Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Lady Friends > สะใภ้ ใบเมเปิ้ล / Canada > *สะใภ้ ใบเมเปิ้ล / Canada
  New Posts New Posts RSS Feed: การสมัครเป็นซิตี้เซ่น&การขับรถในแคนาดา
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

การสมัครเป็นซิตี้เซ่น&การขับรถในแคนาดา

Page  12>
Author
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: การสมัครเป็นซิตี้เซ่น&การขับรถในแคนาดา
    Posted: 15 Apr 2011 at 13:12 - IP: 74.210.59.68 IP Information
พระราชบัญญัติ
สัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘
                  
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘”
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา ๕ การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ การเสียสัญชาติไทยตามหมวด ๒ หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด ๓ ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลเฉพาะตัว
 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้ผู้ใดเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร
(๑) คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
(๒) หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย
(๓) คำขอกลับคืนสัญชาติไทย
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 
หมวด ๑
การได้สัญชาติไทย
                  
 
มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง
คำว่าบิดาตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม
 
มาตรา ๗ ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น
(๑) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 
มาตรา ๘ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้สัญชาติไทย ถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น
(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล
(๓) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
(๔) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาอยู่กับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)
 
มาตรา ๙ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
 
มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
(๒) มีความประพฤติดี
(๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
(๔) มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๑๑ บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔)และ(๕) มิให้นำมาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
(๑) ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
(๒) เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย
(๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
(๔) เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย
 
มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย และบุตรนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อมกับตนได้ โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย
เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน
 
มาตรา ๑๒/๑ ในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๒ นั้น บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อนุบาลตามคำสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนไร้ความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิญาณตนก็ได้
(๒) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกำหนด เมื่อได้รับความยินยอมของผู้เยาว์แล้วอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มาไม่น้อยกว่าสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
(๓) ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
หมวด ๒
การเสียสัญชาติไทย
                  
 
 
มาตรา ๑๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้แสดงความจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๑๔ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ให้แสดงความจำนงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์
เมื่อได้พิจารณาความจำนงดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการรบหรืออยู่ในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้
 
มาตรา ๑๕ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
 
มาตรา ๑๖ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำคัญ
(๒) กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๓) กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี
 
มาตรา ๑๗ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีหลักฐานแสดงว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นหรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น
(๓) กระทำการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๔) กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓) หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง
 
มาตรา ๑๘ เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง
 
มาตรา ๑๙ รัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏว่า
(๑) การแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำคัญ
(๒) มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม
(๓) กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๔) กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๕) ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี
(๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทำสงครามกับประเทศไทย
การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะและได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยแล้วให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
 
มาตรา ๒๐ (ยกเลิก)
 
มาตรา ๒๑ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถ้าได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย
 
มาตรา ๒๒ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทยย่อมเสียสัญชาติไทย
 
หมวด ๓
การกลับคืนสัญชาติไทย
                  
 
มาตรา ๒๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได้
การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
 
หมวด ๔
คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ
                       
 
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านสัญชาติเป็นที่ประจักษ์ เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้อำนาจตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใช้อำนาจและดำเนินการดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
 
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
มาตรา ๒๙ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม”
 
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
     จอมพล ถนอม กิตติขจร
           นายกรัฐมนตรี
 
ค่าธรรมเนียม
                  
 
(๑) คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย                               ครั้งละ ๑๐,๐๐๐     บาท
(๒) คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยสำหรับบุคคล
ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้แปลงสัญชาติ
เป็นไทยคนหนึ่ง                                            ครั้งละ    ๕,๐๐๐     บาท
(๓) หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย                 ฉบับละ    ๑,๐๐๐     บาท
(๔) ใบแทนหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย         ฉบับละ    ๑,๐๐๐     บาท
(๕) คำขอกลับคืนสัญชาติไทย                                 ครั้งละ    ๒,๐๐๐     บาท
(๖) คำขออื่น ๆ                                                ฉบับละ      ๑๐๐     บาท
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ตราออกบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๔๙๙ และ พ.ศ. ๒๕๐๓ รวมเป็น ๔ ฉบับ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ นอกจากนี้ยังมีหลักการบางประการที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายนี้และรวมให้เป็นฉบับเดียวกัน
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
 
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
 
มาตรา ๑๑ บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง อาจได้สัญชาติไทยได้ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้รัฐมนตรีจะสั่งให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้
 
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยได้โดยหลักสายโลหิตด้วยตามหลักการเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย และสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของบุตรและหลานตลอดทั้งสายของคนต่างด้าวที่เป็นผู้อพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้าเมืองเพียงชั่วคราว และผู้ได้รับผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเสียใหม่ให้เหมาะสมรัดกุม เพราะการยึดหลักการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ที่โดยมากจะอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
 
 
 

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
 
มาตรา ๔ ความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และได้สัญชาติอื่นด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติของบิดามารดา โดยให้บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งความจำนงสละสัญชาติไทย ในกรณีที่ประสงค์จะถือสัญชาติอื่นต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
 
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
 
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
 
มาตรา ๒๓ บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน
 
มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 
มาตรา ๒๕ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้นำความตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการใช้อำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยจำนวนมากซึ่งมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด เนื่องจากบิดามิได้สมรสกับมารดาของผู้เกิดหรือมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดนั้นเป็นบุตร ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคระหว่างชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ และไม่มีกลไกในการกลั่นกรอง เสนอแนะหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและการใช้อำนาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติ อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 


*****แก้ไขเปลี่ยนแปลง จากที่เคยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
"พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ ,พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕,พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ,พระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๑ "

เปลียนเป็นภาษาไทยเพื่อจะได้ความเข้าใจที่ระเอียดขึ้นค่ะ

Regarding dual nationality one also has to distinguish between having dual nationality by way of law and getting dual nationality out of your own free will. In some cases people have dual nationality by way of law, the aquire it because they meet the conditions of having nationality under the law of the respective countries. Most countries allow dual nationality in this case. Note that some countries don't allow you to renounce their nationality.
 

Then you have the case of where someone gets another nationality because he applies for it. This one does out of free will, you choose to get another nationality. Many countries have provisions in their nationality law that if you get another nationality out of your own free will you wil lose your original nationality.

 
 

However It did not mean to imply that it is "impossible to have dual citizenship.
"but nice to know the law about it".

Ok no more serious stuff.Smile . if i have time .i'll up more information  for apply canadian

citizenship


 Edited by Apple.BKK - 20 Dec 2011 at 10:02
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 01:17 - IP: 74.210.59.68 IP Information
2 Nationality (สัญชาติ ) 2  Passport (พาสปอต ) :in case Thai-Canadian
ควรแก้ไขชื่อบนหนังสือเดินทางทั้ง2เล่มให้ตรงกัน
กลับเมืองไทยไม่เกิน1เดือน ให้ใช้พาสสปอตแคนาดาไปกลับจะดีกว่า
สตรีไทยไทยเอาหนังสือเดินทางไทยมาใช้แค่แว๊ะค้างคืนที่ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือญี่ปุนก็ต้องคุยกับต.ม.ของเขาก็นํ้าลายเหนียวแล้ว  สาเหตุก็ที่เรารู้ๆกันอยู่ 
(ไม่อนุญาตให้ถือ 2 สัญชาติ แต่ทุกวันนี้มีผู้ถือ 2 สัญชาติเยอะแยะ เพราะเจ้าตัวไม่ยอมเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง)
กรณีจะกลับมาอยู่นานๆใช้พาสปอตแคนาดาเดินทางออกมา พอมาถึงสุวรรณภูมิให้ยื่นหนังสือเดินทางไทยเข้าประเทศ
เวลาจะออกจากประเทศไทยเวลาเช๊คอิน ทางสายการบินจะขอดูวีซ่าไม่ว่าจะไปอเมริกา แคนาดา ให้หยิบหนังสือเดินทางของแคนาดาให้เขาดู
หลังจากเช๊คอิน เวลารํ่าลาญาติพี่น้องเรียบร้อย พอเดินเข้าไปข้างในจะมีด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกให้ยื่นหนังสือเดินทางไทย
เวลาเขาตรวจ บางครั้งเขาจะถามว่าคุณมีหนังสือเดินทางของชาติอื่นหรือไม่ ก็ตอบไปว่ามีแล้วก็เอาให้เขาดู บางที่เขาก็ไม่ถาม
พอพ้นจากด่านนี้ก็เก็บหนังสือเดินทางไทยได้เลย คุณจะไปแว๊ะประเทศใดในโลกหรือกลับไปแคนาดา ก็ให้ใช้หนังสือเดินทางของแคนาดาเพียงอย่างเดียว
หนังสือเดินทางไทยควรต่ออายุไว้อย่าให้ขาดเพื่อสิทธิืในการขอสัญชาติไทยให้บุตรหลานของคุณในอนาคต
คนสัญชาติไทยเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือซื้อที่ดินในราชอาณาจักรไทยได้


Edited by Apple.BKK - 18 Jun 2011 at 05:11
To love and be loved.
Back to Top
Pink-Maple View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 17 Jun 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 719
Post Options Post Options   Quote Pink-Maple Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 01:56 - IP: 216.145.98.26 IP Information
ขอบคุณคะน้อง Apple.BKK Smile
Our needs are few; our wants are many.
สิ่งที่อยากได้ มักมากกว่าความจำเป็น
Back to Top
Pimada View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07 Jul 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 543
Post Options Post Options   Quote Pimada Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 03:11 - IP: 68.151.12.183 IP Information

มีสาระและรัดกุมจริงๆ ค่ะ

ตอนนี้เรื่องถือสองสัญชาติ หลายคนก็ถือพาสปอร์ตสองเล่ม มีสองสัญชาติ แม้ว่ากฎหมายไทยจะระบุว่ามีได้สัญชาติเดียว
แต่การยกเลิกสัญชาติไทยต้องทำด้วยตัวเอง ไม่มีใครไปยกเลิก ฮ่าๆ
และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา กว่าจะมีผลบังคับใช้ และใครจะไปค้นว่าเรายกเลิกแล้วอีก
ในทางปฎิบัติการยกเลิกสัญชาติไทย ยุ่งยากใช้เวลา ตรวจสอบลำบาก ไม่มีใครทำ ก็กลายเป็นว่าถือสองสัญชาติกันเสียส่วนใหญ่โดยปริยาย
ยกเว้นว่าในบางประเทศที่สอง เช่น เยอรมัน ก่อนได้สัญชาตินั้นๆ ต้องสละสัญชาติไทยก่อน คนส่วนใหญ่ก็เลือกถือพาสฯถาวรแทน
 
กรณีแคนาดาเราไม่มีปัญหาใดๆ คล้ายกับหลายๆ ประเทศ
ปล อีกที ว่างๆ น้องแอปเปิ้ลช่วยไปตั้งกระทู้ซิติเซ่นด้วยนะคะ เอาตามแบบที่น้องถนัดนั่นหละค่ะ
One life, Live it!
Back to Top
Pink-Maple View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 17 Jun 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 719
Post Options Post Options   Quote Pink-Maple Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 03:58 - IP: 206.248.190.79 IP Information
เห็นด้วยกับพิมจ๊ะ ให้น้องเค้าจัดการเลย เพราะว่าเร็วนี้คาดว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่จะทำเรื่องสมัครเป็นซิติเซ่น แต่ของพี่อีกนานนนนนนนนน Tongue
Our needs are few; our wants are many.
สิ่งที่อยากได้ มักมากกว่าความจำเป็น
Back to Top
Pimada View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07 Jul 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 543
Post Options Post Options   Quote Pimada Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 05:45 - IP: 68.151.12.183 IP Information
พี่นพ เรื่องซิติเซ่นหนูก็สมัครได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่คนข้างๆ ดันบอกให้รอ ฮ่าๆ รอไปก่อนว่างั้น เลยเพิ่งสมัคร ก็รอไปอีกเป็นปีกว่าจะได้สอบ
One life, Live it!
Back to Top
Phanaphat View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 13 Feb 2011
Online Status: Offline
Posts: 442
Post Options Post Options   Quote Phanaphat Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 20:42 - IP: 125.25.58.140 IP Information
เห็นด้วยกับพี่พิมและพี่นพค่ะ คุณ Apple เปิดกระทู้เรื่องซิตี้เซ่นเลยดีกว่าค่ะ เพราะมีประโยชน์มากสำหรับสาวๆบ้านเมเปิ้ลค่ะ  Wink
Back to Top
Pink-Maple View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 17 Jun 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 719
Post Options Post Options   Quote Pink-Maple Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Apr 2011 at 22:46 - IP: 206.248.190.79 IP Information
 "คนพูดตรงมักถูกฟันธงว่าปากหมา "
ชอบจังเลยอ่ะ กุน ถูกใจ กด like ให้ 100 ครั้ง
Our needs are few; our wants are many.
สิ่งที่อยากได้ มักมากกว่าความจำเป็น
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 02:41 - IP: 74.210.59.68 IP Information
สวัสดีคะ พี่ๆ  ช่วงนี้  I'm  verry busy at the farm  we are calving .ไม่ว่าง  เปิดกระทู้เรื่องซิตี้เซ่นเลย  ขออภัยด้วยค่ะ. That , i may  be slow .
To love and be loved.
Back to Top
Pink-Maple View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 17 Jun 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 719
Post Options Post Options   Quote Pink-Maple Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 03:50 - IP: 206.248.190.79 IP Information
รอได้จ๊ะ น้องเปิ้ล
Our needs are few; our wants are many.
สิ่งที่อยากได้ มักมากกว่าความจำเป็น
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 09:58 - IP: 74.210.59.68 IP Information
สวัสดีคะ
ขอเปิดกระทู้เรื่องซิตี้เซ่น   ข้อมูลการขอสมัครเป็นซิติเซ่น  of Canada
 
Applying for Canadian Citizenship in 5 steps
Although the procedure for becoming a Canadian citizen takes quite a long time, applying is easy and fast.

But before applying for Canadian Citizenship I would like to suggest everybody to double check if they meet the residence requirement (To be eligible for Canadian citizenship, you must have lived in Canada for at least three years (1,095 days) out of the four years (1,460 days) preceding your application). For your convenience you can use
Residence Calculator. It is simple you just have to make sure you fill in all the required information and enter all dates correctly. Only if you you meet the residence requirement you can proceed to the next 5 steps for becoming a Canadian Citizen.

1. Obtain an application package.

There are two different packages:
If you are age 18 or older you will need this form:  
Application for Canadian Citizenship – Adults
If you are applying for you children (under age 18) you need this form: Application for Canadian Citizenship – Minors.

2. Read the instruction guide.

Make sure you read the instruction guide very closely and attentively before completing the citizenship application form. The fee for processing your form is not refundable.

3. Complete the application form and attach the necessary documents.

If you are 18 or older you will need to include the following with your application:
 • Proof of permanent residence, which can be - a Record of Landing, Confirmation of Permanent Residence and copy of both sides of your permanent residence card.
 • Two signed citizenship photos, done according to the instructions in the guide.
 • Two pieces of identification at least one of which contains your photo.
 • The receipt of payment.
If you are applying for Canadian Citizenship on behalf of your child, you will need to include:
 • Two pieces of identification for the child.
 • Two photos of the child.
 • Your child’s Record of Landing.
 • Your child’s birth certificate.
 • If your child has PR card you need a copy of both sides.
 • The receipt of payment.
4. Pay the fee.

The fee is payable in Canadian dollars

5. Mail the application.

The address is:
Citizenship and Immigration Canada
Case Processing Centre – Sydney
P.O. Box 7000
Sydney, Nova Scotia B1P 6V6

All the information is collected from the official
Citizenship and Immigration Canada website.
begining form go in this website                   http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/adults.asp
Then go to click at application
 upload this app and print it out with the barcoad.
 
 
 


Edited by Apple.BKK - 12 Jun 2011 at 13:53
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 10:33 - IP: 74.210.59.68 IP Information
Follow the information from VDO How to completed your application.
Dont for get to use document checklist.
Mail your fully completed application form and all required document to:
By regolar mail :                                                                           By courier:
Case Processing Centre-Sydney-Grant adults                         CaseProcessing Centre-Sydney-Grant Adults    
Box7000                                                                                     47- 49 Dorchester                             
Sydney,Nova Scotia                                                                   Sydney,Nova Scotia
B1P 6V6                                                                                     B1P 5Z2
 From now on wait  6-12 month for the book Root about Canada.  After that  you will recipient the leter from the CIC. to go take your test , it have 20 Question .(I think  that allLOL) and if you not pass the writing test.  They will read it to your one more time.( if i find my book i"ll up load to show how it look like)
After pass the test . Wait again 6-12 month .to recipient the citizen certificate.
Then you can apply for Canadian passport.
Passport Form .can be find in every post office . in your airea.
It call Adult   general passport application.
More infor mation at www.passportcanada.gc.ca
Wish your all good luck and  to meet with success.Big smile
To love and be loved.
Back to Top
Pimada View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07 Jul 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 543
Post Options Post Options   Quote Pimada Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 10:45 - IP: 68.151.12.183 IP Information
ขอบคุณมากค่ะ น้องแอปเปิ้ลSmile 
พี่รอปีหน้าคาดว่าคงเรียกสอบละ คู่มือที่อ่านคือ Discover Canada
มีให้อ่านในเน็ทด้วย ก็จากเว็บซีไอซีนั่นหละค่ะ หรือจะส่งอีเมลล์ไปขอก็ได้ กรอกฟอร์ม ระบุเหตุผลที่ขอ เอากี่ชุดภาษาอะไร ก็ว่าไป เพื่อนบอกว่าก่อนสอบเขาก็ส่งมาให้ค่ะ พร้อมระบุว่าต้องนำเอกสารอะไรไปด้วย จำได้ว่าพาสปอร์ตเล่มเก่าทั้งหมดด้วยค่ะ ห้ามลืม
พี่ขอมาแล้วค่ะ แต่เป็นของปีหนึ่งศูนย์ ปกติคู่มือก็ให้ข้อมูลเป็นกลาง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนนี้อ่านลวกๆ จบไปแล้วรอบนึง
ถ้าเรียกสอบแล้วจะอ่านอีกรอบ
 
ขอเพิ่มเติมเว็บทำข้อสอบออนไลน์นะคะ (ควรทำปีล่าสุดที่จะสอบ เพราะข้อมูลจะได้เป็นปัจจุบันด้วย)
อ่าน Discover Canada ให้จบสักรอบค่อยทำเทสต์ออนไลน์ จะเพิ่มความเข้าใจได้ดีมาก
 
อันนี้ให้ระบุว่าเราอยู่ที่ไหนด้วย
 
เว็บเดียวกันกะข้างบนแต่เขาแนะเทคนิคและอื่นๆ ด้วย หน้านี้นะ
http://www.v-soul.com/ และพวกรายชื่อรัฐบาลก็อยู่เว็บนี้แหละหน้านี้เลย http://www.v-soul.com/vsoul/testinfo.html
(อ่านก่อนสอบให้ได้ข้อมูลปัจจุบัน)
 
เว็บอื่นๆ นะ คำถามก็อาจซ้ำๆ จะได้ชำนาญ
One life, Live it!
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 11:06 - IP: 74.210.59.68 IP Information
Ei ei eie eiLOLLOL   book Root about Canada... ขออภัยด้วยค่ะ. i'm forgot . aha ka P'pim
 
คู่มือที่อ่านคือ Discover Canada
 
Thank you  ka .
ที่ช่วยกันเสริมเพิ่มเติม ka
 
 
Dual Citizenship: What You Need to Know? You can read it from the link below Big smile
http://www.voyage.gc.ca/publications/dual-citizenship_double-citoyennete-eng.asp


Edited by Apple.BKK - 20 Dec 2011 at 07:20
To love and be loved.
Back to Top
Pimada View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07 Jul 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 543
Post Options Post Options   Quote Pimada Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 11:19 - IP: 68.151.12.183 IP Information
LOLน้องแอปเปิ้ล พี่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นชื่อหนังสือหรอกตอนอ่าน นึกว่าเขาขายโปรแกรมท่องเที่ยวไปโน่น Big smile
One life, Live it!
Back to Top
Katay22 View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 17 Mar 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 63
Post Options Post Options   Quote Katay22 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Apr 2011 at 14:37 - IP: 76.9.36.246 IP Information
ขอบคุณมากคะน้องแอปเปิ้ล

พี่นั่งอ่าน แล้วปวดหัวนะ คืออ่านออกไม่มีปัญหา แต่บางครั้งพอแปลเป็นไทยก็จะงงเอง ประมาณว่าไม่เข้าใจว่าแปลถูกไหม พยามคิดอังกฤษให้เป็นอังกฤษนะ ตลกอะพี่ เอาเป็นว่าเท่าที่่อ่านแล้ว ชัดเจนคะ พี่เองเมื่อก่อนก็กังวลว่าจะเป็นสองสัญชาติดีไหม แต่ตอนนี้ก็จะสมัตรและ ทำไมจะไม่ละเนาะ 

เพื่อว่าไปประเทศที่สามจะได้สะดวกพี่นะจะชอบขับรถไปอเมริกาเพื่อไปซื้อของเวลาค่าเงินเราสูงกว่าเพราะว่าแค่แปดสิบกว่ากิโลจากบ้านพี่ แต่ว่ากว่าจะผ่านด่านมันก็นานอยู่ ต้องใช้สองอย่างคู่กันเลย พีอาร์การ์ดและก็พาสป็อตนะบางทีพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากไปไง ฝากแม่สามีซื้อง่ายกว่า

เอาเป็นว่าพี่จะสมัครยื่นเรื่องเดือนกรกฎาคมนี้คะ ยังไงพี่จะมาปรึกษาน้องสาวคนสวยคนนี้อีกทีเนาะ ขอบคุณมากคะ น่ารักจัง

พี่กระต่ายคะ
The important thing about you that is you are you:)
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 Apr 2011 at 03:09 - IP: 74.210.59.68 IP Information
Smile

Edited by Apple.BKK - 20 Dec 2011 at 07:20
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Apr 2011 at 09:00 - IP: 50.99.219.45 IP Information
สวัสดีค่ะ  เข้ามาเพิ่มเติม   เรื่อง 
  
(If your important document  had been  contains errors or has been lost, stolen or destroyed ) 
 
  Applying for a certified true copy, correction, or replacement of an immigration document (IMM 5545) 
 
1. Immigrant Visa and Record of Landing (IMM 1000)This  is a first document you will had it before changed to PR card.  
 
2. Confirmation of Permanent Residence (IMM 5292)   This is the document that attached to your PR card. That you will need  to photocopy this document (IMM 1000) or  (IMM 5292)  for apply your canadian Citizenship
 
How to   Applying for a certified true copy, correction, or replacement of an immigration document (IMM 5545)
Log on to this website
 
and print out  This application includes the following items:
: Instruction Guide [IMM 5545]
: also in PDF format  PDF, 205 KB
: Verification of Entry [IMM 5009]  PDF, 89 KB
: Supplementary Form [IMM 5541]  PDF, 102 KB
: Payment Form [IMM 5542]  PDF, 79 KB       
cose  $ 30  
 (it will take 3-4 month to processing)
 
Note: Do not use this application if you are requesting changes to your Immigrant Visa and Record of Landing (IMM 1000) or your Confirmation of Permanent Residence (IMM 5292). Instead, complete the Request to Amend your Record of Landing or your Confirmation of Permanent Residence (IMM 5218)
 
 
 
Citizenship and Immigration Canada
Symbol of the Government of Canada
 
 

If the document requested was issued in 1936 or after, use the list below to determine where to mail your application


Atlantic

Charlottetown
191 University Avenue
Charlottetown, PE  C1A 4L2

Fredericton
495 Prospect Street
Fredericton, NB  E3B 9M4

Halifax
1741 Brunswick Street, Suite B110
Halifax, NS  B3J 3X8

Moncton
860 Main Street, 6th Floor, Suite 602
Moncton, NB  E1C 1G2

Saint John
189 Prince William Street
Saint John, NB  E2L 2B9

St. John’s
North Atlantic Building, 2nd floor
31 Pippy Place
P.O. Box 13667, Station “A”
St. John’s, NL  A1B 4G1

Quebec

Gatineau
259 St-Joseph Blvd, Suite 109
Gatineau, QC  J8Y 6T1

Montréal
1010 St-Antoine Street West, 2nd floor
Montréal, QC  H3C 1B2

Québec
Complexe Lebourgneuf
825 Lebourgneuf Boulevard, Suite 110
Québec, QC G2J 0B9

Sherbrooke
76 Place de la Cité
Sherbrooke, QC  J1H 4G8

Trois-Rivières
55 des Forges Blvd., Room 012
Trois-Rivières, QC  G9A 6A8

Ontario

Toronto East
(for residents of: the Greater Toronto Area
and EAST of Yonge Street; Oshawa; and Barrie)
200 Town Center Court, Suite 380
Scarborough, ON  M1P 4X8

Toronto West
(for residents of the Greater Toronto Area
and WEST of Yonge Street)
5343 Dundas Street West
Etobicoke, ON  M9B 6K5

Outside the Greater Toronto Area
Send your application to the closest CIC as foll- โฆษณาแฝง -sw22wi2 -:

Hamilton
55 Bay Street North
Hamilton, ON  L8R 3P7

Kitchener
Waterloo/Wellington CIC
29 Duke Street East
Kitchener, ON  N2H 1A2

London
417 Exeter Road
London, ON  N6E 2Z3

Niagara Falls
6080 McLeod Road, Unit 12
Niagara Falls, ON  L2G 7T4

Ottawa
(includes Kingston)
200 Catherine Street, Suite 101
Ottawa, ON  K2P 2K9

Sault Ste. Marie
22 Bay Street
Sault Ste. Marie, ON  P6A 5S2

Sudbury
40 Elm St, Suite 281
Sudbury ON  P3C 1S8

Thunder Bay
221 Archibald Street North, Suite 108
Thunder Bay, ON  P7C 3Y3

Windsor
1250 Walker Road
Windsor, ON  N8Y 4T4

Prairies/Northern Territories

Calgary
Harry Hays Building, Room 210
220 4th Avenue S.E.
Calgary, AB  T2G 4X3

Edmonton
(including residents of Northwest Territories)
Suite 240, Canada Place
9700 Jasper Avenue
Edmonton, AB  T5J 4C3

Regina
1783 Hamilton Street, Room 220
Regina, SK  S4P 2B6

Saskatoon
660 - 410 22nd Street East
Saskatoon, SK  S7K 5T6

Winnipeg
(including residents of Nunavut)
Johnston Terminal, Room 400
25 Forks Market Road
Winnipeg, MB  R3C 0S9

British Columbia/Yukon

Kelowna
202- 1635 Abbott Street
Kelowna, BC  V1Y 1A9

Nanaimo
60 Front Street, Room 201E
Nanaimo, BC  V9R 5H7

Prince George
250 - 177 Victoria Street
Prince George, BC  V2L 5R8

Vancouver
1148 Hornby Street
Vancouver, BC  V6Z 2C3

Victoria
816 Government Street, Room 377
Victoria, BC  V8W 1W9

Whitehorse
300 Main Street, Suite 215
Whitehorse, YT   Y1A2B5


 

If the document requested was issued before 1936 mail your application at the following address:

Canadian Genealogy Centre
Library and Archives Canada
395 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N4


 

 


Edited by Apple.BKK - 04 Jan 2012 at 12:22
To love and be loved.
Back to Top
Pimada View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07 Jul 2010
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 543
Post Options Post Options   Quote Pimada Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Apr 2011 at 09:13 - IP: 68.151.12.183 IP Information
ตอนพี่ส่งใช้ Confirmation of Permanent Residence (IMM 5292) เพราะ IMM 1000 ไม่ได้เก็บไว้เลย พอได้บัตรพีอาร์ของจริงก็ทิ้งตัวสำรองทันที แต่ยังดีที่สามีเป็นคนเก็บเอกสาร เขาเก็บ IMM 5292 ไว้ให้ พอจะใช้ทีก็เรียกหา กรุณาเอามาให้หน่อย 
ใครที่มาแลนด์แล้วควรเก็บเอกสารทุกอย่างไว้เป็นหมดหมู่อย่างดีค่ะ คิดว่าคนอื่นคงเป็นระบบระเบียบกว่าดิฉันอยู่แล้วหละค่ะ
 
และตัว IMM 5292 นั้นเป็นเพียงแผ่นก๊อปปี้ที่ค่อนข้างเจือจาง มองไม่ค่อยเห็นรายละเอียด เวลาสแกนออกมาแล้วยิ่งไปกันใหญ่ ใช้วิธีเปลี่ยนไฟล์ให้เป็น Jpeg จากนั้นเอาเข้าโฟโต้สเคปเพื่อปรับให้เข้มขึ้นและชัดขึ้นค่ะ ดีกว่าเดิมเยอะเลย
One life, Live it!
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 May 2011 at 15:48 - IP: 74.210.59.68 IP Information
Maple Leaf (from roundel).svg Canadian law
The Canadian legal system has its foundation in the British common law system, inherited from being a former colony of the United Kingdom and later a member of the Commonwealth of Nations. Quebec, however, still retains a civil system for issues of private law. Both legal systems are subject to the Constitution of Canada.

ระบบกฎหมายของประเทศแคนาดามีพื้นฐานในระบบกฎหมายของอังกฤษทั่วไปที่รับมาจากการเป็นอาณานิคมเก่าของสหราชอาณาจักรและต่อมาสมาชิกของเครือจักรภพ ควิเบก แต่ยังคงรักษาระบบทางแพ่งสำหรับปัญหาของกฎหมายเอกชน ระบบกฎหมายทั้งสองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดา

                                         กฎหมายของประเทศแคนนาดา

1. The Constitution Act of 29 March 1867 ซึ่งเป็นกฎหมายก่อตั้งสหพันธรัฐอันประกอบไปด้วย 4 มณฑลเริ่มแรกของประเทศแคนาดา
2. The Constitution Act of 17 April 1982 ซึ่งเป็นกฎหมายที่โอนอำนาจอย่างเป็นทางการเหนือรัฐธรรมนูญ จากประเทศอังกฤษไปยังประเทศแคนาดา
3.
The Canadian Charter of Rights and Freedom and Procedures for Constitutional Amendments
กฏหมายในแวนคูเวอร์
บ่อยครั้งที่นักกฏหมายคิดค่าธรรมเนียมแพง และนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าถ้าแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องไปศาลก็จะเป็นการดี แต่ถ้าต้องไปศาลจริงๆคุณสามารถที่จะหารายชื่อทนายความใน  Lawyers in Vanouver

นักกฎหมายสาหรับการเข้าเมืองในประเทศแคนนาดา

การสมัคร วีซ่านักเรียน หรือ วีซ๋าชั่วคราว คุณสามารถที่จะสมัครได้ด้วยตัวเองและขั้นตอนไม่ยุ่งยากโดยไม่ต้องพึ่งนักกฎหมาย แต่ถ้าคุณขอสมัครเป็นผู้อยู่ถิ่นอาศัยถาวร (Permanent Resident) ขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากขึ้นและคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากนักกฏหมายหรือทนายความ ซึ้งคุณสามารถที่จะหารายชื่อทนายความเกี่ยวกับการเข้าเมืองได้ที่นี้ immigration lawyers in Canada

การเข้าเมืองในประเทศแคนนาดา

ถ้าคุณคิดจะย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาในประเทศแคนนาดา คุณควรจะอ่านรายละเอียดและคุนเคยกับกฏหมายก่อนที่จะสมัคร กรุณาศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายได้ที่นี้ Canada immigration rules

หัวข้อ กฎหมาย ( meaning)

 

 

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะค่ะ Big smile

 

 

 Edited by Apple.BKK - 20 Dec 2011 at 07:22
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 Jun 2011 at 13:16 - IP: 74.210.59.68 IP Information

การขับรถ ในแคนาดา
การขับรถเป็นการขับทางขวา แต่การขับรถบนถนนที่มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมเป็นอันตรายได้สำหรับผู้ขับรถ ยนต์ที่ไม่คุ้นเคย หากต้องการ ขับรถยนต์ควรศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เกียร์และ การเบรกบนถนนที่มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุม ใบขับขี่สากล (Foreign Driving lIcenses) สามารถใช้ได้ภายใน 3 ถึง 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด) โดยผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน ต้องไปทดสอบสายตาและทดสอบข้อเขียนแล้วก้อทำเรื่องขอสอบปฎิบัติ (Road Test) ที่ The Driver Examination Center ในแต่ละท้องถิ่นก่อนการขับรถยนต์

กรณีที่ต้องการทำใบขับขี่สากล(ที่ไทย)
ถ้าเราทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป สามารถยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่สากลได้ค่ะ (อายุ 1 ปี) ที่สำคัญอันนี้ชอบมากๆๆ คือ ไม่ต้องสอบ อิอิ และสามารถขับรถไปได้ทั่วโลก
 
 เอกสารที่ใช้ก็มี
 
-พาสปอร์ตฉบับจริงและสำเนา
-ใบขับขี่ฉบับจริงและสำเนา
-เตรียมเงินค่าธรรมเนียม 605 บาท(600 บาท เป็นค่าธรรมเนียม อีก 5 บาท เป็นค่าคำร้อง)
-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
-พวกสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเตรียมไว้เผื่อเค้าเรียกดูด้วยนะคะ

**เพื่อความรวดเร็วเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องรอไว้เลยทุกแผ่นก็ดีค่ะ ไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจดูถ้าเอกสารเราเซ็นเรียบร้อยเค้าก็จะกดคิวให้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปเซ็นสำเนาถูกต้องและกลับมารับคิวใหม่**
 
ถ้าเรามีใบขับขี่สากลเราก็สามารถขับรถในแคนาดาได้เหมือนกัน  แต่อายุมันแค่ 3-6 เดือน  เท่านั้นค่ะ

ใบขับขี่แคนาดา  
ก่อนจะขับรถยนต์ในประเทศแคนาดามาดูกันว่ากว่าจะได้สิทธ์ในการขับรถของประเทศแคนาดาต่างกับบ้านเราแค่ไหน การได้สิทธิ์ในการขับนั้นคือการมี ใบขับขี่ที่เรียกว่า ออฟเพอร์เรเตอร์ "ส lIcenses เรามาดูขั้นตอนกันคะ


การเป็นนักขับขี่ที่ดีได้นอกเหนือจากทักษะแล้ว ก็หนีไม่พ้นประสบการณ์ค่ะ แคนาดาให้ความสำคัญกับคำว่าประสบการณ์สูงมาก คำว่าแค่ขับได้ ดังนั้นจึงใช้เวลาพอสมควรค่ะกว่าจะได้ใบขับขี่แบบทั่วไป
ก่อนจะได้ใบขับขี่ทั่วไป จะมีการออกป้ายมือใหม่ให้แบบสองระดับค่ะ คือระดับ แอล กับ เอ็น ป้ายนี้จะต้องถูกติดอยู่หลังรถเสมอค่ะ  นอกจากจะเป็นการแสดงให้ผู้ร่วมทางทราบแล้ว ป้ายดังกล่าวจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ขับมือใหม่เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้  สำหรับสิทธิ์ที่ถูกจำกัดไว้ น่าสนใจและน่าเอาแบบอย่างทีเดียวค่ะ

สำหรับขั้นตอนการขอใบขับขี่นั้นจะใช้เวลาประมาณสามปี โดยสมัครได้ตั้งแต่อายุสิบหกปีขึ้นไป เรียน RoadSense for Drivers และสอบเพื่อได้สิทธิ์ขับกับป้าย L ค่ะ
 


ผู้ขับมือใหม่จะต้องมีผู้นั่งควบคุมซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีและมีใบขับขื่ปกติ (ฟูล lIcenses )นั่งอยู่ด้านหน้าไปด้วย ทั้งนี้ผู้ขับขี่มือใหม่จะไม่อนุญาติให้มีผู้โดยสารอื่นได้เพียงแค่หนึ่งคนนอกเหนือจากผู้ควบคุมที่นั่งอยู่ข้างหน้า

 หมายเหตุ ผู้ขับขี่มือใหม่ห้ามขับรถหลังจากเที่ยงคืนถึงตีห้าและห้ามมีแอลกอฮอล์แม้แต่นิดเดียว คือ 0

ใช้เวลาหนึ่งปีค่ะสำหรับป้ายนี้ เพื่อเปลี่ยนไปเป็นป้าย เอ็น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสองปี จึงจะได้ใบขับขี่ทั่วไปซึ่งไม่มีข้อจำกัดต่าง ๆ
 
จะเห็นว่าการขับรถมาคู่กับประสบการณ์ค่ะ มาถูกทางในการให้ใบขับขี่ชั่วคราวก่อนจะออกใบขับขี่ตลอดชีพซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว แต่การตรวจสอบและประเมิณผลของเรายังถือว่าอยู่ในระดับต่ำค่ะ

ได้ใบขับขี่แคนคาดาเนื่องจากคิดว่า จำเป็น ค่ะ ใบขับขี่ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทางแคนาดารับรองและสามารถนำมามาแลกได้ทันที เช่นเดียวกับเยอรมัน สวิสเซอแลนด์ ออสเตรีย เกาหลีใต้และญี่ปุ่น

เมื่อได้ใบขับขี่มาแล้วก็รักษากันดี ๆ นะคะ นอกจากจะทำยาก วุ่นวายแล้ว การโดนยึดก็ง่ายแสนง่ายค่ะ คือถ้าขับแบบอยู่เมืองไทย อย่างวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่ง ตำรวจที่นี่มีอยู่ทุกจุด ไม่ใช่ตามไฟเขียวไฟแดงนะคะ แต่เขากระจายคนอย่างเป็นระบบค่ะ

กฎหมายใหม่เพิ่งออกมาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนป้ายความเร็วที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากจ่ายค่าปรับแพงแสนแพงแล้วจะมีค่าปรับพิเศษเพิ่มเข้าไปดังนี้ค่ะถ้าถูกจับด้วยความเร็วหนึ่งครั้ง จะมีค่าปรับเพิ่มดังนี้ค่ะ ถ้าถูกยึดใบขับขี่ด้วยก็เพิ่มเข้าอีกค่ะ ถ้าทำผิดซ้ำ ๆ ก็ต้องต้องจ่ายรายปี รวมแล้ว 700,000 บาทไทยค่ะ ตรงนี้ยังไม่รวมค่าประกันซึ่งดิฉันไม่เคยมีอุบัติเหตุและไม่เคยมีประวัติ ปีหนึ่งตกอยู่ประมาณ 100,000 บาทไทยค่ะ ดังนั้น คนที่ทำผิดซ้ำค่าประกันคงไม่เท่านี้แน่นอน ทั้งนี้ หากบริษัทยังคิดรับคุณเป็นลูกค้าอยู่นะ จะบอกให้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกบอกปฏิเสธซึ่งจะมีผลทำให้ขับขี่รถไม่ได้เพราะไม่มีประกันค่ะ

ค่าปรับที่แพง กฎหมายที่เข้มงวด คนที่มีวินัย ส่งผลหลาย ๆ อย่างค่ะกับเศรษฐกิจและสังคม แวนคูเวอร์เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกมาสามปีซ้อนค่ะ (แต่ตอนนี้ ชักจะไม่แน่ใจแล้วค่ะ หลังจากเหตุการณ์ จารจล) คนไทยเริ่มทยอยกันย้ายเข้ามาแคนาดาปีนี้เพิ่มขึ้นพอสมควรทีเดียว ได้เห็นร้านอาหารไทยทยอยเปิดกิจการและมีลูกค้าเข้าไม่ขาดสายแล้วอดภูมิใจในความเป็นคนไทยไม่ได้ค่ะ ถ้าได้ใบขับขี่กันแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและขอให้รักษากันไว้ดี ๆ นะคะ สำหรับผู้อ่านที่อยู่ที่เมืองไทยใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะคะเราไม่มีกฎหมายที่แรงพอ ไม่มีตำรวจที่มีศักยภาพพอ แต่เรายังมีคนที่มีวินัยได้ค่ะ เพราะตรงนี้เริ่มกันง่ายดีที่สุดค่ะ เริ่มจากการขับขี่วันนี้ของพวกเราทุกคนค่ะ


หมายเหตุ หากข้อมูลต่างๆ ที่ลงไปไม่ถูกต้องอย่างไร ทักท้วงและช่วยกันเสริมเพื่มเติมด้วยนะคะ
สำหรับใบขับที่แคนาดานั้นแบ่งเป็นหลายประเภท หลัก ๆ แล้วก็จะมีอยู่ 9 ประเภท
แต่เราจะพูดถึงเฉพาะใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ในเคสของชาวไทย ที่กำลังจะมาหรือมาอยู่ที่แคนาดา แล้วต้องการจะทำใบขับขี่ของแคนาดา 

หากยังอยู่ที่เมืองไทย และยังไม่มาแคนาดา แนะนำให้ทำแบบนี้นะคะ ไปที่กรมการขนส่งทางบก ตรงข้ามสวนจตุจักร แล้วไปทำการรับรองใบขับขี่เราเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้ก็จะมี
-ใบขับขี่ตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสาร
-พาสปอร์ต ที่มีอิมมิเกร้นท์วีซ่า เข้าแคนาดา, สำเนาพาสปอร์ตเรา
- รูปถ่ายหนึ่งนิ้ว สามรูป
- ค่าธรรมเนียม 25 บาท (อาจจะเพิ่มแล้วนะ)
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะไปอยู่แคนาดา แล้วจะขอรับรองใบขับขี่เราเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเขาจะทำให้ค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่รู้ว่าเราจะไปแคนาดา เอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษ และมีรูปถ่ายเราติดอยู่ด้วย เขาจะเขียนเพิ่มเติมว่า เราได้ใบขับขี่เป็นแบบตลอดชีพ หรือแบบ5 ปี เมื่อไร และได้ขับรถมานานแล้วกี่ปี อันนี้จะมีประโยชน์มากค่ะเวลามายื่นเรื่องขอไปสอบขับได้เลย โดยไม่ติดโปร เวลามาถึงที่นี่ บางท่านไม่ได้บอกว่าจะมาแคนาดา ได้เพียงบอกว่ามาแปลใบขับขี่เฉยๆ เอกสารบางฉบับเลยไม่ได้เพิ่มเติมข้อความเอาไว้ด้านล่าง พอมาถึงที่นี่แล้วจะขอไปสอบขับกลับไม่ได้ ต้องอยู่ในขั้นพื้นฐานก่อนตามกำหนดเวลาของที่นี่ค่ะ
 
กรณีที่อยู่ BC ทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว หรือ ใบขับขี่สากล ต้องไปทำเรื่องขอสอบข้อเขียน  แปลเอกสาร และส่งเอกสารนั้นไปให้ทางสถานทูตไทยที่แวนคูเว่อร์รับรองเอกสารให้โดยไม่เสียเงิน และเอาไปยื่นที่ Driver Services ของ ICBC เจ้าหน้าที่จะเชคว่าเรามีประสบการณ์มากี่ปีแล้ว และหากเรามีประสบการณ์เกินสองปี เราจะได้สิทธิข้ามขั้นไปสอบเพื่อขอ Class 5 เลย โดยไม่ต้องไปเริ่มใหม่ที่ Class 7 (กฎของ BC จะคล้ายกับ Alberta ) เมื่อเอกสารผ่าน เขาจะให้คู่มือมาเพื่อให้เราอ่าน หากเราพร้อมก้อสอบข้อเขียนได้เลย และเมือสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ก้อทำเรื่องขอสอบปฎิบัติ (Road Test) ได้ และเมื่อสอบขับรถผ่าน เขาจะให้ใบขับขี่ Class 5 โดยใบขับขี่จะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น โดยเขาจะกำหนดให้เราไปต่ออายุใบขับขี่ครั้งต่อไปตรงกับวันเกิดของเรา และการต่ออายุใบขับขี่ครั้งต่อไปจะเป็นทุกๆ 5 ปีค่ะ

 

To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 02:11 - IP: 74.210.59.68 IP Information
การขับรถ ใน Alberta
study all the information inthe handbook.it's would be helpful on your test.
click @ the contents you 're interested to read.Smile
Table of Contents
Introduction

Chapter 1 Licence Classifications

Chapter 2 Traffic Controls

Graduated Driver Licensing6Sign shapes and colours26
Licence classifications8Regulatory Signs27
Photo identification card8Speed limits28
Class 78Designated lane signs28
Class 69Permissive signs29
Class 59Prohibitive signs30
Class 410Crossing signs31
Class 3 11Warning Signs31
Class 212Information and Guide Signs35
Class 112Road Construction36
Learning requirements All classes13School zone signs38
Definitions13Playground zones39
Applying for your licence16Traffic Control Signals40
Parental consent requirement16Pedestrian signal lights44
Non-Alberta licences17Lane control signals44
New residents 17Pavement Markings46
International licence17

Chapter 4 Intersections and Turns

Student17Stop signs70
Vision screening18Intersections controlled by yield signs71
Medical requirements18Right-of-way72
Condition codes19Traffic circle72
Knowledge test19Controlled intersections73
Road test19Uncontrolled intersections73
Upgrading your licence21Signaling75
Licences: duplicate/renewal/changes22Turning76
Registration and insurance22Right turns77

Chapter 3 Starting Your Vehicle

Left turns78

Starting your vehicle

52Turning lanes80
Steering56U-turns81
Accelerating56

Chapter 6 Handling Emergency Situations

Stopping 57Vehicle breakdown94
Braking techniques58Emergency braking97
Reversing (backing)59Skids98
Parking60Off-road recovery100
Parallel parking60Night and poor weather driving100
Angle parking63Animals105
Hill parking

65

When you are involved in a collision106

Chapter 5 Lane Driving

Emergency vehicles and tow trucks107
Lane position

84

Chapter 8 Sharing The Road
Blind spots85Pedestrian safety122
Passing lanes86Bicycle operators/cyclists123
Merging89Motorcycle drivers125
Exiting90Off-highway vehicles126
Weave zone91Large vehicles126
Curves and hills

91

School buses127

Chapter 7 The Responsible Driver

Emergency vehicles129
Defensive driving110Snowplows130
Following distance112Maintenance vehicles130
Fatigue113Log-haul vehicles131
Cellular telephone use in vehicles114Railway crossings132
Child restraints114Light rail transit135
Ways to improve fuel efficiency116Funeral processions and parades136
Traffic laws

119

Chapter 10 Towing a Trailer

Chapter 9 Driving Within the Law

Towing a trailer

152

Impaired driving and the law138
Alberta Administrative Licence Suspensions142
Suspensions/disqualifications143
Demerit point system, fully licenced drivers146
Demerit point schedule147
Demerit point system for GDL148
Alberta Transportation Safety Board150
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 02:14 - IP: 74.210.59.68 IP Information

Introduction


A Message From Alberta Transportation

When you put yourself in the driver's seat, it can open up a whole new world. Driving gives you the freedom to get around, but it also involves certain risks. To avoid these risks you need to learn the following:
 • Knowledge - the laws and rules of the road
 • Skills - how to drive and handle a motor vehicle
 • Proper attitude - how to behave when you are behind the wheel

It takes study and practice to obtain knowledge and skill. A person's attitude toward driving is more personal. It requires practice in much the same manner as do skill and knowledge, but more than this; a person's attitude comes from within. You're encouraged to drive safely and to develop your knowledge and skills to a high degree. Be prepared to extend courtesy and patience to other road users. Other drivers may not be as skillful or as smart as you. Always drive defensively so you won't have to pay for someone else's mistake.

Alberta Transportation

Internet Site: http://www.transportation.alberta.ca/ (under Drivers and Vehicles)

To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 02:19 - IP: 74.210.59.68 IP Information
All of this VDO would be very helpful with your written test .
Drivers Education Video - How to prepare and pass the written test (Part 1 of 4)
 
 
 
Drivers Ed Video - How to prepare and pass the written test (Part 2 of 4)
 
 
 
 
 
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 02:23 - IP: 74.210.59.68 IP Information
Drivers Test - How to prepare and pass the written test (Part 3 of 4)
Drivers Exam - How to prepare and pass the written test (Part 4 of 4)
 
 
 
 
Hope you all happy and safe driving.Big smile
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 05:44 - IP: 74.210.59.68 IP Information

If you want more information read here.Big smile

 

Drivers Licences in Canada

Drivers licences are issued by the provincial governments in Canada. Here's where to find information on getting a new driving licence and graduated licensing programs, as well as renewing your licence and exchanging your licence if you're from outside the province.

Vehicle Registration

Alberta Drivers Licences

Qualifications for different classes of drivers licences in Alberta and driver testing.

British Columbia Drivers Licences

Online practice test, finding a driving course, finding a licensing office, and booking a road test for a British Columbia drivers licence.

Manitoba Drivers Licences

What you need to know about getting a driving licence in Manitoba.

New Brunswick Drivers Licences FAQ

Answers to basic questions on getting a drivers licence in the province of New Brunswick.

New Brunswick Drivers Handbook

Check the New Brunswick Drivers Handbook online in PDF or purchase a hardcopy version.

Newfoundland Drivers Licences

The application process for a Newfoundland driving licence, including the Road Users Manual in PDF.

Northwest Territories Drivers Licences

Get information on the Northwest Territories Drivers Licence and General Identification Card and how to get a drivers licence.

Nova Scotia Drivers Licences

Detailed information on all types of drivers licences in Nova Scotia, including the graduated licensing system.

Nunavut Drivers Licences

Fees, issuing agents and application form for drivers licences in Nunavut.

Ontario Drivers Licences

How to get a drivers licence in Ontario, with information on graduated drivers licensing and exchanging a licence from out of the province.

Ontario Senior Drivers Renewal Program

Ontario drivers aged 80 and over must complete a vision test and knowledge test and take part in a group education session every two years. Some senior drivers are also required to take a road test.

PEI Drivers Handbook

Information on applying for a drivers licence in PEI, the graduated drivers licence program, drivers tests and rules of the road.

Quebec Drivers Licences

Plenty of useful information on getting a drivers licence in Quebec and the rules of the road in Quebec.

Saskatchewan Drivers Licences

Basic information about getting a drivers licence in Saskatchewan. You can also test your knowledge of rules of the road in Saskatchewan with the interactive driver education quiz.

Yukon Drivers Licences

Answers to most of the questions you'll have about getting a drivers licence in the Yukon.
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 05:51 - IP: 74.210.59.68 IP Information
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 07:38 - IP: 74.210.59.68 IP Information
#### จดทะเบียนสมรสที่ไหนดี แล้วต่างกันอย่างไร ####
             ทำอย่างไงให้ลูกพูดภาษาไทยกับเรา
                                 
                                            


Edited by Apple.BKK - 28 Jun 2011 at 06:10
To love and be loved.
Back to Top
Apple.BKK View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Apr 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 421
Post Options Post Options   Quote Apple.BKK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2011 at 07:53 - IP: 74.210.59.68 IP Information
การสอบใบขับขี่ใน Ontario  แคนาดา
  
จากบล็อคคุณ  กิ่งไม้ไทย  ไม่ขอก๊อปลงนะคะเพราะลิขสิทธิ์เจ้าของบล็อค Wink
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kingmaithai&month=23-09-2005&group=1&gblog=2


Edited by Apple.BKK - 29 Jun 2011 at 09:39
To love and be loved.
Back to Top
Deedeedar View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 30 Mar 2011
Location: Canada
Online Status: Offline
Posts: 887
Post Options Post Options   Quote Deedeedar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Jan 2013 at 11:15 - IP: 108.173.7.214 IP Information
ขอบคุณค่ะคุณ Apple BKK
เพิ่งได้เข้ามาอ่านหลังจากที่ไปเรียนการขับรถในAlbertaมา ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเมื่อวานและวันนี้ มืนไปหมด แถมตอนอยู่เมืองไทยก็ขับรถไม่เป็น
คู่มือเค้าใช้เล่มใหม่แล้วน่ะค่ะ แต่ลงรูปไม่เป็นเลยไม่ได้ลง
กะว่าอาทิตย์นี้จะไปสอบ แต่จะขอทบทวนอ่านอีกรอบและจะดูวีดีโอที่คุณApple BKK แปะไว้เพื่อความมั่นใจ
ขอบคุณค่ะ
 
Back to Top
Page  12>

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.254 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters