Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Ladyinter > Main Forum > VISA & Travel
  New Posts New Posts RSS Feed: ขอตัวอย่างจดหมาย วีซ่าอิตาลี
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

ขอตัวอย่างจดหมาย วีซ่าอิตาลี

Page  12>
Author
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: ขอตัวอย่างจดหมาย วีซ่าอิตาลี
    Posted: 07 Jan 2010 at 17:47 - IP: 125.26.151.212 IP Information

หวัดดีค่ะตอนนี้กลุ้มใจกำลังจะขอวีซ่าประเทศอิตาลีค่ะกะว่าจะขอเดือนพฤษภาคมตอนนี้กำลังยุ่งกับเอกสาร รบกวนพี่ๆใครมีตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวเอง และจดหมายยนยันว่าเราจะกลับเมืองไทย ช่วยส่งให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะ มีใครเดินทางไปอิตาลีเดือนพฤษภาคมบ้างคะ  คือหนูเดินทางคนเดียวไปต่างประเทศครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นและกลัวค่ะ อยากมีเพื่อนไปด้วยตอนนี้กำลังหาตั๋วจากbkk  to rome ค่ะหายากมากๆเลยเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรู้บริษัทรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ Smile

Back to Top
Clumsygirl_mint View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 326
Post Options Post Options   Quote Clumsygirl_mint Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Jan 2010 at 20:45 - IP: 124.120.208.75 IP Information
ดีค่ะ มินท์น้ะค่ะ จดหมายเกี่ยวกับเรื่องยืนยันว่าเราจะกลับไทย ส่วนใหญ่มิ้นท์เห็นพี่ๆ เขาใช้พวกเอกสารการทำงาน แล้วก็พวก อะไรน้ะ ว่าเรามีภาระผูกพันกับที่นี่อย่างไง อย่างเช่น สัญญาพวกผ่อนรถ ผ่อนบ้าน แต่ว่า จดหมายแนะนำตัวเองเราใช้ด้วยเหรอ??? แอบเข้ามางงด้วย แต่ว่าจดหมายเชิญจากแฟน หรือคนที่นั่น ส่วนเรื่องเอกสาร ลองคุยกับพี่หยีดูน้ะค่ะ เพราะพี่หยี เพิ่งจะกลับมาจากอิตาลีเอง เพิ่งขอวีซ่าไปหมาดๆ มีอะไรหลังไมค์ ไม่งั้น ถามพี่ๆ ในบ้านเลยค่า จะกระจ่างมาก

The future not our to see..Que sera sera

Back to Top
apologise View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 407
Post Options Post Options   Quote apologise Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Jan 2010 at 22:39 - IP: 93.70.23.64 IP Information
สวัสดีค่ะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน พอดีที่เก่าเป็นคนทำหน้าทีออกใบรับรองต่าง ๆ ให้พนักงานรวมทั้งออกให้ตัวเองด้วย คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะค่ะ เพราะจากที่แตใช้ประกอบการยื่นเอกสารไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเอกสารการทำงานค่ะอันแรกเป็นจดหมายรับรองการทำงาน
 

 

TO WHOM IT MAY CONCERN

 

This is to certify that Miss Nisanart Chiangkasem (I. D. Card No. xxx) is working with our company from

26th January, 2006 to present.  Her position is “Account and Administration officer” .  

 

Miss Chingkasem salary package is as follow:

-      Gross annual salary of xxxx

-      Employment contract :

-      xxx

-      xxx

-      xxx

 

 

We certify the above statement is correct and true in all respect.

 

Yours sincerely,

PAL (SEA) CO., LTD.

 

 

 

MR. CHAINARONG CHANHOM

MANAGER

 

ต่อมาเป็นเอกสารลางานค่ะ เอกสารนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อยื่นให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์นะค่ะ แตจะระบุในนี้ว่าเราจะกลับมาไทยแน่นอน

 

Subject : Leave Apply

 

 

Dear Mr. Chainarong Chanhom

 

 

I, Mrs. Nisanart Chiangkasem, kindly ask you the permission to take vacation leave during the period

December 24th 2008 – January 4th 2009,

for a total amount of 7 days. The reason of this request is the travel to Italy I planned to.

 

I hereby apply for leave as stated above. 

In the event that I do not complete the necessary period of service which would entitle me to the leave here in applied for.  I undertake to repay to the Company the sum due in respect of the salary paid to me for the period of such leave. The Management may in the interest of the company, cancel my leave and recall me to duty at any time. (เป็นการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะกลับมาเมื่อบริษัทเรียกตัวค่ะ)

 

 

 

During my leave , I may be contacted at the following address

xxxxxxxxxx

(ใส่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในอิตาลีค่ะ)

Italy

Tel no. +xxx

Or eventually

Tel no. +xxx

Considering the costs involved I do recommend to call the Italian local number.

 

Best regads,                                                 Approved by                 

 

 

 

Nisanart Chiangkasem                                    Mr.Chainarong Chanhom

Account & administrative officer                       Manager

Back to Top
apologise View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 407
Post Options Post Options   Quote apologise Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Jan 2010 at 22:49 - IP: 2.36.245.82 IP Information

ต่อไปตัวอย่างของจดหมายเชิญนะค่ะแตใช้แบบฟอร์มของทางสถานทูตแต่ขอโทษด้วยนะค่ะแตจำไม่ได้ว่าเวปไหน กอปไปได้เลยค่ะ ตรงจุดประ ๆ คุณก้อพิมพ์ข้อมูลของคุณกับแฟนลงได้เลยค่ะ 

 
 
All’Ufficio Visti

dell’Ambasciata d’Italia in

del Consolato Generale d’Italia in

del Consolato d’Italia in

Dichiarazione di ospitalità

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

nato/a il ……………………………… a ……………………………………………………………

di nazionalità …………………………… residente a ………………………………. prov. ……

in via ………………………………………………. n. …… c.a.p. ………………. tel. …………..

occupazione/professione …………………………………………………………………………..

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 25

luglio 1998, n.

286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

) come modificato dalla

Legge 30 luglio 2002 n.189, art.11, che dispone: “ Salvo che il fatto costituisca più’ grave

reato,chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a

procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare

l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo di

residenza permanente,

e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a

15.000 euro per ogni persona

.”

con la presente comunica di volere ospitare

il/la cittadino/a straniero/a ………………………………………………………………………….

(nome) (cognome)

nato/a il ……………………………………… a ……………………………………………………

di nazionalità ……………………………… residente a ………………………………. prov……

in via ………………………………………………… n……….. c.a.p. …………… tel…………..

per il periodo dal …………………………………………………………………………………….

(data) (data)

a motivo di ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2

allegato n. 3 alla Circolare MAE n. 14 del 24.10.2001

…………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre

1) di avere con la stessa persona legami di parentela / amicizia / altri:………………………

(precisare)

2) di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine

[ ] svolge la seguente attività lavorativa:………………………………………………………….

[ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da ……………………………..

3) di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a

cittadino/a straniero/a

4) di aver già messo a disposizione in favore della persona suindicata, a titolo di garanzia

economica, sotto forma di “fidejussione bancaria”, la somma di euro ………………….

..... presso l’Istituto bancario

……………………………………………………………………….. agenzia n…………, sita

in ……………………………………………………………………...

Allega alla presente l’orginale della relativa ricevuta bancaria

.

Il sottoscritto, in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata

dal/la cittadino/a straniero/a, provvederà a

1) fornirgli/le alloggio presso la propria abitazione sita in via

………………………………………………… n……….. c.a.p. ……………

tel…………………

2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico-sanitaria da

parte del/la cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria copertura

(polizza assicurativa ovvero convenzione bilaterale fra Italia e Paese d’origine)

3) comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza dello/a straniero/a ospitato

presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai

sensi dell’art. 7 del precitato D. L.vo n. 286/98 come modificato dalla Legge 189/2002

4) assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto d’ingresso,

ai sensi del comma 1 dell’Art.1 della Legge n.68 del 28.05.2007

(luogo) (data) (firma del dichiarante)

Si allega copia di un documento d’identità del dichiarantEdited by apologise - 30 Aug 2011 at 20:37
Back to Top
apologise View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 407
Post Options Post Options   Quote apologise Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Jan 2010 at 22:51 - IP: 93.70.23.64 IP Information
อีกนิดนึงค่ะ จดหมายรับรองการทำงานฉบับแรก ใช้กระดาษที่เป็นหัวบริษัทนะค่ะ
 
ส่วนฉบับที่สอง และที่สาม เป็นเอกสารที่เราจัดทำขึ้นมาเองสามารถใช้กระดาษธรรมดาได้ค่ะ ส่วนจดหมายแนะนำตัวแตไม่ทราบนะค่ะ ตอนแตยื่น แตจะยื่นเอกสารที่เป็นประวัติการทำงานมากกว่าไม่แน่ใจยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพยายามจะหาให้นะค่ะ เพราะปีนึงแล้วไม่แน่ใจเก็บไว้ไหน
Back to Top
pui.ladyspaghetti View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Location: Dubai,UAE
Online Status: Offline
Posts: 1033
Post Options Post Options   Quote pui.ladyspaghetti Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Jan 2010 at 23:00 - IP: 69.114.55.63 IP Information
แต... เก่ง..มากกกกก... ตบมือหน่อย อิอิ ClapClapClapClap
Back to Top
apologise View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 407
Post Options Post Options   Quote apologise Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Jan 2010 at 23:19 - IP: 2.36.245.82 IP Information
 เป็นกำลังใจนะค่ะ สู้ ๆ

Edited by apologise - 30 Aug 2011 at 20:36
Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 Jan 2010 at 00:46 - IP: 125.26.138.178 IP Information

หนูลืมบอกไปค่ะว่า หนูไม่ได้ทำงานบริษัท หนูเป็นผู้ช่วยร้านอาหารกับและ พี่ชาย   และแฟนส่งจดหมายเชิญมาให้หนูต้องมีจดหมายแนะนำตัวเองรึเปล่าค่ะ และต้องมี การรั บ รองเงิน หรือเปล่าค่ะ  ขอบคุณมากนะคะพี่แต และพี่ๆทุกคนค่ะที่ให้คำตอบขอบคุณค่ะSmile

Back to Top
apologise View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 407
Post Options Post Options   Quote apologise Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 Jan 2010 at 03:13 - IP: 93.66.112.207 IP Information
Avatar 
อืมให้พี่ชายออกหนังสือรับรองการทำงานให้นะค่ะแล้วยืนยันว่าเราจะกลับมาทำงานอีก พี่ก้อไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ เพราะพี่ก้อมีโอกาสยื่นแค่สองครั้ง เอกสารที่พี่ใช้ก้อที่บอกหนูมา ส่วนเรื่องใบรับรองการเงินน่าจะใช้สเตทเม้นย้อนหลังสามเดือนก้อพอมั้งค่ะ เด๋วยังไงรอพี่ ๆ เผื่อเค้าเคยทำจดหมายแนะนำตัว ยังไงก้อรบกวนพี่ ๆ ช่วยน้องเค้าหน่อยนะค่ะ
Back to Top
eyeblue View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Location: Italy
Online Status: Offline
Posts: 788
Post Options Post Options   Quote eyeblue Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 Jan 2010 at 06:55 - IP: 93.70.61.44 IP Information
http://www.ladyinter.com/forum_topics.asp?FID=17
สวัสดีค่ะน้องอาร์หรือเปล่า ถ้าพี่จำไม่ผิด เข้าไปตั้งกระทู้ในบ้านเลดี้สปาเกตตี้นะค่ะ ถามลิ้งค์ข้างบน หรือคุยกันในนั้น สาวๆ ในเลดี้สปาเก็ตตี้จะได้ช่วยกันตอบนะค่ะ ส่วนเรื่องจดหมายแนะนำตัวเอง ไม่มีนะค่ะ เพราะว่าในจดหมายเชิญของแฟนก็จะบอกแล้วว่าเป็นแฟนกัน เราชื่ออะไร อายุเท่าไร รู้จักกันนานแค่ไหน จะไปวันไหน และกลับวันไหน และถ้าแฟนเป็นคนระบุว่าเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นก็ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงินก็ได้ค่ะ หรือถ้าน้องอาร์จะแสดงเงินในบัญชีตัวเองก็ได้นะค่ะ ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วไปกลับวันที่ต้องตรงกับที่แฟนระบุไว้ในจดหมายเชิญนะค่ะ
ไม่แน่ใจว่าบอกหมดหรือยัง เท่าที่จำได้หน้าจะมีแค่นี้ ยังไงขอให้วีซ่าผ่านนะค่ะ หรือมีอะไรก็ถามมาได้เลย
ส่วนสายการบินที่บินตรงก็มี การบินไทย กับ Blu Express กรุงเทพ ถึง โรม่า ระยะเวลาบิน ไม่เกินสิบสามหรือสิบสี่ชั่วโมง
โชคดีนะค่ะ
พี่อาย 
L'amore è bello e sappiamo che i colori della vita.
[URL=][/U
Back to Top
joy-aha View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Bkk
Online Status: Offline
Posts: 38
Post Options Post Options   Quote joy-aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 Jan 2010 at 11:02 - IP: 124.120.150.37 IP Information

สวัสดีจ้า

  เอกสารทั้งหมด ที่พี่ใช้ในการขอวีซ่า และทางสถานทูตรับไปนะคะ ในการขอวีซ่าของพี่เมื่อ เดือนกันยายน ปี ที่แล้วนะคะ

สำหรับพี่ขอวีซ่า ท่องเที่ยว 30 วัน เป็นการขอวีซ่าอิตาลีครั้งแรกเหมือนกันคะ
 
1. Visa Application Form

2. หนังสือรับรองบริษัทฯ ของเราเอง

3.  Passport
 
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

5.  หนังสือเชิญ

6.  ประกันการเดินทาง

7.  หนังสือรับรองจากธนาคารของทางผู้เชิญ

 8.  หนังสือรับรองจากทางผู้เชิญ
 
9. สำเนา Passport ผู้เชิญ
 
     ส่วนเอกสารเรื่องของธนาคาร พี่ไม่ได้ยื่นโชว์เสตทเม้นของพี่ให้แก่ทางสถานทูตและสถานทูตไม่ได้ขอจากพี่คะ เค้าจะดู
จากทางผู้เชิญเป็นหลัก แต่หัวใจของวีซ่า ท่องเที่ยว คือ ทำแบบไหนให้สถานทูตเห็นว่า เรากลับมาเมืองไทยแน่นอน
ส่วนเอกสารของทางผู้เชิญเราก็ต้องแน่นเหมือนกัน พี่ว่า แฟนน้องคงจัดการเรื่องเอกสารของเค้าไม่น่าเป็นห่วงคะ
ส่วนเรื่องการสัมภาษณ์ เตรียมการสัมภาษณ์ไว้ให้ดีๆ แต่อย่ากังวลมากคะ เราก็ตอบตามความเป็นจริง สัมภาษณ์ทั้งเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะมีล่ามแปลให้คะ พี่โทรจองคิวยื่นเอกสารวันที่ 14 สิงหาคม 52 นัดสัมภาษณ์ วันที่ 21 สิงหา
และทราบผลวีซ่าวันที่ 24 สิงหาคม 52 คะ ขอให้โชคดีนะคะ อย่าเครียดอย่ากังวลมาก
 
ส่วนเอกสารรับรองจากทางบริษัทฯ แบบฟอร์มที่พี่ใช้
 
Date..............................
 
TO WHOM IT MAY CONCERN :
 
                  This is to certify that Miss............................................ has been employed by .............................................
since ...................................... till present. She is now holding the position of .................................................................
and is receiving a salary of ............................... bath. per month.
 
                   Miss......................................................... is entitled to take the vacation for traveling to ITALY during ....
.............................................. and she will return to Thailand to continue her duty on ......................................................
 
                  I hereby certify that the above mentioned are true and correct.
 
 
Sincerely yours,
 
 
 
Mr...........................................
Director,
Company.....................................
 
Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 08:04 - IP: 125.26.153.230 IP Information

ขอบคุณมากๆ ค่ะ และประกันการเดินทางเนี่ยใจตั๋วเครื่องบินบางทีน่าจะมีด้วย    แต่ถ้าไม่มีหนูซื้อของ aia ได้มั้ยคะ หรือว่าบริษัทไหนดีคะ

Back to Top
Sweetiemind View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Norway
Online Status: Offline
Posts: 8642
Post Options Post Options   Quote Sweetiemind Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 08:15 - IP: 84.49.207.38 IP Information

กลุ่มประเทศเชงเก้นยอมรับบริษัทประกันตาม list นี้ค่ะ

ALLIANZ C. P. General Insurance

313 C. P. Tower, 19th Floor, Silom Rd. Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 638 9000

Fax: 02 638 9030

And authorized Sales Agents

 

BUPA Health Insurance

9th Floor, Q-House Convent Building, 38 Convent Rd. Silom Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 234 7755, 02 234 7680-87 ext. 730, 707 Fax: 02 632 0678 Website: www.bupathailand.com

 

Bangkok Insurance Public Company Ltd.

Bangkok Insurance Building, 25 South Sathorn Road, Bangkok  10120
Tel: 02 677 3777, 02 285 8888
Fax: 02 677 3737, 02 677 3748-49

 

Assist - Card / Universal Travel Link & Services Co.

184/105 19th Fl. Forum Tower, Rachadaphisek Road Huaykwang, Bangkok 10320

Tel: 02 645 3542-9 Fax: 02 645 3541

Website: www.assist-card.com

E-mail: assist@assist-card.com

 

Mondial Assistance (Thailand) Co., Ltd

29th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Rd., Makasan, Rajthevi,

Bangkok 10400

Tel: 02 305 8512 Fax: 02 305 8532

Website: www.mondial-assistance-thailand.com

E-mail: fastlane@mondial-assistance-thailand.com

 

New Hampshire Insurance Company

21st/23rd Floor, Siam Tower 989 Rama I Road, Pathumwan District, Bangkok 10330
Tel: 02 649 1999
Fax: 02 649 1998

 

AIG General Insurance (Thailand) Ltd.

181/19 Surawong Road, Suriyawong Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 8888

AIG Travel Assist +66 2 649 1346 (Hotline)

 

Phatra Insurance

252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

Tel: 02 290 3333

Fax: 02 276 2033

Website: www.phatra.com

E-mail: info@phatra.com

 

IAG Insurance (Thailand) Ltd. -NZI

24th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevi,

Bangkok 10400

Tel: 02 207 0266-85

Fax: 02 207 0575-76

Website: www.iag.co.th

 

MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd

MSIG Building (8th floor), 1908 New Phetchburi Road, Bangkok 10310

Tel: 02 319 1199

Fax: 02 369 1741

Website: www.msig-thai.com

 

มาย Molde / 1976

Alt for foreldrene mine!

เราทำถูก...กิเลสเขา...เขาก็ว่า...เราดี! เราไม่ทำถูก...กิเลสเขา...เขาก็ว่า...เราไม่ดี!

อย่าสูญเสีย "ตัวตน" ด้วยคำพูดของคนที่ไม่รู้จัก "ตัวเรา"


Back to Top
Sweetiemind View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Norway
Online Status: Offline
Posts: 8642
Post Options Post Options   Quote Sweetiemind Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 08:16 - IP: 84.49.207.38 IP Information

ACE Insurance Ltd.

Level 8, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 611 4040

Fax 02 636 1082

Website: www.ace-ina.com/

 

CHUBB Insurance Co. Ltd.

27th Thabiya Plaza, 52 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 231 2640/2652

Fax: 02 231 2651

Website: www.chubb.com

 

Thai Health Insurance Co. Ltd

121/89 R S Tower Buiding, 31st Fl. Ratchadasaphisek Rd, Ding Daeng, Bangkok 10400 Tel. 02 642 3100

Fax 02 246 9803

Website: www.thaihealth.co.th

E-mail: kamthorn@thaihealth.co.th

 

The Navakij Insurance Public Company 

100/50-55, 90/4-6, 26th Fl. Sathorn Nakorn Bldg North Sathorn Road, Silom, Bangkok 10500

Tel: 02 636 7900

Fax: 02 636 7999

Website: www.navakij.co.thmailto:assist@assist-card.com

 

Chao Phaya Insurance Co.

3675 Krungthai Tractor Building, Rama 4 Road, Prakhanong, Klongtoey,

Bangkok 10111

Tel: 02 661 3355

Fax: 02 661 3774

Website: www.cpyind.com

E-mail: chaophaya@cpyins.comhttp://www.navakij.co.th/ 

 

Muang Thai Insurance Co. Ltd.

252/79, 81-84 Muang Thai-Phatra Complex Tower 2 10-12 Fl., Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310

Tel: 02 665 4059, 01 987 2766

Fax: 02 665 4166-71

Website: www.tins.commailto:chaophaya@cpyins.com

 

DHIPAYA Insurance

63/2 Rama 9 Rd, Huay Kwang, Bangkok 10310

Tel: 02 248 0059 Ext. 2079, 2080

Fax: 02 643 9495

Website: www.dhipaya.co.th

 

LMG Pacific Healthcare

Room 1206, 12th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10120 Tel: 02 631 1582-4

Fax: 02 631 1580

Website: www.lmgpacifoc.com

E-mail: sales@lmgpacific.com

 

AXA Assistance Co. Ltd.

Lumpini Tower, 23rd Floor, 1168/67 Rama 4 Road, Bangkok 10120

Tel: 03 679 7600

Fax: 02 285 6383

Website: www.axa.co.th E-mail: axathai@axa-insurance.co.th

 

THAIVIVAT Insurance Public Co. Ltd.

Thaivivat Insurance Bldg 71, Dindaeng Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Website: www.thaivivat.co.th

E-mail: info@thaivivat.co.th

 

Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd.

16th Floor, Unit 1601-1602, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Tel: 02 685 3828

Fax: 02 685 3830

 

Chartis Insurance (Thailand) Company Limited

9th Floor, Voravit Building,

222 Surawongse Road, Sipraya, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 649 1999

 

ที่มา : http://www.emb-norway.or.th/Embassy/Visa-and-other-permits/Tourist-visa-Schengen-visa/Insurance-Policy-Schengen-Visa/
มาย Molde / 1976

Alt for foreldrene mine!

เราทำถูก...กิเลสเขา...เขาก็ว่า...เราดี! เราไม่ทำถูก...กิเลสเขา...เขาก็ว่า...เราไม่ดี!

อย่าสูญเสีย "ตัวตน" ด้วยคำพูดของคนที่ไม่รู้จัก "ตัวเรา"


Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 19:51 - IP: 125.26.196.131 IP Information

ขอบคุณค่ะ จดหมายที่แฟนจะส่งมาให้ส่งทาง e-mail หรือ fax ดีคะ

Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 20:10 - IP: 125.26.196.131 IP Information
และในVisa Application Form มีภาษาอิตาลีด้วยเราต้องกรอกทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะ
Back to Top
joy-aha View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Bkk
Online Status: Offline
Posts: 38
Post Options Post Options   Quote joy-aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 21:23 - IP: 124.122.250.242 IP Information

Ambasciata d’Italia – Bangkok

399, Nang Linchee Road, Thungmahamek, Yannawa – Bangkok 10120

eMail: visa.ambbang@esteri.it - Tel: +66 (0)2 2854090 ext.139 – fax +66 (0)2 285 4792 – Home Page: www.ambbangkok.esteri.it

VISA APPLICATION FORM

This application form is free of charge. Documentation attached to the application form will NOT be returned

Il presente formulario è gratuito. La documentazione presentata ai fini della richiesta NON verrà restituita

IMPORTANT: Please complete all part in capital letters IMPORTANTE: Tutti i campi devono essere completati in stampatello

SCHENGEN COUNTRIES: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.

1. Surname(s) (family name(s))

Cognome/i K.xxxxxxxxxxxxxx

2. Surname(s) at birth (earlier family name(s))

Cognome/i alla nascita (cognome/i precedenti)

3. First Names (given names) Nome/i     K.xxxxxxxxxx

4. Date of birth (YYYY/MM/DD)  xxxxxxxxxx

Data di nascita (AAAA/MM/GG)

5. ID number

34xxxxxxxxxxxxxxx

6. Place and Country of birth

Luogo e Stato di nascita xxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Current nationality/ies

Cittadinanza/e attuali THAI

8. Nationality at birth

Cittadinanza alla nascita THAI

9. Sex Sesso

o Male / Maschile x Female / Femminile

10. Marital status Stato civile

xSingle / Non coniugato/a o Married / Coniugato/a

o Separated / Separato o Divorced / Divorziato/a

o Widow(er) / Vedovo/a o Other /Altro: ……

11. Father’s name

Nome/i del padre Mr.xxxxxxxxxx

12. Mother’s name

Nome/i della madre Mrs.xxxxxxxxx

 

13. Type of passport Tipo di passaporto

x National / Nazionale o Diplomatic / Diplomatico o Service / Servizio o Alien’s / per stranieri

o Seaman’s / per marittimi o Others (specify) / Altro: (specificare): ………………………………………………………………………………

14. Passport No.

Passaporto N. xxxxxxxxx

15. Issued by

Rilasciato da PASSPORT DIVISION BANGKOK

16. Date of issue

Data del rilascio xxxxxxxxxxxx

17. Expiry date

Valido fino a xxxxxxxxxxx

18. If you are not a Thai citizen are you in possession of a re-entry permit?

Se non siete cittadino Thailandese siete in possesso di un permesso di re-ingresso?

xNo / No

o Yes (number and validity) / Si (numero e validità) ………………………………………………………

19. Current occupation (*) Accounting Personnel

Professione attuale (*)

20. Name, address and telephone of employer (*) (only for students: name, address and telephone of school)

Datore di lavoro, indirizzo e di telefono (*) (Per gli studenti nome e indirizzo e telefono dell'istituto di insegnamento)

Company namexxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTel. xxxxxxxxxxFax. xxxxxxxxxxx

 

21. Shengen Country of

main destination

Paese Shengen di

Destinazione principale

ITALIA

22. Type of visa / T ipo di visto

o Airport transit / Transito aeroport.

o Transit / Transito

x Short stay / Breve durata

o Long stay / Lunga durata

23. Visa / Visto

xIndividual / Individuale

o Collective / Collettivo

24. Number of required entry/entries

Numero di ingressi richiesti

x Single / Uno o Two / Due o Multiple / Multiplo

25. Duration of stay / Durata del soggiorno

Visa is requested for …30………. Days

Visto richiesto per n…………. giorni

26. Other visas (issued in the last 3 years) with their respective periods of validity Altri visti (rilasciati negli ultimi 3 anni) e rispettivo periodo di validità

Dal 02/02/2007 al 01/04/2007 GERMANY

27. In case of transit, have you an entry permit for the final country of destination? In caso di transito, è titolare dell'autorizzazione di ingresso per lo Stato di destinazione finale? o No / No o Yes/ valid until / Sì, validita’ …………… ………………………....................................................................

Issuing authority / autorità che rilascia:………………………………………………………………………………………………………………….

28. *Previous stays in Italy or in other Schengen Countries

Precedenti soggiorni nel presente Stato o in altri Stati Schengen

FRANKFURT GERMANY

 

(*) N/A for UE/EEA nationals’ dependants (spouse, children or ascendants) / non necessario per coniuge, figlio o ascendente a carico di cittadini UE/EEA

29. Purpose of travel / Scopo del viaggio

x Tourism / Turismo o Business / Affari o Visit to Family or friends / Soggiorno presso la famiglia o amici o Cultural/Sports / Cultura/Sport o Official / Visita ufficiale o Medical reasons / Motivi sanitari

o Other (specify) / Di altro tipo (specificare):

PART TO BE COMPLETED BY THE EMBASSY OF ITALY

   

30. Date of arrival

Data di arrivo 10/09/2009

31. Date of departure (*)

Data di partenza (*) 08/10/2009

 

32. Border of entry in Italy (*)

Frontiera d’entrata in Italia (*) MILANO

33. Means of transport into Italy (*)

Mezzi di trasporto per l’Italia (*) AEREO

 
   

34. Surname/denomination of host (person or company) in Italy. In case of company, name of contact person. If not applicable, give name and address of hotel or temporary address in Italy (*) / Cognome dell'ospite o nome dell'impresa in Italia e persona di contatto dell'impresa ospite. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio in Italia (*)

 

Surname of host person or denomination of company (contact person included)

Cognome dell'ospite o nome dell'impresa (incluso la persona di contatto dell’impresa)

BROxxxxxxxxxxx

Phone no. and fax no.

Telefono e fax

+39 xxxxxxxxxx

Full address

Indirizzo completo Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail address

Indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx

   

35. Who is paying for your cost of travelling and for your costs of living during your stay? (*)

A carico di chi sono le spese di viaggio e le spese di soggiorno? (*)

o myself / Mio x host person(s) / Ospite/ospiti o host company / L’impresa ospite

State modalities of the above and list the relevant documents attached to the application form / Dichiarare le modalità ed elencare i relativi documenti giustificativi allegati alla domanda:….… polizza fidejussoria; polizza sanitaria; lettera invito; dichiarazione ospitalità; prenotazione Volo; lettera presentazione; copia passaporto, ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36. Means of support during your stay (*) / Mezzi di finanziamento durante il soggiorno (*)

o Cash / Contanti o Traveller’s cheques o Credit cards / Carte di credito o Accomodation / Alloggio

o Others (specify) / Di altro tipo (specificare): ……polizza Fidejussoria…………………………………………………………..

x Travel and/or health insurance / Assicurazione di viaggio e/o malattia. Validity / Validita’30gg………………………….

 
   

PARTICULARS OF SPOUSE / DATI DEL CONIUGE

37. Surname

Cognome

38. Maiden name

Cognome alla nascita

 

      39. Name

      Nome

40. Date of birth

Data di nascita

41. Place of birth

Luogo di nascita

 

42. Children (applications must be submitted separately for each passport)

Figli (le domande devono essere presentate separatamente per ciascun passaporto)

Surname / Cognome Name / Nome Date of birth / Data di nascita

 
   

43. Personal data of UE/SEE national of whom the applicant is dependant (to be filled only by relatives of EU/EEA nationals)

Dati anagrafici cittadino UE/EEA di cui è a carico. Da compilare solo dai familiari dei cittadini UE/AEE

 

Surname

Cognome

Name

Nome

 

Date of birth

Data di nascita

Nationality

Cittadinanza

Number of passport

Numero del passaporto

 

Family relationship to the UE/SEE national

Vincolo familiare con il cittadino UE/EEA

 
 

44. I am aware that:

- my personal data which has been gathered using this form will be process with a view to the examination of my visa application, in accordance with the Schengen Common Consular Instructions. All the relevant headings must be filled in for this purpose.

- the person responsible for processing the data is ……………………….., who is represented locally by ………………………..

- processing of the data may include, if necessary, communicating it to the authorities of the other Schengen States.

- I am entitled to have access to the data concerning me and, if necessary, to request that they be corrected, supplemented or deleted. In order to do this I must contact the person responsible for processing referred to the above, or the local representative. I declare that to the best of my knowledge all particulars furnished by me are correct and complete.

I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Schengen state which deals with the application.

I undertake to leave the territory of the Schengen states upon the expiry of the visa, if granted.

I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of the Schengen states. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be entitled to compensate if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5.1 of the Schengen Implementing Convention and am thus refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Schengen states.

I declare to know that I must report my arrival to the Police Authorities (Questura) of the town where I will be staying within eight (8) days from my entry into Italy and that I must either acquire health, maternity and accident insurance policy or be registered under the National Health Insurance Service (covering also family dependants).

44. ● Sono informato del fatto e accetto che i dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda siano comunicati alle autorità competenti degli Stati Schengen e, se necessario, trattati dalle stesse per l'esame della mia domanda di visto. Tali dati potranno essere introdotti e archiviati in basi di dati alle quali possono avere accesso le autorità competenti dei singoli Stati Schengen.

● Su mia richiesta espressa, l'autorità consolare che esamina la mia domanda m'informerà di come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a modificarli o sopprimerli, in particolare, qualora fossero inesatti, in conformità del diritto nazionale dello Stato interessato. ● Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. ● Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della domanda o l'annullamento del visto già concesso nonché possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione italiana.

● Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati Schengen allo scadere del visto, se concesso

● Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per l'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione di Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente entro 8 (otto) giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, e dell’obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternita’, mediante stipula di apposite Polizza assicurativa a iscrizione al servizio sanitario Nazionale (valida anche per I familiari a carico)

44. Applicant’s home address

Domicilio d'origine

Miss Keeratikorn xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

45. Telephone (home/mobile)

Telefono (casa/cellulare)

+66 2xxxxx +66 8xxxxxxxxx

46. Signed in Bangkok on (date)

Firmato a Bangkok il (data)

47. Signature (for minors, signature of parents or guardian)

Firma (per i minori firma dei genitori o tutore)

 

(*) N/A for EU/EEA nationals’ dependant spouse, children or ascendants / non necessario per coniuge, figlio o ascendente a carico di cittadini UE/AEE

Back to Top
joy-aha View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Bkk
Online Status: Offline
Posts: 38
Post Options Post Options   Quote joy-aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 21:25 - IP: 124.122.250.242 IP Information
1. นามสกุล
2. นามสกุลก่อนสมรส
3. ชื่อ
4. วันเดือนปีเกิด
5. บัตรประชาชนเลขที่
6. สถานที่ และ ประเทศที่เกิด
7. สัญชาติปัจจุบัน
8. สัญชาติเดิม (ตามใบเกิด)
9. เพศ     O ชาย Oหญิง
10. สถานภาพ
     Oโสด  Oสมรส  Oแยกกันอยู่  Oหย่าร้าง หม้าย
     O อื่นๆ
11. ชื่อบิดา
12. ชื่อมารดา
13. ชนิดของหนังสือเดินทาง 
      O หนังสือเดินทางธรรมดา  O หนังสือเดินทางทูต
      O หนังสือเดินทางราชการ  O หนังสือเดินทาง บุคคลต่างด้าว 
      O หนังสือเดินทางคนเรือ  O หนังสือเดินทางประเภทอื่นๆ (โปรด ระบุรายละเอียด)
14. เลขที่หนังสือเดินทาง
15. ออกให้โดย
16. วันที่ออกหนังสือเดินทาง
17. วันหมดอายุหนังสือเดินทาง
18. ถ้าท่านพำนักในประเทศอื่น ท่านได้รับอนุญาตให้กลับคืนประเทศหรือไม่ 
     O ไม่ได้  O ได้ เลขที่ใบอนุญาตและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต....(สำหรับบุคคลต่างด้าว)
19. อาชีพปัจจุบันที่กำลังทำอยู่
20. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง สำหรับนักศึกษา ชื่อ และ ที่อยู่ของสถานศึกษา
21. ประเทศจุดหมายหลักที่ท่านอยู่นานที่สุด ในการเดินทางครั้งนี้
22. ชนิดของวีซ่าที่ต้องการ
       O วีซ่าผ่านประเทศโดยการขอแวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
       O วีซ่าผ่านแดน   O วีซ่าเพื่อการพักอาศัยเป็นการชั่วคราว
       O วีซ่าเพื่อขอพักอาศัยระยะยาว
23. วีซ่า   O ประเภทบุคคล  O ประเภทหมู่คณะ
24. จำนวนครั้งที่ท่านจะขอเดินทางเข้า-ออก ในกลุ่มประเทศ เช็งเก้น
       O 1 ครั้ง  O 2 ครั้ง  O หลายครั้ง
25. ระยะเวลาของการพักอาศัย – จำนวนวัน และ ระยะเวลาของวีซ่าที่ต้องการขอ....วัน
26. วีซ่าที่ท่านเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และจำนวนวัน ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับในแต่ละครั้ง
27. ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมายหลักของท่าน ท่านมีวีซ่าเข้าประเทศที่ท่านต้องการจะไปนั้นหรือยัง
       O ยังไม่มี   O มีแล้ว-อายุของวีซ่า ถึงวันที่......ออกโดย.........
28. ท่านเคยไปพำนักอาศัยอยู่ใน ประเทศนี้ หรือประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศเช็งเก้นหรือไม่ ถ้าเคย กรุณาใส่วัน เดือน ปี ที่ท่านเคยไป หมายเหตุ ถ้าท่านเป็นคู่สมรส บุตร ธิดา หรือญาติผู้สูงวัยกว่า และเป็นคนในครอบครัว ของผู้ที่ท่านจะไปเยี่ยมเยียน ซึ่งเป็นคนของประเทศในสหภาพยุโรปหรือ ประชาคมยุโรป ไม่ต้องตอบคำถามที่มีเครื่องหมาย * โดยท่านจะต้องมีเอกสาร หลักฐาน มายืนยันถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย
29. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
  O ท่องเที่ยว  O ธุรกิจ  O เยี่ยมญาติมิตร 
  O วัฒนธรรม/กีฬา  O ราชการ รักษาพยาบาล 
  O อื่นๆ(โปรดระบุรายละเอียด)
30. วันเดินทางถึง
31. วันเดินทางออก
32. ด่านแรกของการแวะเปลี่ยนเครื่องในเส้นทางนี้
33. พาหนะในการเดินทาง
34. ชื่อบริษัท และ บุคคล ใน เช็งเก้น ที่เชิญคุณมาเยือน ถ้าไม่มี ขอให้ระบุ ชื่อโรงแรม หรือ ที่อยู่ ขั่วคราวในเช็งเก้น ชื่อ เบอร์โทร. แฟ็กซ์ ที่อยู่โดยละเอียด อีเมล์
35. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดทริปนี้ 
     O ตัวเอง  O บุคคลเจ้าภาพ 
     O บริษัทเจ้าภาพ (ระบุชื่อ และเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ)
36. การใช่จ่ายตลอดทริปนี้ โดย
       O เงินสด  O เช็คเดินทาง  O บัตรเครดิต
       O  อื่นๆ ......................
       เอกสารการประกันการเดินทางและสุขภาพ คุ้มครองถึงวันที่........................
37. นามสกุลของคู่ครอง
38. นามสกุล ณ วันเกิด ของคู่ครอง
39. ชื่อของ คู่ครอง
40. วันเกิดของคู่ครอง
41. สถานที่เกิดของคู่ครอง
42. บุตร-ธิดา (ในกรณีร่วมเดินทางด้วย ต้องยื่นเอกสารคำขอต่างหาก) 
     ชื่อ            ชื่อต้น      วันเกิด
   1.
   2.
   3 .
Back to Top
joy-aha View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Bkk
Online Status: Offline
Posts: 38
Post Options Post Options   Quote joy-aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 21:29 - IP: 124.122.250.242 IP Information
 ไม่จำเป็นต้องกรอก เป็นภาษาอิตาลีจ๊ะ ส่วนของพี่ จะกรอกไปด้วย เพราะแฟนพี่เป็นคนกรอกให้ แบบฟอร์มข้างบน เป็นแบบที่พี่เคยกรอกยื่นวีซ่าคะ
** แปลภาษาไทยแบบฟอร์มที่มาจากเวป http://www.wutkate.com/webboard/viewtopic.php?f=6&t=225&sid=685c5435caa007493aea44b9f0862001&start=30
Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 Jan 2010 at 23:42 - IP: 125.26.196.131 IP Information

ขอบคุณมากๆนะคะ  ส่วนเอกสารของแฟนให้เขาส่งมาทาง  e-mail  ได้มั้ยคะ

Back to Top
dj4ever View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 11 Jan 2010
Location: bangkok
Online Status: Offline
Posts: 259
Post Options Post Options   Quote dj4ever Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Jan 2010 at 15:41 - IP: 61.19.228.46 IP Information

หวัดดีจ้า พี่จุ๋มจ้า ก็มีเพื่อนๆ พี่ๆ เข้ามาแนะนำได้ข้อมูลไปเยอะเลย ก็ตามนั้นเลยจ้า เรื่องเอกสารนี่จดหมายรับรองจากแฟนรึเปล่าค่ะ ของพี่ตอนที่ขอเมื่อก่อนนะก็มีลายเซ็นแฟนที่เซ็นเป็นต้นฉบับจริงๆ ด้วย อิอิ แบบว่าเผื่อไว้ก่อนน่ะ  ก็ไม่รู้ว่าที่สถานทูตเค้าซีเรียสรึเปล่า แต่เป็นต้นฉบับก็ดีนะ ปลอดภัยดี อิอิ Wink

adesso vivo insieme per sempre con il mio amore in BKK TI AMO...\\(^o^)//
Back to Top
Clumsygirl_mint View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 326
Post Options Post Options   Quote Clumsygirl_mint Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Jan 2010 at 17:48 - IP: 124.122.155.138 IP Information
Avatar 
ตบมือให้พี่จอย ดังๆ เลยค่า อยากได้ลิงค์นี้ไปลงวีซ่าบ้านเราจัง ได้เป็นฐานขอ้มูลชั้นเลิศ

The future not our to see..Que sera sera

Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Jan 2010 at 20:17 - IP: 113.53.177.144 IP Information

ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะ รบกวนถามอีกที เอกสารต้องแปลรึเปล่าคะ และใช้กี่ชุดคะ เพราะว่าจะไปขอวันที่ 18/01/2553 ค่ะ

Back to Top
sawitta View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 22 Dec 2009
Location: italy
Online Status: Offline
Posts: 84
Post Options Post Options   Quote sawitta Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Jan 2010 at 20:34 - IP: 113.53.177.144 IP Information
Originally posted by sawitta

ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะ รบกวนถามอีกที เอกสาต้องแป  ลรึเปล่าคะ และใช้กี่ชุดคะ เพราะว่าจะไปขอวันที่ 18/01/2553 ค่ะ  คือว่าหนูพึ่งจะเปลี่ยนชื่อมาไม่ทราบว่าจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยรึป่าว

Back to Top
Poom View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 19 Jan 2010
Online Status: Offline
Posts: 137
Post Options Post Options   Quote Poom Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Jan 2010 at 23:34 - IP: 124.122.190.180 IP Information
สวีสดีคะ ทุกๆคน

เป็นสมาชิกใหม่คะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่โพสต์ ขอนำไปเป็นแนวทางด้วยนะคะ จะไปขอวีซ่าไปอิตาลีในวันที่ 27 มค. นี้คะ เดินทางไปเที่ยวกับลูกชาย 2 คน ในเดือนเมษายนคะ ไม่รู้จะผ่านไหมเอ่ย ยังไงก็เอาใจช่วยทุกคนที่กำลังขอวีซ่านะคะWink
Back to Top
nat_ama_davide View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 26 Nov 2009
Location: Italy
Online Status: Offline
Posts: 68
Post Options Post Options   Quote nat_ama_davide Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Jan 2010 at 01:29 - IP: 80.180.112.62 IP Information
ดีค่ะ สาวๆทุกคน จากประสบการ์ณที่เคยขอวีซ่ามา(ก็เกือบสองปีแล้ว) เอกสาร จดหมายเชิญ หรือเอกสารทางการเงินที่ผู้เชิญรับรองนั้นทางสถานทูตเค้าจะขอตัวจริงนะัค่ะ เพราะเคยสอบถามไปทางสถานทูตเหมือนกันเค้าต้องการจดหมายเชิญฉบับลงชื่อผู้เชิญตัวจริง รวมถึงเอกสารทางการเงินที่ผู้เชิญขอจากธนาคารด้วยนะค่ะ ยังไงเอาตัวจริงไปยื่นก็ดูหนักแน่นดีนะค่ะ

นัท เวนีส ค่ะ
Hi5
Back to Top
kungying View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Jan 2010
Location: thailand
Online Status: Offline
Posts: 240
Post Options Post Options   Quote kungying Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 Jan 2010 at 22:52 - IP: 115.67.243.39 IP Information

สวัสดีค่ะ กุ้ง น้องใหม่ สดๆร้อนๆ เลยอ่ะค่ะ ดีจังเข้ามาที่นี่ได้ขอมูลเพียบเลย กุ้งเองก็กำลังรวบรวมข้อมูล เพราะจะขอวีซ่า ไปช่วงมิถุนายนอ่ะค่ะ ขอไว้หลายๆเดือนแล้วค่อยไปได้รึเปล่าคะ

ปล.ทุกคนที่นี่น่ารักมากเลย ช่วยเหลือนการตอบคำถามได้ดีมากเลย ขอชื่นชมค่ะ
Back to Top
tanyakorn View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 19 Mar 2010
Online Status: Offline
Posts: 2
Post Options Post Options   Quote tanyakorn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 Mar 2010 at 18:04 - IP: 117.47.46.124 IP Information

หวัดดีค่ะพี่ๆทุกคน น้องเอ๋นะค่ะ อยากถามพี่ๆที่มีประสบการ์ขอวีซ่าไปเรียนภาษาที่อิตาลี่ค่ะ ช่วงนี้กำลังเตรียมเอกสารอยู่เอ๋ขอวีซ่าเรียนภาษาอิตาลี่และวัฒนธรรม เอกมีเอกสารตามนี้นะค่ะ

1คำร้องขอวีซ่า
2.รูปถ่ายและพาสปรอต
3.ประกันภัยโรงพยาบาล
4.เอกสารจากทางโรงเรียนโปรแกรมเรียน,ชั่วโมงการเรียน
5.ใบเสร็จการชำระค่าเรียน
6.จดหมายเชิญที่พักอาศัย พ่อของแฟนเป็นคนออกให้
7.สำเนาพาสปรอตของพ่อแฟน
8.ใบจองเที่ยวบินไปกลับ ระยะเวลา 1ปี
9.fidejussione
 
พี่ๆค่ะเอ๋อยากถามว่าเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายที่พ่อแฟนทำให้ตอนนี้มี fidejussione ต้องมี่เอกสารของพ่อแฟนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าค่ะ เช่น ใบรับรองการทำงาน สลิปเงิรเดือน เพราะพ่อของแฟนเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายให้ หรือว่ามีเอกสานอกเหนือจากนี้บ้างค่ะ อยากให้พี่ๆช่วยหน่อยค่ะเพราะตอนนี้เครียดมากกลัววีซ่าไม่ผ่าน เพราะต้องไปต้นเดือนพฤษภาคมพร้อมแฟน  เกี่ยวกับคำถามที่สถานฑูตถามเราไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างค่ะ
ขอขอบคุณพี่ล่วงหน้านะค่ะที่ให้ความช่วยเหลือ 
จ๊ะเอ๋
Back to Top
จ๊ะจ๋า View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 30 Jan 2012
Online Status: Offline
Posts: 3
Post Options Post Options   Quote จ๊ะจ๋า Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 Feb 2012 at 19:47 - IP: 223.206.193.232 IP Information

สวัสดีค่ะ พี่ทุกคน ตอนนี้คบกับแฟนมาได้เกือบปีแล้วค่ะ ประมาณอีก3เดือนก็อยากไปเที่ยวอิตาลีดูบ้าง

ตื่นเต้นมากค่ะแต่เอกสารยังไม่ได้เริ่มซักกะอย่างเลย ก้อเลยเข้ามาหาข้อมูลจากพี่ๆที่เคยยื่นเอกสารไปแล้ว
ยังไงก้อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Cry เพราะไม่รู้เรื่องเอกสารเลย ต้องคอยเข้ามาเช็คเอกสารในนี้อยู่ตลอด
*****เรื่อง การทำงาน และจดหมาย
คือจ๋าไม่ได้ทำงานเลย อยู่แต่บ้านเลี้ยงพ่อกับแม่ซึ่งแก่มากแล้ว เลยอยากรู้ว่าเอกสารเกี่ยวกับการทำงานซึ่งเราไม่มี จะสามารถใช้อย่างอื่นแทน
ได้รึปล่าวค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 
Back to Top
chomponubamm View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 12 Oct 2012
Location: bangkok
Online Status: Offline
Posts: 25
Post Options Post Options   Quote chomponubamm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Mar 2013 at 15:03 - IP: 58.8.99.107 IP Information
เพื่อนเชิญสามารถรับรองการเงินได้ไหมคะ ใบ fideiussione เพื่อนส่งมาไห้ได้ยินว่าเพื่อนรับรองไห้ไม่ได้
chomponu
Back to Top
Page  12>

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.328 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters