Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Lady Friends > สะใภ้ จิงโจ้ / Australia > * สะใภ้ จิงโจ้
  New Posts New Posts RSS Feed: ว่าด้วยเรื่องขอวีให้ลูก
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

ว่าด้วยเรื่องขอวีให้ลูก

Author
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
patty11 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้จิงโจ้

Joined: 27 May 2010
Location: th/wa
Online Status: Offline
Posts: 5886
Post Options Post Options   Quote patty11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: ว่าด้วยเรื่องขอวีให้ลูก
    Posted: 06 Aug 2013 at 12:21 - IP: 124.149.134.10 IP Information
การขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก
วีซ่าสำหรับบุตร 
เป็นวีซ่าสำหรับบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาตออสเตรเลียหรือเป็นผู้มีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลียหรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

วีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีบิดา/มารดาบุญธรรมเป็นผู้ถือสัญชาติชาวออสเตรเลีย 
หรือมีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย 
หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 
และการรับบุตรบุญธรรมนี้ใด้ดำเนินการและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตา
มกฎหมายของการรับบุตรบุญธรรมทุกประการ

วีซ่าสำหรับเด็กที่มีสถานะภาพกำพร้า (อายุต่ำกว่า 18 ปี) 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีสถานะภาพกำพร้าและไร้ผู้ดูแล 
หากแต่มีญาติพี่น้องเป็นผู้ถือสัญชาติชาวออสเตรเลีย 
หรือมีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย 
หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

วีซ่าสำหรับบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล ของ บิดาและ/หรือ 
มารดาซึ่ง
เป็นผู้ได้รับอนุมัติถือวีซ่าออสเตรเลีย และได้รับการสปอนเซอร์ 
จากผู้อุปถัมป์/สปอนเซอร์ของบิดาและ/หรือ มารดาเช่นกัน
เอกสารที่จําเปนในการพิจารณา
ภายหลังการยื่นใบสมัครผูสมัครอาจไดรับการติดตอจากเจาหนาที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับสถานภาพ
สวนตัวของทานรายการเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณาที่ระบุไวตอไปนี้ซึ่งเปนเพียงรายการหลักเทานั้น ทานสามารถยื่นเอกสารอื่นๆแนบ
มาไดหากเอกสารเหลานั้นมีความเกี่ยวของโปรดยื่นเอกสารตนฉบับพรอมทั้งสําเนาที่ชัดเจนเพื่อประทับตราสําเนาถูกตองไดที่สํานักงานเพื่อ
การยื่นขอวีซาของออสเตรเลียหรือโดยเจาหนาที่แผนกวีซาของสถานทูตออสเตรเลีย (โดยทํานัดหมายลวงหนาเทานั้น) หรือโดยเจาหนาที่ของ
รัฐ ณที่วาการเขตอําเภอเอกสารใดๆที่ตนฉบับไมใชภาษาอังกฤษจะตองแนบใบแปลมาดวยผูสมัครสามารถยื่นเอกสารตนฉบับพรอมสําเนาที่
ชัดเจน ซึ่งเจาหนาที่จะคืนเอกสารตนฉบับใหแกทานภายหลังจากการรับรองสําเนาถูกตอง
ใบสมัครขอวีซาที่สมบูรณรวมถึง
• ฟอรมหมายเลข 47CH กรอกเปนภาษาอังกฤษและลงนามโดยผูขอวีซา
• ฟอรมหมายเลข 40CH กรอกเปนภาษาอังกฤษและลงนามโดยผูสปอนเซอร
• ฟอรมหมายเลข 918 กรอกเปนภาษาอังกฤษและลงนามโดยผูสมัครผูสมัครที่อายุตํ่ากวา 18 ปใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองตามกฏหมายลงนามการยินยอม
• คาธรรมเนียมการขอวีซาซึ่งไมสามารถขอรับคืนในภายหลัง (VAC) ตองชําระโดยแคชเชียรเช็ค (หากซื้อในเขต
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงกดราฟท’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขต
ปริมณฑล) โดยสั่งจาย ‘สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ’ เปนเงินสกุลบาทเทานั้น
โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมปจจุบันไดที่ www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm
• รูปถายขนาดทําหนังสือเดินทาง 2 รูปของผูสมัครแตละทาน
• สูติบัตร บัตรประชาชน (ของผูสมัครที่อายุมากกวา 15 ป) 
• ทะเบียนบานของผูขอวีซาและของบุตร ซึ่งตองแสดงรายชื่อทั้งหมดของผูที่อาศัยอยูในทะเบียนบานนั้น
• สําเนาหนังสือเดินทางทุกหนาที่มีประวัติการเดินทาง (ในกรณีที่มีหนังสือเดินทาง) กรุณาตรวจสอบวา รายละเอียดของ
หนังสือเดินทางการสะกดชื่อนามสกุลและรายละเอียดตางๆ จะตองตรงกับเอกสารฉบับอื่นๆของทานทั้งหมด
• ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ/ สกุลอยางเปนทางการหากมีการเปลี่ยนของทุกๆทานที่มีชื่ออยูในใบสมัครขอวีซา
• ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว(บิดา/มารดา)ใหแนบใบมรณะบัตร
วีซาสําหรับบุตร(ผูเยาว) หรือบุตรที่อยูภายใตการปกครอง
• สําเนาถูกตองของเอกสารแสดงสถานภาพของบิดาและ/หรือ มารดาในการเปนผูมีถิ่นฐานพํานักถาวรในประเทศ
ออสเตรเลียหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย
• ผูสมัครที่มีอายุมากกวา 18 ปนับจากวันยื่นใบสมัครจะตองมีหลักฐานแสดงถึง
๐ การไดรับการปกครองเลี้ยงดูจากบิดาและ/หรือ มารดาจากออสเตรเลียและ
o เอกสาร/หลักฐานของการศึกษา (โปรดทราบวาผูสมัครที่มีอายุตั้งแต 18 ปเปนตนไปจะตองเปนนักศึกษา
แบบเต็มเวลาของภาคเรียนปรกติของระดับการศึกษาที่สูงกวามัธยมศึกยมศึกษาขึ้นไปเชนระดับอาชีพไป
จนถึงระดับวิทยาลัยเปนตน
๐ และหลักฐานการประกอบอาชีพปจจุบัน
• ในกรณีที่ผูสมัครมีอายุต่ํากวา 18 ปนับจากวันยื่นใบสมัครเจาหนาที่จําเปนตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ผูสมัครเปนขอหลักในการติดตอพบเจอบิดาหรือ มารดาดังนั้นทานจําเปนจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
๐ เอกสารที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและ/ หรือ มารดาฝายที่มิใดถือสัญชาติออสเตรเลียหรือมีถิ่นฐาน
พํานักถาวรในประเทศออสเตรเลียยินยอมใหผูสมัครยายถิ่นฐานไปอยูประเทศออสเตรเลียเปนการถาวร
▪ ขอรับแบบฟอรมไดที่สํานักงานเพื่อขอวีซาเขาออสเตรเลีย (VFS) หรือจากเวปไซดของสถานทูตที่
www.immi.gov.au โปรดทราบวาจดหมายยินยอมนี้ตองไดรับการยืนยันโดยเจาหนาที่ของรัฐคือที่วาการ
เขตหรือโดยเจาหนาที่ณสํานักงานเพื่อขอวีซาเขาออสเตรเลีย (VFS) ดวยตนเองหรือรับรองโดยเจาหนาที่
ณสถานทูตออสเตรเลีย (โดยทําการนัดหมายลวงหนา) หลักฐานทางราชการเชนบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางของผูปกครองจะตองไดรับการรับรองสําเนาพรอมแนบรวมไวในใบสมัครดวย
• ในกรณีที่บิดาและ/หรือ มารดาของผูสมัครมิไดทําการจดทะเบียนสมรสมากอนใหแนบเอกสาร ป.ค.14 ระบุรายละเอียด
ของสถานภาพบิดาและมารดาและขอตกลงในการปกครองดูแลบุตร people our business 3
• ในกรณีที่ไมสามารถติดตามบิดาหรือ มารดาหรือผูปกครองของผูสมัครที่มิไดขอยายถิ่นฐานไปอยูประเทศออสเตรเลีย
ไดนั้นจะตองมีการระบุไวในรูปแบบของ Statutory Declaration แจงถึงรายละเอียดของการติดตามหาติดตอโดยละเอียด
รวมถึงที่อยูครั้งลาสุดหมายเลขโทรศัพทและอื่นๆ Statutory Declaration นี้ตองไดรับการรับรองโดยเจาหนาที่ของ
สถานทูตออสเตรเลีย
• ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหไดรับสิทธิการปกครองดูแลบุตรจะตองแนบเอกสารทางราชการนี้มาพรอมใบสมัครดวย
• ใบจดทะเบียนหยาพรอมบันทึกการหยาในกรณีที่บิดา/มารดาของผูสมัครไดทําการสมรสโดยถูกตองทางกฎหมาย
วีซาสําหรับบุตรบุญธรรม
• เอกสารทางราชการจากกรมประชาสงเคราะหระบุการอนุมัติรับบุตรบุญธรรมอยางถูกตองตามกฎหมายรับรองวาเด็กได
อยูในสถานภาพกําพราในชวงระยะเวลาของการดําเนินการรับบุตรบุญธรรม ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรจะตองระบุถึง
สิทธิของการเปนบิดาและ/หรือ มารดาบุญธรรมโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรม
• เอกสารและหลักฐานที่แสดงวาบิดาและ/หรือ มารดาบุญธรรมฝายใดฝายหนึ่งไดพํานักอาศัยนอกประเทศออสเตรเลียเปน
เวลาอยางนอย 12 เดือนในชวงของการดําเนินการขอรับบุตรบุญธรรม
วีซาสําหรับเด็กที่มีสถานะภาพกําพรา
• หลักฐานการเสียชีวิต (ใบมรณะบัตร) หรือหลักฐานการหายสาบสูญของบิดาและมารดาหรือหลักฐานวาบิดาและมารดา
ของผูสมัครไมอยูในสภาวะที่จะใหการดูแลบุตรของตน (หมายสั่งจากศาล, หลักฐานทางการแพทย) หรืออื่นๆ
• สําเนาถูกตองของเอกสารแสดงสถานภาพของบิดาและ/หรือมารดาวามีถิ่นฐานถาวรหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย
• สปอนเซอรจะตองแสดงเอกสารตอไปนี้
๐ หลักฐานความสัมพันธวาเปนพี่นองปูยาตายายลุงปานาอาหรือ หลาน (หรือเปนคูสมรสของบุคคลเหลานั้น) 
๐ วาไดเปนผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศออสเตรเลียในระยะเวลาที่กําหนด (2 ปโดยคราว) และมีอายุครบ 18 ปขึ้นไป
• สปอนเซอรจะตองมีคุณสมบัติตามขอตอไปนี้ขอใดขอหนึ่งเมื่อสปอนเซอรผูเยาวที่มีอายุนอยกวา 18 ปคือ
๐ จะตองมีเอกสารแสดงวาไดรับสิทธิการตัดสินใหเปนผูจัดการดูแลเด็กซึ่งรวมสิทธิในการตัดสินวาเด็กควรจะอยูอาศัย
ที่ไหนกับผูใดหรือแมใหนําเด็กยายถิ่นที่อยูจากประเทศไทย
๐ ในกรณีที่บุคคลอื่นไดรับแตงตั้งใหเปนผูดูแลตัดสินในขอตนนี้สปอนเซอรจะตองนําเอกสาร Statutory Declaration 
จากบุคคลนั้นระบุถึงการอนุญาตใหเด็กยายถิ่นฐาน
๐ จะตองมีเอกสารระบุคําสั่งจากศาลอนุญาตใหนําเด็กออกจากประเทศเปนการถาวรได
๐ จะตองมีเอกสารระบุคําสั่งจากศาลครอบครัวของประเทศออสเตรเลียซึ่งการอนุมัติวีซาจะกระทําตามขั้นตอนนั้นๆ
การตรวจสุขภาพและการสอบประวัติ – ผูสมัตร
ฝายผูสมัคร
• ผลการตรวจสุขภาพของผูขอวีซาที่ระบุในใบสมัคร
การตรวจสุขภาพ
กอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 
จะตองใชแบบฟอรมของสถานทูตและตรวจโดยแพทย /โรงพยาบาลที่ไดรับการอนุมัติโดยแผนกวีซาเทานั้น ผูสมัครสามารถ
ดูรายนามแพทยและโรงพยาบาลเหลานี้ไดที่เว็บไซตของสถานทูตออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au แบบฟอรม
การตรวจสุขภาพขอรับไดที่สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซาตึกไทยซีซีและการตรวจสุขภาพนี้อาจกระทํากอนที่จะมีการยื่นใบ people our business 4
สมัครไดซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูสมัตรเอง อยางไรก็ตามโปรดทราบวาในกรณีที่ไมใดรับการอนุมัติวีซา ทานไมสามารถ
เรียกรองคาใชจายใดๆซึ่งเกิดจากการตรวจสุขภาพคืนจากทางแผนกวีซา
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไปการตรวจสุขภาพจะทําไดภายหลังการยื่นใบสมัครแลวเทานั้นผูสมัครจะไดรับ
จดหมายจากเจาหนาที่ที่เปนผูดูแลใบสมัครของทานใหดําเนินการตรวจสุขภาพโดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและโคด
หมายเลขของผูสมัครซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนเมื่อติดตอทําการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทยที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อการ
นําสงผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเทานั้น (ระบบนี้เรียกวาE-Health) ทานสามารถดูรายนามแพทยและ
โรงพยาบาลเหลานี้ไดที่เว็บไซตของสถานทูตออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au
การสอบประวัติ
• ตนฉบับใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจจากทุกประเทศที่ผูขอวีซา(ที่มีอายุครบ 16 ปบริบูรณ
ขึ้นไป) ไดพํานักอาศัยอยูเปนระยะเวลารวมเวลาได 12 เดือนขึ้นไปในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมจาก ฟอรม 47P ติดตอขอรับแบบฟอรมและระเบียบการขอสอบประวัติไดที่สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซา
ออสเตรเลีย (VFS) สวนการสอบประวัติของสันติบาลไทยขอรายละเอียดไดที่กองสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ของไทยที่อาคาร 24 , ถนนพระราม 1, กรุงเทพฯ
ผูอุปถัมภ (สปอนเซอร) จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตอไปนี้
• สําเนาถูกตองของหนังสือเดินทางของสปอนเซอร
• หลักฐานแสดงการเปนผูถือสัญชาติออสเตรเลียหรือถือวีซาถาวรของประเทศออสเตรเลียหรือเปนชาวนิวซีแลนดที่ไดรับ
อนุมัติตามกฎหมายใหมีสิทธิเปนผูสปอนเซอรสําหรับชาวนิวซีแลนดที่ไดรับการอนุมัติตามกฎหมายใหมีสิทธิเปนผู
สปอนเซอรนั้นตองดําเนินการตรวจสุขภาพและการสอบประวัติใหสมบูรณตามรายละเอียดไดระบุไวในแบบฟอรม
40CHและในหนังสือคูมือฉบับที่ 2 ซึ่งทานสามารถเขาดูไดจากเว็บไซต www.immi.gov.au
• หลักฐานยืนยันถึงความสามารถทางดานการเงินของสปอนเซอรที่จะชวยและรับดูแลการยายถิ่นฐานของผูสมัคร (เชน
หลักฐานแสดงการทํางานใบแจงประเมินภาษีเอกสารทางธุรกิจหากทํางานของตนเอง เอกสารแสดงบํานาญจากการ
เกษียณในกรณีที่เกษียณจากการทํางานและตองเลี้ยงดูตนเอง) หากยื่นหลักฐานการใหการรับรองดานการเงินไมเพียงพอ
สปอนเซอรอาจถูกขอใหยื่นใบรับประกันการสนับสนุน (Assurance of Support) 
• ในกรณีที่ผูสมัคร/ เด็กมีอายุนอยกวา 18 ปสปอนเซอรและคูสมรส (สําหรับวีซาของเด็ก) จะตองยื่นเอกสารตอไปนี้
• ใบรับรองการสอบประวัติ (ตัวจริง)จากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจของประเทศออสเตรเลียในกรณีที่ได
พํานักอาศัยอยูในประเทศออสเตรเลียรวมเวลา 12 เดือนขึ้นไปตั้งแตอายุครบ 16 ปและ
• ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจจากประเทศอื่นๆ ในกรณีที่ไดพํานักอาศัยอยูใน
ประเทศนั้นรวมระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไปในเวลา 10 ปที่ผานมาตั้งแตมีอายุครบ 16 ป
ขอรับการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจของประเทศออสเตรเลียไดที่ (AFP) โปรดอาน
รายละเอียดไดที่www.afp.gov.au/business/national_police_checks โทร(02) 6202 3333 
โปรดใชโคต 33สําหรับคําถามขอ 1ของใบสมัครการสอบประวัติและแจงถึงชื่อตางๆที่ไดเคยใชหรือเปลี่ยน
มิฉะนั้นอาจถูกใหดําเนินการใหมอีกครั้งการขอของประเทศออสเตรเลียนี้ไมจําเปนที่จะประทับลายนิ้วมือ people our business 5
การพิจารณาใบสมัครจะใซระยะเวลานานเทาใด? 
ระยะเวลาดําเนินการจะใชเวลาประมาณ 10 เดือนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวของกระทรวจตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของ
ประเทศออสเตรเลียทานสามารถอานขอมูลของระยะเวลาการดําเนินการของวีซาครอบครัวประเภทไดที่
http://www.immi.gov.au/about/charters/client-services-charter/visas/5.0.htm
ในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไมสมบูรณจะทําใหระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครลาชากวาเดิม เชนในกรณีที่ผูสมัครมี
ประวัติของการ ประพฤติมิชอบหรือมีขอมูลของการประกอบอาชญากรรมหรือเอกสารเกี่ยวกับสิทธิการปกครองบุตรผูเยาวไม
ชัดเจนหรือในกรณีที่ตองตรวจสุขภาพเพิ่มเติม อยางไรก็ตามผูสมัครจะไดรับการแจงถึงสาเหตุของการลาชานี้
เปนไปไดหรือไมที่จะใหบุคคลอื่นติดตอกับทางสถานทูตแทนในนามของทาน? 
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศออสเตรเลียเกําหนดใหแผนกวีซาไมสามารถตอบคําถามจากบุคคลที่ไมไดรับ
มอบหมายจากผูสมัครซึ่งรวมถึงสปอนเซอรผูใหการสนับสนุน ดังนั้นหากทานตองการใหบุคคลอื่นทําการติดตอรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับใบสมัครของทานผูสมัครจะตองแจงในแบบฟอรมใบสมัครขอวีซาหรือโดยใชแบบฟอรม 956 
หากทานตองการพบเพื่อปรึกษากับเจาหนาที่ผูดูแลใบสมัครของทานโดยตรงจะตองทําการนัดหมายลวงหนากับเจาหนาที่ไดที่
หมายเลข 02 344 6400 ระหวางเวลา 14:20 – 16:30. 

Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.
Back to Top
Rarya View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Jun 2012
Location: Thai
Online Status: Offline
Posts: 383
Post Options Post Options   Quote Rarya Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 Aug 2013 at 17:34 - IP: 125.27.122.174 IP Information
สอบถามค่ะคุณแพต
กรณีแพรจะยื่นวีซ่าคู่หมั้นอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้เริ่มเตรียบเอกสารอยู่และมีลูกสาวอายุ 9 ขวบหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมจะพาลูกสาวไปอยู่ออสด้วยรอเขาจบ ป.6 ก่อนซึ่งอีกปีกว่าจะถามว่าในอานาคตอันใกล้ควรจะทำเรื่องยื่นวีซ่าให้เขายังไงดีคืออยากจะทำเรื่องให้เสร็จพร้อมกันแต่ลูกสาวเดินทางไปทีหลังรอจบ ป.6 ก็อีกประมาณปีกว่านะค่ะ รบกวนด้วยค่ะถามไปก็งงๆตัวเอง ขอบคุณมากค่ะ LOL LOL


Edited by Rarya - 06 Aug 2013 at 17:34
Back to Top
patty11 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้จิงโจ้

Joined: 27 May 2010
Location: th/wa
Online Status: Offline
Posts: 5886
Post Options Post Options   Quote patty11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 Aug 2013 at 20:30 - IP: 124.149.134.10 IP Information
Originally posted by Rarya


สอบถามค่ะคุณแพต
กรณีแพรจะยื่นวีซ่าคู่หมั้นอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้เริ่มเตรียบเอกสารอยู่และมีลูกสาวอายุ 9 ขวบหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมจะพาลูกสาวไปอยู่ออสด้วยรอเขาจบ ป.6 ก่อนซึ่งอีกปีกว่าจะถามว่าในอานาคตอันใกล้ควรจะทำเรื่องยื่นวีซ่าให้เขายังไงดีคืออยากจะทำเรื่องให้เสร็จพร้อมกันแต่ลูกสาวเดินทางไปทีหลังรอจบ ป.6 ก็อีกประมาณปีกว่านะค่ะ รบกวนด้วยค่ะถามไปก็งงๆตัวเอง ขอบคุณมากค่ะ LOL LOLตอบตามปสก.ส่วนตัวแพตเองนะคะ สำหรับคนที่มีลูกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรยื่นเรื่องพร้อมแม่ดีที่สุด แต่ในส่วนของคุณแพร ลูกยังเล็ก ถ้ายังไม่พร้อมค่อยมาทำเรื่องทีหลังก็ไม่ยากค่ะ แต่ถ้าอยากยื่นพร้อมไปทีเดียวก็สะดวก วุ่นวายครั้งเดียวเรื่องเอกสาร พอวีออกก็พาลูกบินมาออสสักระยะ มาเที่ยวแล้วค่อยกลับ ตามที่สถานทูตกำหนดให้บิน แล้วแจ้ง เรื่องว่าลูกต้องเรียนที่ไทยให้จบก่อนค่อยมาอยู่ถาวร แบบแพตทำให้ลูกก็แบบนี้อะคะ
ในส่วนของแพตเอง ขอบอกตรง ๆ ว่า อนาคตตอนทำ PR ไม่รู้จะยังไงลูกจะได้เลยรึเปล่าเพราะลูกแพต 19 จะ เต็ม 20 ปี เดือนหน้าแล้วด้วยอะคะ แต่เคยถาม ตอนบินมาเจอตม. เลยถามตม. เขาบอก ขึ้นอยู่กับแม่ เพราะวีตามแม่ แม่ได้ลูกได้ด้วยเลย เขา

ว่างั้น แพต ก็ยังไม่มี ปสก.ตรงๆ รอไว้ได้เรื่องตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.
Back to Top
Rarya View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 26 Jun 2012
Location: Thai
Online Status: Offline
Posts: 383
Post Options Post Options   Quote Rarya Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Aug 2013 at 09:16 - IP: 125.27.115.84 IP Information
Originally posted by patty11

Originally posted by Rarya


สอบถามค่ะคุณแพต
กรณีแพรจะยื่นวีซ่าคู่หมั้นอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้เริ่มเตรียบเอกสารอยู่และมีลูกสาวอายุ 9 ขวบหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมจะพาลูกสาวไปอยู่ออสด้วยรอเขาจบ ป.6 ก่อนซึ่งอีกปีกว่าจะถามว่าในอานาคตอันใกล้ควรจะทำเรื่องยื่นวีซ่าให้เขายังไงดีคืออยากจะทำเรื่องให้เสร็จพร้อมกันแต่ลูกสาวเดินทางไปทีหลังรอจบ ป.6 ก็อีกประมาณปีกว่านะค่ะ รบกวนด้วยค่ะถามไปก็งงๆตัวเอง ขอบคุณมากค่ะ LOL LOLตอบตามปสก.ส่วนตัวแพตเองนะคะ สำหรับคนที่มีลูกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรยื่นเรื่องพร้อมแม่ดีที่สุด แต่ในส่วนของคุณแพร ลูกยังเล็ก ถ้ายังไม่พร้อมค่อยมาทำเรื่องทีหลังก็ไม่ยากค่ะ แต่ถ้าอยากยื่นพร้อมไปทีเดียวก็สะดวก วุ่นวายครั้งเดียวเรื่องเอกสาร พอวีออกก็พาลูกบินมาออสสักระยะ มาเที่ยวแล้วค่อยกลับ ตามที่สถานทูตกำหนดให้บิน แล้วแจ้ง เรื่องว่าลูกต้องเรียนที่ไทยให้จบก่อนค่อยมาอยู่ถาวร แบบแพตทำให้ลูกก็แบบนี้อะคะ
ในส่วนของแพตเอง ขอบอกตรง ๆ ว่า อนาคตตอนทำ PR ไม่รู้จะยังไงลูกจะได้เลยรึเปล่าเพราะลูกแพต 19 จะ เต็ม 20 ปี เดือนหน้าแล้วด้วยอะคะ แต่เคยถาม ตอนบินมาเจอตม. เลยถามตม. เขาบอก ขึ้นอยู่กับแม่ เพราะวีตามแม่ แม่ได้ลูกได้ด้วยเลย เขา

ว่างั้น แพต ก็ยังไม่มี ปสก.ตรงๆ รอไว้ได้เรื่องตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

ขอบคุณมากค่ะคุณแพต Big smile Big smile
Back to Top
Nueng77 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 25 Dec 2010
Location: Vic, Australia
Online Status: Offline
Posts: 163
Post Options Post Options   Quote Nueng77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Aug 2013 at 11:18 - IP: 139.216.212.19 IP Information

                   กระทู้ดี ๆ มีสาระมากค่ะ กำลังศึกษาอยู่พอดี  Tongue 
Back to Top
patty11 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้จิงโจ้

Joined: 27 May 2010
Location: th/wa
Online Status: Offline
Posts: 5886
Post Options Post Options   Quote patty11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Sep 2013 at 18:45 - IP: 124.171.246.101 IP Information

เคยมีคนถามว่า เด็กอ่อนเดินทาง ต้องทำหนังสือเดินทางหรือไม่ ขอยืนยันจาก หน้าเวบของ กงศุลไทยนะคะ ว่า เด็ก ก็ต้องมีหนังสือเดินทางของเขาเองเท่านั้นค่ะ ขอเอามาโพ๊สเกี่ยวกับเรื่องของลูกเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะคะ 

ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง


-  ไม่ได้ ผู้เยาว์ไม่ว่าอายุเท่าใดจะต้องมีหนังสือเดินทางเป็นของตนเอง


ผู้เยาว์อายุ 10 ปี ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางต้องทำอย่างไร บิดามารดาทั้งสองจะต้องมาร่วมลงนามพร้อมกันหรือไม่


  • - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีประสงค์จะยื่นขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องลงนามให้ความยินยอมทุกครั้ง กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามพร้อมกัน จะต้องมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมาร่วมยื่นขอหนังสือเดินทางพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ม

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร


  • - ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1274/19750-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.html


Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.
Back to Top
Kamolpa View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 20 Oct 2013
Location: Koh Samui
Online Status: Offline
Posts: 2
Post Options Post Options   Quote Kamolpa Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Oct 2013 at 10:44 - IP: 110.164.228.55 IP Information
สวัสดีะค่ะคุณแพท ภาค่ะ...คือภาจะยื่นวีให้ลูกตอนนี้ภามีใบ ป.ค14แล้วแต่ไม่มีใบเซ็นยินยอมของพ่อเด็ก เพราะเขาบอกเขาไม่เซ็น แต่เราไม่ได้จดทะเบียนกันนะค่ะ ถ้ายื่นแค่ใบ ป.ค 14 จะผ่านมั้ยค่ะ....หรือต้องขอใบปกครองบุตรจากศาลด้วยค่ะ เขาไม่เคยจดทะเบียนรับลูกค่ะ.
Back to Top
patty11 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้จิงโจ้

Joined: 27 May 2010
Location: th/wa
Online Status: Offline
Posts: 5886
Post Options Post Options   Quote patty11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Oct 2013 at 11:26 - IP: 49.183.135.151 IP Information
Originally posted by Kamolpa

สวัสดีะค่ะคุณแพท ภาค่ะ...คือภาจะยื่นวีให้ลูกตอนนี้ภามีใบ ป.ค14แล้วแต่ไม่มีใบเซ็นยินยอมของพ่อเด็ก เพราะเขาบอกเขาไม่เซ็น แต่เราไม่ได้จดทะเบียนกันนะค่ะ ถ้ายื่นแค่ใบ ป.ค 14 จะผ่านมั้ยค่ะ....หรือต้องขอใบปกครองบุตรจากศาลด้วยค่ะ เขาไม่เคยจดทะเบียนรับลูกค่ะ.


ถ้าเป็นไปได้ให้ขอคำสั่งศาลมาแนบเรื่องด้วยเลยค่ะ เพราะสถานทูตเขาต้องขอความยินยอมจากพ่อเด็กอีกอยู่ดี ถ้าไม่มีลายเซ็น เดี๋ยวจะเสียเวลา ถ้าไงก็ทำมันทีเดียวให้จบเลยดีกว่านะคะ
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.
Back to Top
Kamolpa View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 20 Oct 2013
Location: Koh Samui
Online Status: Offline
Posts: 2
Post Options Post Options   Quote Kamolpa Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Oct 2013 at 13:37 - IP: 172.16.1.49 IP Information
ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆๆที่ได้รับจากคุณแพท
Back to Top
netsawang View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 01 May 2013
Location: newcastel
Online Status: Offline
Posts: 61
Post Options Post Options   Quote netsawang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 Nov 2013 at 08:57 - IP: 112.213.213.13 IP Information
กลับไทยไปขอวีซ่า supcass 445 ให้ลูกใช้ฟอม918ตัวเดียว ส่วนค่าวีแพงเวอรเลยจะpr or tr ค่าวีเท่ากันนะ76000บาท ส่วนใบยินยอมถ้าเราปกครอกบุตรแต่เพียงผู้เดียวทำมาจากอำเภอเลยโดยที่พ่อไม่ต้องไปเซนที่สถานทูตขอใบโพลิสเชคขงแฟนจากออสไปด้วยนะเขาบอกรอพิจารนา3เดือนรอต่อไป
Back to Top
Newy View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 18 May 2014
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 49
Post Options Post Options   Quote Newy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 Oct 2014 at 10:15 - IP: 58.109.79.214 IP Information
สวัสดีค่ะ...สมาชิกทุกๆท่าน
    อืม..นิวมีเรื่องรบกวนอยากทราบว่า 
      -ปค14 พยานที่จะเซ็นให้เรา เป็นข้าราชการระดับ C หรือว่าเราต้องเอาไปเอง แม่กับน้าได้ไหม ถ้าต้องหาพยานไปเองน่ะค่ะ
      -แล้วเอกสาร form 1229 เราต้องให้พ่อของลูกเซ็นต์ที่อำเภอด้วยเลยใช่ไหมค่ะ คือทำพร้อมกันเลยนะค่ะ
(นิวไปโหลด แบบฟอร์มมาไว้ เพราะว่าถ้ายื่นวีแต่งแล้วยื่นของลูกด้วย ต้องได้ใช้ แน่นอนเลย)
    ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ ช่วยหน่อยค่ะ...(เพิ่งจะนัดกับพ่อของลูกได้ เหมือนถูกหวยเลยค่ะ LOLLOLLOL)
      SmileSmileSmile
Back to Top
netsawang View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 01 May 2013
Location: newcastel
Online Status: Offline
Posts: 61
Post Options Post Options   Quote netsawang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 Oct 2014 at 17:29 - IP: 124.243.141.228 IP Information
เรามีฟอมของสถานทูตใบยินยอมค่ะเซนที่อำเภอเอาพ่อเราไปคนหรือแม่ก้อไดจะมีผู้ใหญ่บ้านเซนด้วยนะตอนเราไปขอส่วนใบยินยอมถ้าพ่อเขาเซนแล้วขอเอกสารบัตรประชาชนแนบไปด้วยค่ะ
Back to Top
netsawang View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 01 May 2013
Location: newcastel
Online Status: Offline
Posts: 61
Post Options Post Options   Quote netsawang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 Oct 2014 at 17:35 - IP: 124.243.141.228 IP Information
Back to Top
kwanlanaka View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 31 Mar 2014
Location: ขอนแก่น
Online Status: Offline
Posts: 689
Post Options Post Options   Quote kwanlanaka Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 Oct 2014 at 17:53 - IP: 171.98.103.41 IP Information
แบบฟอร์มนี้ ดาวโหลดได้ที่ไหน ค่ะ ? ใน เวป VFS มีไหมค่ะ
Back to Top
Newy View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 18 May 2014
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 49
Post Options Post Options   Quote Newy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Nov 2014 at 10:28 - IP: 58.109.79.214 IP Information
ขอบคุณนะค่ะ Netsawang ...เราสามารถกรอกไปได้ยื่นพร้อมวีแต่งเลยไหมค่ะ??( เพราะว่าจะได้ทำทีเดียวไปเลย  ไม่อยากจะรบกวนเวลาอันมีค่า พ่อของลูกสักเท่าไหร่น่ะค่ะConfusedConfused)
ใช่ค่ะ ดาวโหลดได้ที่ไหนค่ะ???SmileSmileSmileSmile 
Back to Top
kwanlanaka View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 31 Mar 2014
Location: ขอนแก่น
Online Status: Offline
Posts: 689
Post Options Post Options   Quote kwanlanaka Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Nov 2014 at 14:16 - IP: 171.98.103.41 IP Information
ขอตอบประเด็น เรื่อง from 1229 นะคะ เราเพิ่งทำมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไปที่ vfs กะพ่อเด็ก เพราะเห็นเพื่อนๆ แนะนำว่า ต้องเซนต่อหน้า จนท . สรุปว่า พอไปถึง จนท. บอกเซ็นกันเองได้เลยค่ะ และแนบบัตร พ่อเด็กด้วย
ปล. From 1229 ปี 2014 ไม่มีที่ สำหรับพยานค่ะ เพราะฉนั้น มั่นใจเลยค่ะ ว่าไม่ต้องเซนต่อหน้าใครทั้งนั้น
Back to Top
joyjyjoy View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 06 Apr 2014
Location: Bangkok
Online Status: Offline
Posts: 31
Post Options Post Options   Quote joyjyjoy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Nov 2014 at 16:44 - IP: 27.55.149.13 IP Information
รบกวนคุณpatty ด้วยค่ะ ถ้าเกิดแม่รอวีซ่าคู่หมั้นที่ไทยอยู่ แล้วพ่อเด็กเซ็นต์รับรองบุตรแล้ว ลูกคลอดที่ไทย แล้วต้องใช้ ฟอร์ม1229 ไปขอวีซ่าให้ลูกอีกทีนึงใช่มั้ยคะ เพราะพ่อกะแม่ไม่ได้จดทะเบียนกัน และแม่รอวีหมั้นอยู่
Back to Top
netsawang View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 01 May 2013
Location: newcastel
Online Status: Offline
Posts: 61
Post Options Post Options   Quote netsawang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 Nov 2014 at 12:24 - IP: 124.243.141.228 IP Information
ตอนเรายื่นวีหมั้นเราก้อท้องและคลอดที่ไทยตอนวีออกเราขึ้นเครื่องไม่ด้ไม่ได้จดทะเบียนเหมือนกันพอคลอดพ่อเขายื่นซิติเซนทำพาสเองค่ะง่ายถ้าพ่อเป็นออสนะแบบฟอมเราว่ามีนะลองดูส่วนตั้วมีค่ะแบบฟอมมีเมลไหมเดี๋ยวส่งให้ค่ะ
Back to Top
Newy View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 18 May 2014
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 49
Post Options Post Options   Quote Newy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 Nov 2014 at 13:35 - IP: 58.109.79.214 IP Information
ขอบคุณมากค่ะ..คุณ KwanlanakaSmileSmileSmileSmile 
 อืม เตรียมโลดเรียบร้อยแล้วค่ะ TongueTongueTongue ได้ความรู้เต็มกระเป๋าเลย ค่อยรู้สึกมั่นใจหน่อยค่ะ
ถ้ายื่น ฟอร์ม 1229 ตัวนี้แล้ว ยังจะต้องมีฟอร์มยินยอมจ้า พ่อของลูก อย่างฟอร์มของคุณ Netsawang อีกใช่ไหมค่ะ?  (เพื่อ ความมั่นใจ ว่า เข้าใจถูกต้องรึเปล่า)TongueTongueTongue
  ขอรบกวน อีกทีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
Back to Top
kwanlanaka View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 31 Mar 2014
Location: ขอนแก่น
Online Status: Offline
Posts: 689
Post Options Post Options   Quote kwanlanaka Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 Nov 2014 at 15:05 - IP: 171.98.103.41 IP Information
คุณ Newy ขวัญไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ว่าเฉพาะfrom 1229 จะพอไหม แต่แค่คิดว่า อยากทำแบบหนังสือยินยอม Netsawang อีกตัว เพื่อความชัวร์ค่ะ แต่ประเด็น คือ หาฟอร์ม ตัวนี้ ไม่เจอ

รบกวนคุณ netsawang ส่งเมลให้หน่อยได้ไหมค่ะ

E mail : punwad@ hotmail.com

ขอบคุณค่ะ
Back to Top
Newy View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 18 May 2014
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 49
Post Options Post Options   Quote Newy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 Nov 2014 at 09:11 - IP: 58.109.79.214 IP Information
ค่ะ...คุณขวัญ  นิวก้อกลัวจะไม่พอเหมือนกันค่ะ  อยากให้เอกสารแน่นที่สุดนะค่ะ ยิ่งของลูก ยิ่งต้องหาข้อมูลให้มาก เพราะนัดพ่อของลูกได้แค่ครั้งเดียว ยังไงก็ขอรบกวนอีกครั้งนะค่ะ
   ขอรบกวนคุณ Netsawang ช่วยส่งแบบฟอร์มให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ ( nawarat886@gmail.com)
  ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลกับนิวนะค่ะ ... และขอขอบคุณ เวปLadyinter มากนะค่ะ ที่เปิดห้องให้สะไภ้จิงโจ้และคนไกลบ้านทุกๆคน เข้ามาให้ความรู้และเผื่อแผ่ แชร์ประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ ต่อนิวและสมาชิกทุกๆท่าน  SmileSmileSmileSmileBig smileBig smileBig smileBig smile    ขอบพระคุณอีกครั้งนะค่ะ

Back to Top
patty11 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้จิงโจ้

Joined: 27 May 2010
Location: th/wa
Online Status: Offline
Posts: 5886
Post Options Post Options   Quote patty11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 Nov 2014 at 09:29 - IP: 120.145.146.80 IP Information
สมัยพี่ทำนะคะ  พี่เดิมจดทะเบียน และหย่ากับแฟนเก่าแต่ใบหย่าสลักหลังว่าพี่เป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวค่ะ แล้วไปอำเภอพร้อมพ่อเด็ก เอกสาร เพื่อไปทำขอใบยินยอมให้ลุกย้ายไปต่างประเทศต่อหน้านายอำเภอ ทำให้เลยคะ และต้องทำที่อำเภอ แม่มีทะเบียนบ้านอยู่เท่านั้นด้วยนะคะ พอดีพี่กะแฟนเก่าตกลงกันได้ เลยง่าย พยานใช้แค่ ญาติ 2คนได้เลยไม่ได้ระบุต้องข้าราชการหรือ อะไร แค่คนธรรมดาที่ยืนยันและรู้ได้ว่าเราเป็น แม่เด็กจริงๆ เท่านั้นเอา บัตรประชาชนพยานมาพร้อมตัวเขามา แล้วมาเซ็นให้ แค่นั้นเองคะ แต่ละคน แต่ละเคส อาจจะเจอเหตุการณ์ต่างกันนะคะ ถ้าของพี่ ๆทำแค่นี้ ก็จบเรื่องเลยคะ ไม่มี 1229 ใดๆ อีก 
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.
Back to Top
Nueng77 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 25 Dec 2010
Location: Vic, Australia
Online Status: Offline
Posts: 163
Post Options Post Options   Quote Nueng77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 Dec 2014 at 14:27 - IP: 139.216.212.19 IP Information
 
 เพิ่งทำเสร็จภาระกิจใหม่ ๆ เอกสารเพิ่มของลูก เคสคุณสาวิตรี หลังจากยื่นไปได้ 3 เดือน
 นานดีจริง ๆ เคสแนบเอกสารตรวจสุขภาพของลูก 
 และหนังสือยินยอมจากพ่อเพื่อให้เด็กได้เดินทางออกนอกประเทศ
ตอนแรกที่ยื่นขอวีซ่า ขอ ป.ค 14 , เอกสารรับรองบุตร ,หมายศาลจากศาลเยาวชนประจำจังหวัด
 เข้าใจว่าน่าจะเพียงพอและเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไปขอรายเซ็นจากพ่อเด็กเค้า 
แต่ไม่ใช่ค่ะ เคสขอให้ไปขอรายเซ็นพ่อเด็กอยู่ดี เซ็งอ่ะ
 เลยต้องได้เดินทางกลับไทยไปตามหาพ่อเด็ก 
 หลังจากไม่ได้เจอมา 7 ปีแล้วโชคดีเค้ายังอยู่บ้านเค้า
ขอเอกสารของพ่อ ต้องไปคัดลอกเอกสารกันที่อำเภอ และทางอำเภอรับรองค่ะ และรายเซ็นยินยอมจากพ่อเด็ก หลังจากนั้น ( ถ่ายรูปไว้พร้อมเลย ) พร้อมพยานเซ็นรับรองใครก้อได้ค่ะ ให้ลุงเซ็นให้ และกันเหนียวด้วยการแนบฟอร์ม 1229  ด้วยเลยไหน ๆ ก้อไปเจอพ่อเค้าแล้ว และเอกสารลูกแนบด้วย เอกสารทั้งหมดแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองโดยที่ร้านแปลแค่นั้นค่ะ และยื่นได้เลยค่ะ 
Back to Top
nokchalee View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 01 Dec 2009
Location: Australia, Vic
Online Status: Offline
Posts: 64
Post Options Post Options   Quote nokchalee Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 Jan 2015 at 19:53 - IP: 1.47.233.218 IP Information
อดีตที่ยากจะลืมกับปัจจุบันที่สวยงาม
Back to Top
patty11 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้จิงโจ้

Joined: 27 May 2010
Location: th/wa
Online Status: Offline
Posts: 5886
Post Options Post Options   Quote patty11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Feb 2015 at 14:21 - IP: 1.122.195.209 IP Information
ขอบคุณที่อัพเดทให้นะคะคุณ  Nokchalee ตอนนี้อิมเปลี่ยนอะไรเยอะมากคะ เมื่อก่อนรับรองเอกสารฟรี เดี๋ยวนี้เสียเงินทุก สเต๊ป กันเลย นะคะยังไงขอแสดงความยินดีกะลูกๆที่ได้ ตามแม่ไปอยู่ในออส นะคะ 
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.
Back to Top
Som1811 View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 30 Mar 2015
Online Status: Offline
Posts: 5
Post Options Post Options   Quote Som1811 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Mar 2015 at 11:40 - IP: 223.205.250.122 IP Information
ถ้ามีใบหย่าสลักหลังว่าแม่เป็นผูดูแลเพียงผู้เดียวแล้ว ต้องใช่ใบยินยอมจากพ่อเด็กแต่เขาไม่ยอมเซนต์จะทำยังไงค่ะ
Back to Top
nokchalee View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 01 Dec 2009
Location: Australia, Vic
Online Status: Offline
Posts: 64
Post Options Post Options   Quote nokchalee Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 Oct 2015 at 11:06 - IP: 27.32.155.186 IP Information
Originally posted by nokchalee

เอกสารประกอบที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือ หลักฐานการเงินของผู้สปอนเซอร์ เอกสารเพิ่มเติมที่มีสิทธิ์จะโดนขอเพิ่มคือ ใบรับรองความประพฤติของสามีชาวต่างชาติ Royal Thai Police Checkที่คิดว่าภายในสิบปีเดินทางกลับไทยรวมเวลาแล้วครบสองปี ทางอิมจะขอเอกสารตัวนี้ด้วยค่ะ

Edited by nokchalee - 13 Oct 2015 at 14:50
อดีตที่ยากจะลืมกับปัจจุบันที่สวยงาม
Back to Top

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.094 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters