining your partner in New Zealand
</H1>
<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">If you want to join your <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">partner<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> in New Zealand and work, you may be eligible for a work visa or permit under our Family Stream. </H1>
<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">All applicants must meet our <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">health<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> and <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">character<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> requirements. The other requirements you must meet depend on your partner's immigration status. </H1>
<H2 ="textblock">Your partner is a New Zealand citizen or resident </H2>
<H2 ="textblock">You must show that you are living together with your partner in a <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">genuine and stable relationship at the time the application is made. Your partner must:</H2>

<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">If you have been in this relationship for a year or more, we may grant you a work visa or permit that allows you to stay for up to a maximum of two years.


<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">If you have been in this relationship for less than a year, initially we can only grant you a work visa or permit for up to 12 months. Once you are here, you can apply for further work permits for a total stay of up to two years from your arrival, if:  • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">you and your partner want to stay longer in New Zealand and can show us that you are still in a genuine and stable relationship, or
  • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">you apply for residence as a <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">partner<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">.

<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">VISIT : <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">www.immigration.govt.nz


<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">ไหนๆก็ตอบคุณไก่ซะยืดยาวก้ตอบแทนคุณเอเจ ก็แล้วกันEmbarrassedEmbarrassed การเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน เป็นข้อดีใช้แสดงเป็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับสามีคะนอกเหนือจากทะเบียนสมรส ถ้ามีชื่อร่วมเป็นเจ้าบ้าน หรือเช่าบ้าน หรือ บิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ พวกนี้ ถือเป็นหลักฐานใช้โชว์ความสัมพันธ์ของคุณได้คะว่าเป็นสามีภรรยากันจริงๆ ใช้เป็นเอกสารยื่นขอวีซ่าทำงาน หรือเรสซิเด้นท์ได้เป็นอย่างดีคะ WinkWink ฉะนั้นรีบๆเข้า บิลอะไรต่างๆเอาชื่อคุณไก่ใส่ไปด้วยสัก 2-3 ใบนะคะEmbarrassedEmbarrassed

ลืมตอบคุณขวัญเรื่องเงิน TongueBond หลังได้วีซ่า เงินตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเงินค้ำประกันให้คุณมานิวซีแลนด์ แค่เป็นสปอนเซอร์มันคงไม่พอคะ เจ้าหน้าที่เลยต้องบังคับให้คนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวมานิวฯครั้งแรกเลยเนี่ยะให้คนที่สปอนเซ่อนเราต้องจ่ายค้ำประกันให้เราด้วยว่าจะไม่หนีวีซ่าจะไม่ทำอะไรงี่เง่าต่างๆนานฯลฯ ซึ่งถ้าทาผิดกฎที่เค้ากำหนดเค้าก็ริบเงินไปเลย ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครเค้าทำอะไรแบบนั้นหรอกคะ มาเที่ยวให้เสร็จแล้วก็กลับไป ตามกำหนดโทรแจ้งสถานทูตว่าเรากลับมาแล้ว ขอเงินค้ำประกันคืนด้วย ซึ่งคนค้ำฯในเอกสารก็ระบุไว้แล้วว่าจะคืนเข้าบัญชีคนที่จ่ายแหง๋ๆไม่มีบิดพริ้วเพราะเป็นจำนวนที่สูง เท่าที่ทราบก็ประมาณสามพันเหรียญ คะ ไม่เห็นต้องกังวลใจเลยคะ ได้เงินคืนแน่ๆ แค่นั้นเองคะ จ่ายไปเถอะบอกคุณแฟนว่าได้คืนแน่นอน หลังจากนั้นขอวีซ่าครั้งหน้า จะได้มาง่ายขึ้นคะ Big smileBig smile<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">EmbarrassedEmbarrassed
ถ้าวีซ่าติดตามหมดอายุแล้วจะขอเป็น พีอาร์ได้ที่ไหน
ตอบ ขอที่กองตรวจคนเข้าเมือง เขตที่คุณแอมอยู่ก็ที่ เมือง Hamilton คะ

 

ต้องขอขอบคุณคุณมาตาที่แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้บ้านนิวซีแลนด์นะคะ ClapClapClapClapClap ขอบคุณคะ

 

 
</TD></TR></T></T></T></T></T></T></T></TABLE>Onin2011-07-19 07:28:37


by : Onin
ช่วยหน่อยค่ะ
เชิญสาวนิวมาร่วมทำบุญด้วยกัน หน้า24
ข้อคิดจากตะขาบ
รู้จักตัวตนของคุณแฟนและวิธีเอาใจเขาจากกรุ๊ปเลือด
คู่แท้... เกมของพระเจ้า
สุดยอดเรื่องเล่า
ขอแนะนำให้ดูหนัง 3D Avatar คะ
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.234 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters