Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Ladyinter > Main Forum > VISA & Travel
  New Posts New Posts RSS Feed: Notarial Service Attorney (Same Notary Public)
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Notarial Service Attorney (Same Notary Public)

Author
LAW SOCIETY View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30 Jun 2013
Location: Bangkok
Online Status: Offline
Posts: 5
Post Options Post Options   Quote LAW SOCIETY Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Notarial Service Attorney (Same Notary Public)
    Posted: 30 Jun 2013 at 21:34 - IP: 58.9.48.210 IP Information
< =https://ssl.gstatic.com/s/icons/gplus-16.png itemprop="_"> < =5049684029397863296 itemprop="blogId"> < =2522377255304628090 itemprop="postId">

Thailand - Notarial Service Attorney (Same Notary Public --->> บริการทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รับรองสำเนา รับรองคำแปลเอกสาร รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อใช้ในต่างประเทศ

Find a notary public in Thailand onsite services anytime as you requested please call : 092 258 7528
Affidavit of support /sponsor Notarizationรับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy
รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization
รับรองคำแปล แปลเอกสาร Certified true translation
รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน Signature Notarization and Legalizationรับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary public
รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน Contract Agreement Notary public
รับรองคำสาบาน Applicant Declaration
รับรองคำให้การ Declaration Notary public หนังสืออนุญาตจากผุ้ปกครอง Letter of Authorization for Travel /*Custodianship declaration- parents/guardians notary public อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
 
อัตราค่าบริการ Notary public ‘s Fee
รับรองลายมือชื่อnotarized-legalized  ราคา 1,000-2,000 บาท (แล้วแต่เรื่องครับ)
 


Back to Top
LAW SOCIETY View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30 Jun 2013
Location: Bangkok
Online Status: Offline
Posts: 5
Post Options Post Options   Quote LAW SOCIETY Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Jun 2013 at 21:40 - IP: 49.231.103.152 IP Information


Edited by LAW SOCIETY - 01 Jul 2013 at 12:28
Back to Top
LAW SOCIETY View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30 Jun 2013
Location: Bangkok
Online Status: Offline
Posts: 5
Post Options Post Options   Quote LAW SOCIETY Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Jun 2013 at 22:33 - IP: 49.231.103.152 IP Information
พิเศษสำหรับผู้แนะนำเพื่อนมาใช้บริการ ทางเราจะมีค่าตอบแทนให้ 15%ครับ
Back to Top
LAW SOCIETY View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30 Jun 2013
Location: Bangkok
Online Status: Offline
Posts: 5
Post Options Post Options   Quote LAW SOCIETY Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Jun 2013 at 23:39 - IP: 58.9.48.210 IP Information
For appointment by Email; lawsociety.thailand@hotmail.com
Back to Top
YS View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07 Jan 2013
Online Status: Offline
Posts: 3560
Post Options Post Options   Quote YS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Jul 2013 at 00:07 - IP: 62.167.150.51 IP Information
THANK YOU!

I am well noted.
Back to Top
LAW SOCIETY View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30 Jun 2013
Location: Bangkok
Online Status: Offline
Posts: 5
Post Options Post Options   Quote LAW SOCIETY Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Jul 2013 at 12:38 - IP: 49.231.103.152 IP Information

การรับรองเอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
     
1. การรับรองคำแปล
           1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ
           1.2 คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย
           1.3 คำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
     
2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
     
3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้

รายละเอียดของการรับรองเอกสารแต่ละประเภทมีดังนี้
     
1. การรับรองคำแปล
           
1.1 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่
                 
- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ (ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ท่านที่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง ขอรับแบบฟอร์มคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ที่กองสัญชาติฯ หรือ www.mfa.go.th/web/804.php)

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน

- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ
                 
                 การยื่นคำร้อง
                 กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
                       
- ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ
     
           1.2 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย ได้แก่
                 - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
                       
                 การยื่นคำร้อง
                 กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
                       
- เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)

- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
           
           
1.3 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ฯลฯ
                 - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร
มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

-เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส
ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน
นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
                 
                 การยื่นคำร้อง
                 กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
                       - เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศ ไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้น
และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)

- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย (เอกสารคำแปลจากภาษาดัชท์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เป็นภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลที่จัดทำ โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศที่ออกเอกสารนั้นในประเทศไทย)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
                 สำหรับเอกสารภาษาอารบิค คำแปลภาษาไทยเป็นอารบิคต้องแปลและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                       
     
2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่
           2.1 เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (invoice) ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า (Certificate of Orgin -C/O)ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
                       
           2.2 เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
                       
           2.3 หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
                       
           2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
                       
           2.5 หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     
สำหรับใบตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มี ตัวอย่างลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ ตรวจสอบ
ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้แพทยสภารับรองก่อน
                 
                 การยื่นคำร้อง
                 กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
                       - เอกสารที่ต้องการรับรอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร

- หากเป็นเอกสารของบริษัทต้องมีหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
                 
                 
                       
     
3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้
           - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
                 
                 การยื่นคำร้อง
                 กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
                       - ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


Back to Top

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.250 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters