Print Page | Close Window

รวมวีซ่านิวVisitor,Work visa under partnership,PR

Printed From: Ladyinter.com
Category: Lady Friends
Forum Name: * สะใภ้ New Zealand
Forum Discription: * สะใภ้ New Zealand
URL: http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=2886
Printed Date: 20 Jan 2019 at 09:00


Topic: รวมวีซ่านิวVisitor,Work visa under partnership,PR
Posted By: Onin
Subject: รวมวีซ่านิวVisitor,Work visa under partnership,PR
Date Posted: 26 Feb 2010 at 06:03
<TABLE cellSpacing=0 width="100%"><T><T><T><T><T><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top><!--Last Update : 16 กรกฎาคม 2550 2:37:28 น.-->

การขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์


<!--Main--><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หลักฐานการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วโปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 3200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือแบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" ) จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หลักฐานการเงิน ( สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน (สำเนา 1 ชุด)
- ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม "Sponsoring a Visitor Form" ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
- ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
- ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
- ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่
กรณีที่เดินทางระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี ) อายุการทำงาน และตำแหน่ง


<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน เอกสารที่กล่าวมาจะต้องได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน / บริษัท / โรงเรียนเท่านั้น

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท/ห้างร้านนั้น ๆ

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงาน
โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์การ / บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และหากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร / บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีเดินทางมานานกว่า 24 เดือน อันเนื่องมาจากผู้สมัครติดตามสามี หรือภรรยา หรือบุตร ที่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนระยะยาว โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร
- หลักฐานการได้รับวีซ่าระยะยาวของคู่สมรส หรือบุตร
- จดหมายรับรอง / จดหมายยืนยันจากสมาชิกในครอบครัว
- ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 17 ปี โปรดยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด๊อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">การยื่นใบสมัคร ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
(ตู้ ป.ณ. 2719 กรุงเทพฯ 10500)
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444
แฟกซ์ (66ฉ2 654 3445
เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ท่านสามารถมารับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือพิมพ์จาก http://www.immigration.govt.nz/ - ttp://www.immigration.govt.nz

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ระยะเวลาการพิจารณา
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วันทำการ
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">หลักฐานการสมัครวีซ่าทำงาน เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าทำงานที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 5200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือ แบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หนังสือสัญญาว่าจ้างตัวจริง หรือแฟกซ์จากนายจ้าง ที่ระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน เงื่อนไข การว่าจางต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาของตำแหน่งงานที่เปิดรออยู่
- หลักฐานของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครได้รับการอบรม หรือมีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ใบผ่านงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
- หลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงาน / บริษัท / ห้างร้านของนายจ้าง (ถ้าเป็นประโยชน์)
- หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างที่นิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมือง ให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีนักบวชที่จะไปจำวัด หรือโบสถ์ที่ประเทศนิวซีแลนด์
-โปรดยื่นหนังสือรับรองจากองค์กรทางศาสนาที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์
- หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากเจ้าคณะภาค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">กรณีหัวหน้าทัวร์
- โปรดยื่นหนังสือรับรองจากบริษัททัวร์ที่ระบุว่า ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ หรือชั่วคราว และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน รวมถึงอายุการทำงาน บริษัททัวร์จะรับผิดชอบอะไรบ้างระหว่างที่หัวหน้าทัวร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
- หลักฐานการเงินของบริษัททัวร์ บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- หนังสืออนุญาตินำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรณีการจ้างงานที่มีระยะเวลานานกว่า 24 เดือน
- ประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากดรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า) ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">การยื่นใบสมัคร ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 6543444
แฟกซ์ (66) 2 654 3445
เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ท่านสามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก http://www.immigration.govt.nz - <FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif - http://www.immigration.govt.nz <FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ระยะเวลาการพิจารณาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วัน ทำการ
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

คำถาม คำตอบเกี่ยวกับวีซ่านิวซีแลนด์เมื่อท่านมาอยู่นิวซีแลนด์แล้ว

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">คุณมาตาคะมีคำถามคะ ไก่ถือ Multiple visa 6 mouths อยู่จะจดทะเบียนได้ไหมคะ ฮืม last question ? ถ้าจะ extension visa 3 months. ต้องทำอย่างไรและไปทำที่ไหนคะและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ขอตอบคร่าวๆเท่าที่จำได้นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้น
- จดทะเบียนสมรสที่นิวซีแลนด์ได้คะ จูงมือว่าที่สามีไปที่ District Court ในเขตที่คุณอยู่พร้อม พาสปอร์ต บัตรประชาชน ใบเกิดและว่าที่สามีคะ (โทรไปสอบถามและนัดหมายอีกทีนะคะ)
- หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วได้วีซ่าอะไร ตอบว่า การจดทะเบียนสมรสไม่ผลต่อวีซ่าคะ วีซ่าที่คุณไก่ขอมาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนเดิม
- และจะอยู่ได้กี่ปี ตอบว่าตามระยะเวลาที่วีซ่าระบุคะ
- ทำงานได้มั๊ย ตอบว่าไม่ได้คะจนกว่าคุณไก่จะยืนขอ work visa และได้มาถึงทำงานได้คะ
- Multiple visa 6 mouths อยู่จะจดทะเบียนได้ไหมคะ ตอบว่าได้แน่่นอน
- ถ้าจะ extension visa 3 months. ต้องทำอย่างไรและไปทำที่ไหนคะ
และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ตอบ ต้องไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือ immigration ที่โอคแลนด์คะ (เพราะคุณไก่อยู่ในเขตโอคแลนด์) เอกสารจำไม่ค่อยได้แล้ว
แต่คิดว่านะคะเหมือนที่คุณไก่ยื่นขอวีซ่ามาจากเมืองไทยคะ ใบสมัคร พาสปอร์ต สปอนเซอร์ชิป ค่าธรรมเนียมไปดูในนี้ได้เลยคะ
http://www.immigration.govt.co.nz - <FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif - www.immigration.govt.co.nz <FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">

อืมพาสปอร์ตไก่จะหมดอายุเดือนตุลาคมนี้อะ ต้องทำอย่างไรดี ? ต้องกลับไปต่อที่ไทยหรือเปล่า ?
<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">ตอบ ติดต่อสอบถามที่สถานทูตไทยตามรายละเอียดนี้นะคะ เพราะตอบไปกลัวไม่ชัดเจนจะทำให้คุณไก่สับสนเจ้าหน้าที่ใจดีทุกคนคะไม่ต้องกลัวถ้าโทรไม่ติดก็ส่งอีเมล์ได้คะ


Royal Thai Embassy, Wellington

2 Cook Street, Karori, Wellington, New Zealand
E-mail: <FONT style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"> mailto:information@thaiembassynz.org.nz - information@thaiembassynz.org.nz </SPAN>

Tel: (64 4) 476 8616 - 9

<FONT style="FONT-SIZE: 11pt" size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"></SPAN>


ถ้ากลับไปต่อที่ไทยแล้ววีซ่าที่มีอยู่ในเล่มเก่าทำอย่างไรอะ ?Ouch
ตอบ ไปติดต่อสถานทูตนิวซีแลนด์ในประเทศไทย ทำการย้ายวีซ่าเข้าพาสปอร์ตเล่มใหม่คะ หรือถ้าอยู่ในนิวซีแลนด์ไปติดต่อที่อิมมิเกรชั่นในเขตที่คุณอยู่ทำการย้ายวีซ่าเข้าพาสปอร์ตเล่มใหม่คะ

*คุณไก่จะไปไอร์์แลนด์โดยออกจากนิวฯคิดว่าต้องกลับไปขอวีซ่ามาจากไทยนะคะ
แต่ถ้าถือ พีอาร์หรือวีซ่าถาวรแล้วขอจากสถานทูตไอร์แลนด์ในนิวซีแลนด์ได้เลยคะ
(*ถ้าข้อมูลที่ตอบไปไม่ชััดเจนคุณไก่กลับมาแก้ไขด้วยคะ)สวัสดีคุณขวัญ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เข้ามาคุยกันบ่อยๆนะ เคยขอวีท่องเที่ยวนานมากแล้ว ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนมากจะได้ Single visa 3 เดือนแต่ว่าต่อที่นี่ได้อีกเรื่อยจนครบหนึ่งปี แต่ครั้งหลังๆเขาให้แค่เก้าเดือน ค<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">รั้งนี้คิดว่าจะใช้เวลานานก็เลยยื่นแต่เนิ่นๆ ยื่นเรื่องวันพุธพอวันศุกร์เขาก็โทรมาคุยกับสามี ขอไปหกเดือนแต่เขาเสนอให้สองปี แต่ขอใบรับรองความประพฤติและใบรับรองสุขภาพ แต่เราไม่สะดวกลงกรุงเทพฯเขาเลยอนุโลมให้ไม่ต้องใช้ ใช้แต่ใบรับรองสุขภาพ ได้มา 2 ปี เขาคงเห็นประวัติเราไปๆมาๆเกือบสิบปี คงรำคาญ 


<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Tongue...มาถึงแล้วอย่าลืมไปเปิดบัญชีธนาคารของที่นี่นะ เพื่อมีหลักฐานยื่นวีซ่าครั้งต่อๆไปถ้าไม่ต้องการใช้หลักฐานการเงินของแฟน(ผู้ชายจะได้เอาเงินโชว์เข้าบัญชีให้) เข้าแล้วไม่มีการออกฮิฮิ

Tongue...มีอะไรเพิ่มเติมอีก คุณน้องมาตาเข้ามาบอกนะ เรื่องเตรียมตัวมาใช้ชีวิตที่นี่ เพราะแม่เอเจยกให้เป็นผู้รอบรู้แล้ว

<FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"> 

<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">ขอออกตัวกับพี่ๆน้องๆในห้องนี้ก่อนนะคะว่าที่พูดไปก็แค่แนวทางเท่านั้นเองคะในเรื่องของวีซ่าเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ทุกท่านก็มีคู่คิดซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้ว เค้าเหล่านั้นทราบดีทั้งตัวบทกฎหมายและการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเค้าคะ Big smile 
อย่างคุณแอมถามมาว่าจะขอวีซ่าอะไรตกลงคุณแอมกับสามีได้พูดคุยปรึกษาหารือกันก่อนที่จะตัดสินใจหรือไม่ LOLถ้าคุยคุณแอมก็จะได้คำตอบจากสามีConfused ชาวกีวีไปแล้วและเชื่อว่าก่อนที่จะยื่นใบสมัครเค้าต้องโทรไปปรึกษากับทางสถานทูตนิวฯประจำประเทศไทยแล้วคะ เพราะนี่เป็นพลเมืองของประเทศเค้าเค้าต้องยินดีให้ความช่วยเหลือคะ
EmbarrassedEmbarrassedคำตอบคงเป็นวีซ่าติดตามสามี ได้เลยทีเดียว 2 ปี ทำเรื่องนานหน่อยคะ หมดอายุแล้้วก็ยื่นขอเป็นเรสซิเด้นท์ไปเลยและอยู่ครบ 5 ปี ในนิวซีแลนด์สามารถขอสัญชาตินิวซีแลนด์ได้คะทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเคสใครเคสมันนะคะกฎบางอย่างก็อาจจะ

ปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถ้ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมถามมาได้เรื่อยๆในห้องนี้น่ารักมากคะเพราะทุกๆคนจะช่วยตอบคำถามคุณแอมได้คะEmbarrassedEmbarrassed

<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> </H1>
<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">ถ้าไก่จดทะเบียนสมรสที่นิวแล้วสามารถขอเรสซิเด้นส์ได้ไหม </H1>
<H1>ตอบ ได้คะ แต่ตามรายละเอียดนี้ คุณไก่จะยังไม่ได้เรสซิเด้นท์คะ คร่าวๆจะต้องเป็นไปตามสเต็ป์นะคะ
1.ถือวีซ่าท่องเที่ยวมา ก็ขยายไปจนหมด 9 เดือน
2.ใกล้ๆจะหมดอายุ 4 เดือนสุดท้ายรีบยื่นขอเวิร์ควีซ่าอันเดอร์พาร์ทเน่อชีป
3.กองตรวจคนเข้าเมืองเขาจะอนุญาตให้ 1 ปี หรือ 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ว่า
- คุณมีความสัมพันธ์ที่แสดงได้ว่าเป็นสามีภรรยากันจริงอยู่ครบ 1 ปี ก็อาจจะได้ 2 ปีเลย
- ถ้าความสัมพันธ์ไม่ถึงเขาอาจจะให้แค่ 1 ปี ก่อนหมดอายุระหว่างอยู่นิวฯ ก็ยื่นขอใหม่ได้
4.ถ้าคุณต้องการอยู่นิวฯนานกว่านี้หรือถาวรและความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหรือ พาร์ทเนอร์ยังมั่นคงอยู่ คุณสามารถยื่นขอเรสซิเด้นท์ได้คะ

**ไก่อยากอยู่นิวหนึ่งปีก่อนกลับไทย
ตอบ อยู่ได้แน่นอนคะ
**จะได้ขอวีมานิวครั้งหน้าง่ายขึ้น
ตอบ ไม่ต้องขอถ้าคุณทำตามสเตปที่มาตาแนะนำ
**แต่ไก่คิดว่าคงขอวีไปไอร์แลนด์จากนิวซีแลนด์ไม่ได้แน่
ตอบ ไม่ได้คะ
**ทำไงดีคุณมาตามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ ขอความช่วยเหลือคะSmile

ตอบ มาตาให้คำแนะนำว่า
1.ยื่นขอเวิร์คเปอร์มิต ก่อนนะคะ ทำรีเทิร์นไปด้วยเลย จะได้เข้า-ออก นิวฯ ได้ตามใจ
2.แล้วกลับเมืองไทยไปขอวีซ่าไปไอร์แลนด์ เที่ยวให้สนุกแล้วกลับมานิวซีแลนด์ก็ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่เพราะถือวีซ่าทำงานแล้ว และยังไม่หมดอายุ
3.อยู่นิวฯจนได้เรสซิเด้นท์ก่อนแล้วค่อยไปไอร์แลนด์คะ

รายละเอียดของกองตรวจคนเข้าเมืองตามนี้นะคะ
Joining your partner in New Zealand
</H1>
<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">If you want to join your http://glossary.immigration.govt.nz/Partner.htm - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - partner <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> in New Zealand and work, you may be eligible for a work visa or permit under our Family Stream. </H1>
<H1><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">All applicants must meet our http://glossary.immigration.govt.nz/healthrequirementstemporary.htm - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - health <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> and http://glossary.immigration.govt.nz/Goodcharacter.htm - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - character <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> requirements. The other requirements you must meet depend on your partner's immigration status. </H1>
<H2 ="textblock">Your partner is a New Zealand citizen or resident </H2>
<H2 ="textblock">You must show that you are living together with your partner in a http://glossary.immigration.govt.nz/Genuineandstablerelationship.htm - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - genuine and stable relationship  at the time the application is made. Your partner must:</H2>

 • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">be http://glossary.immigration.govt.nz/EligibleSponsor.htm - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - eligible <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"> to sponsor you for residence under our Partnership policy within 12 months of your intended date of arrival in New Zealand
 • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">meet the http://glossary.immigration.govt.nz/characterrequirementpartnerssupporting.htm - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - character requirement for partners supporting partnership-based temporary entry applications <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">’
 • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">intend to be in New Zealand for the period you apply for in your application
 • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">provide a completed http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/0B483D64-261E-42F9-A023-B3C5F00D10D1/0/1146.pdf - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - Form for partners supporting partnership based temporary entry applications (INZ 1146) PDF <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">.

<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">If you have been in this relationship for a year or more, we may grant you a work visa or permit that allows you to stay for up to a maximum of two years.


<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">If you have been in this relationship for less than a year, initially we can only grant you a work visa or permit for up to 12 months. Once you are here, you can apply for further work permits for a total stay of up to two years from your arrival, if: • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">you and your partner want to stay longer in New Zealand and can show us that you are still in a genuine and stable relationship, or
 • <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">you apply for residence as a http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/live/partner/ - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - partner <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">.

<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">VISIT : http://www.immigration.govt.nz - <FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif - www.immigration.govt.nz


<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">ไหนๆก็ตอบคุณไก่ซะยืดยาวก้ตอบแทนคุณเอเจ ก็แล้วกันEmbarrassedEmbarrassed การเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน เป็นข้อดีใช้แสดงเป็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับสามีคะนอกเหนือจากทะเบียนสมรส ถ้ามีชื่อร่วมเป็นเจ้าบ้าน หรือเช่าบ้าน หรือ บิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ พวกนี้ ถือเป็นหลักฐานใช้โชว์ความสัมพันธ์ของคุณได้คะว่าเป็นสามีภรรยากันจริงๆ ใช้เป็นเอกสารยื่นขอวีซ่าทำงาน หรือเรสซิเด้นท์ได้เป็นอย่างดีคะ WinkWink ฉะนั้นรีบๆเข้า บิลอะไรต่างๆเอาชื่อคุณไก่ใส่ไปด้วยสัก 2-3 ใบนะคะEmbarrassedEmbarrassed

ลืมตอบคุณขวัญเรื่องเงิน TongueBond หลังได้วีซ่า เงินตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเงินค้ำประกันให้คุณมานิวซีแลนด์ แค่เป็นสปอนเซอร์มันคงไม่พอคะ เจ้าหน้าที่เลยต้องบังคับให้คนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวมานิวฯครั้งแรกเลยเนี่ยะให้คนที่สปอนเซ่อนเราต้องจ่ายค้ำประกันให้เราด้วยว่าจะไม่หนีวีซ่าจะไม่ทำอะไรงี่เง่าต่างๆนานฯลฯ ซึ่งถ้าทาผิดกฎที่เค้ากำหนดเค้าก็ริบเงินไปเลย ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครเค้าทำอะไรแบบนั้นหรอกคะ มาเที่ยวให้เสร็จแล้วก็กลับไป ตามกำหนดโทรแจ้งสถานทูตว่าเรากลับมาแล้ว ขอเงินค้ำประกันคืนด้วย ซึ่งคนค้ำฯในเอกสารก็ระบุไว้แล้วว่าจะคืนเข้าบัญชีคนที่จ่ายแหง๋ๆไม่มีบิดพริ้วเพราะเป็นจำนวนที่สูง เท่าที่ทราบก็ประมาณสามพันเหรียญ คะ ไม่เห็นต้องกังวลใจเลยคะ ได้เงินคืนแน่ๆ แค่นั้นเองคะ จ่ายไปเถอะบอกคุณแฟนว่าได้คืนแน่นอน หลังจากนั้นขอวีซ่าครั้งหน้า จะได้มาง่ายขึ้นคะ Big smileBig smile<FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif">EmbarrassedEmbarrassed
ถ้าวีซ่าติดตามหมดอายุแล้วจะขอเป็น พีอาร์ได้ที่ไหน
ตอบ ขอที่กองตรวจคนเข้าเมือง เขตที่คุณแอมอยู่ก็ที่ เมือง Hamilton คะ

 

ต้องขอขอบคุณคุณมาตาที่แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้บ้านนิวซีแลนด์นะคะ ClapClapClapClapClap ขอบคุณคะ

 

 
</TD></TR></T></T></T></T></T></T></T></TABLE>

-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   Replies:
Posted By: A.J
Date Posted: 26 Feb 2010 at 08:31
ดีมากเลยค่ะ ขอสนับสนุนและชื่นชมพี่ไก่ตัวจริงน่ารักมากๆ และคุณแฟนด้วยค่ะ

-------------


Posted By: Mata
Date Posted: 26 Feb 2010 at 09:36
Clap ขอบคุณที่รับไอเดียมาทำให้ตามคำสั่งฮ่าๆๆ แทงกิ้วนะคะพี่ไก่
เครดิตไอเดีย มาตาขอรับนะค้า ส่วนเครดิตในการรวบรวมข้อมูลพี่ไก่รับไปได้เลย ฮ่าๆๆๆEmbarrassedEmbarrassedEmbarrassed ยอมไม่ได้ที่จะมาดิสเครดิตกันง่ายเหอๆๆๆClapClapClapClapClapClapClapClap

***ส่วนคนที่มาหาข้อมูลก็ อย่าลืมที่จะแสดงความขอบคุณที่พี่ๆน้องๆในห้องนี้ที่สละเวลา
อันมีค่ามาหาข้อมูลให้ฟรีๆๆๆ เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รอง เอากระดูกมาแขวนคอ
อีกต่างหาก ฉะนั้น แค่คำขอบคุณในใจเบาๆหรือกล่าวดังๆได้เห็นกันทั่วถึงจะไม่ลืม
พระคุณเลย***


Posted By: toon_kp
Date Posted: 26 Feb 2010 at 13:33
WinkWinkWink>>>>  ป้าไก่ได้ใจจริงเลย...ClapClapClapClap
 
ทุกอย่างติดต่อสถานทูตได้.... คร้าบแจ่มเพราะก้อทำแบบนั้นเหมือนกัน    ทุกอย่างมิยากถ้าเราพยายาม...Big smileBig smileBig smile   เอาใจช่วยค่ะ


-------------


Posted By: A.J
Date Posted: 28 Feb 2010 at 04:03

แม่เอเจขอบคุณไม่ทั่วถึง ขอโทษนะมาตา ขอบคุณไอเดียมาตาและพี่ไก่ที่สละเวลาเปิดกระทู้และรวบรวมรายละเอียด ใช่ทุกอย่างติดต่อสอบถามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้แต่ประสบการณ์ในการขอวีซ่าของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไป ก็จะได้ใช้กระทู้นี้เป็นแนวทางในการขอวีซ่า แม่เอเจไม่มีเวลามาก ทำอะไรต้องรีบๆก็คงเป็นได้แค่กำลังใจให้พี่ๆน้องๆในนี้นะคะ-------------


Posted By: Mata
Date Posted: 05 Mar 2010 at 02:42
ClapClapClapClapClapรับทราบนะค้าTongueTongueTongue


Posted By: Onin
Date Posted: 05 Mar 2010 at 11:37
คำแนะนำการขอWork visa underpartnership ถ้าคุณมาด้วยVisitor's visa จากคุณนาถลดา
 
โอเคคุณไก่ ตอนนี้คุณต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างก่อนไม่
 
Smileจดหมายจากเมืองไทยที่ส่งถึงคุณไก่ที่เค้าจ่ายหน้าซองมาที่นิวซีแลนด์เพื่อยืนยันว่าเราอยู่ที่นิวเป็นเลขที่บ้านถาวร หรือไม่ให้น้องหรือญาตพยายามส่งโปร์ดการ์ด เขียนถึงเรา ทักทายเรากับแฟนแล้วส่งมาเป็นชื่อสองคนกับชื่อแฟนด้วย
Smileไปงานเลี้ยงที่ไหนกับแฟนและเพื่อนถ่ายเก็บไว้ให้บรรยายมีคนเยอะรวมทั้งมีรูปเราและแฟนอยู่ด้วย
Smileสมัครทุกอย่างเป็นชื่อ 2 คน เช่น Fly Buys ห้องสมุดของเมืองที่คุณอยู่บอกเขาขอทำบัตรใส่ชื่อ2 คน แล้วในบัตรเขาจะลงชื่อคุณกับแฟน
Smileสมัคร club ของนิวเพราะคลับนี้เป็นของรัฐบาล เราใช้ที่ไหนก็ได้ทั่วนิว Smileเปิดธนาคารชื่อร่วมกัน
Smileสมัครคอมนูนิตี้เซ็นต์เตอร์ที่ออกกำลังกายร่วมกัน เพราะอิมมิเกชั่นเขาอยากรู้ว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันไหม
Smileเก็บใบจ่ายค่าน้ำไฟ ใบเสียภาษีของแฟน เก็บแม้กระทั่งตั๋วเครื่องบินที่เราไปทั่วด้วยกัน
ทุกอย่างเวลาเราส่งไปอิมมิเกชั่นซีร้อกไป ทั้งหมดนี้ใช้แม้กระทั่งคุณยื่น work visa Partnership ประกอบการยื่นเอกสาร
ยื่นต่อที่นิวง่ายกว่าเมืองไทย อย่าลืมเวลายื่นใหม่ต้องมี
Smileจดหมายที่แฟนจะต้องเขียนประกอบคำร้อง 
Smileจดหมายของตัวคุณไก่
Smileจดหมายรับรองความสัมพันธ์จากเพื่อนๆของแฟนที่นิว
Smileจดหมายจากพ่อ แม่ แฟน และแม่ พ่อ คุณไก่ถึงจะจดทะเบียนก็ต้องใช้ จดหมายรับรองจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ในเมืองที่เราอยู่เช่น นายอำเภอ เจ้าของบริษัท  ทำตามนี้รับรองผ่านฉลุย ไม่เข้าใจเรื่องแบบฟอร์มถามได้นะค่ะ
Smileอ้อ ถ้าคุณไก่ทำงานที่นิวจดหมายรับรองจากนายจ้างก็สำคัญ มาอยู่นี้Smileอย่าลืมขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะเวลาจะทำงานเพราะบางครั้งเราสมัครงานนายจ้างจะถามว่ามีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือยัง ถ้าทำงานใหม่ยังไม่มีให้นายจ้างออกจดหมายรับรองแล้วนำไปยื่นของ IRD เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเยอะปวดหัว ตอนนี้เก็บเอกสารอย่างเดียว
Smileอ้อใบโอนเงินที่เราโอนกลับไปให้พ่อ แม่ที่มืองไทยด้วยเป็นชื่อแฟนโอนยิ่งดีอิมมิเกชั่นเขาจะได้รู้ว่าแฟนเราดีกับเราและครอบครัว
 
 
สวัสดีค่ะคุณตูน ถ้าเป็น Visitor's visa ยื่นขอ work visa ได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องมีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีก็ดีใช่ได้เลยค่ะและง่ายขึ้นสำหรับบางคนที่ไม่มีแต่ถ้าคุณมีหลักฐานที่ทำให้รู้ว่าคุณสองคนเป็นสามี ภรรยาหรือ partnerกัน ก็ขอยื่นภายใต้ work 's visa partnershipได้เลยเช่นกัน เอกสารสำคัญที่สุดที่พิสูจน์ว่าคุณไม่โกหกทางอิมมิเกชั่นว่าอยู่กินกันจริงหรือไม่ เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและแสตมป์รับรองการแปลจากร้านที่สถานฑูตยอมรับ อย่าลืมขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจด้วย ใบเกิดของคุณด้วยสำคัญมาก ลองอ่านข้างบนที่ตั๊กตอบให้คุณไก่นะคะเก็บเอกสารทุกอย่างให้ได้มากที่สุด ถ้าอยากประหยัดเงินเวลาเอกสารแปลเสร็จแล้วให้ถ่ายเอกสารเป็นสีนะค่ะ เพราะตรงที่ร้านแปลรับรองเวลาถ่ายเอกสารสีแล้วตรงประทับตรามันก็จะออกมาเป็นสีน้ำเงินเหมือนต้นฉบับ ถ่ายเอกสารไว้เยอะๆเพราะยังไงคุณยังต้องใช้ยื่นต่อวีซ่าอีกหลายครั้งและเราจะได้เสียเงินแปลเพียงครั้งเดียว ประหยัดไหมล่ะค่ะ ถ้าคุณได้มาที่นี่แล้ว 6 เดือน ทางอิมจะต่อให้คุณอีก 3 เดือน แล้วต้องรีบยื่นต่อใหม่อีกคราวนี้เขาจะให้คุณ 1 ปี หรือ 2 ปี ขึ้นกับการตัดสินใจและหลักฐานที่คุณยื่นขอ ตอนนี้ตั๊กว่าปริ้นออกสารมาอ่านทำความเข้าใจลองใช้ดินสอลองกรอกข้อไหนไม่ได้ถามได้ค่ะ เอกสารที่ปริ้นนะค่ะมีดังนี้
1.NZ1007
2.NZ 1146
3.NZ 1015 workvisa/permit application
3 ฟอร์มนี่ต้องใช้ค่ะ อันแรกเป็นใบตรวจสุขภาพ อันที่สองเป็นใบสปอร์นเซอร์ค่ะ ส่วนใบสุดท้ายเป็นใบสมัคร และอย่าลืมอีกอย่างปริ้น ใบChecklist for applications lodged under partnership policy มาเช็คส่งไปด้วยค่ะ เอาแค่นี้ก่อนยังมีต้องให้คุณตูนทำอีกเยอะ รีบๆนะค่ะเดี๋ยวไม่ทัน
 
 
ส่วนคุณตูนมาต่อค่ะ ค่าธรรมเนียม 280 เหรียญ สำหรับ work's Permit แต่ถ้าอยากได้เป็น work's visa  Multiple ค่าธรรมเนียม 560 เหรียญค่ะ ในใบสมัครเขาจะให้เราติ๊กว่าจะเอาแบบไหน เขาจะให้เรากรอกวันที่เราขอเข้าต่อวีซ่ากับวันที่เราจะออกจากประเทศนิวซีแลนด์ แรกๆให้ใส่ไปในระยะเวลา 1 ปีก่อนเพราะยังไงเขาไม่ให้เราถึงปีแน่ครั้งคือ 3 เดือนรวมของเก่ากที่คุณได้ก็คือ 9 เดือน จากนั้นคุณต้องยื่นใหม่อีกนะค่ะเล่นว่าเหนื่อยหน่อยช่วงแรกแต่อย่าท้อ รับรองว่าง่ายกว่าเมืองไทยแน่ ถ้ายื่นไปแล้วเอกสารพร้อมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอกสารขาดเขาจะติดต่อกับคุณมาทางเมล์และส่งเอกสารชี้แจงมาทางจดหมายเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
คำแนะนำการขอ PR จากคุณนาถลดา
คำถามจากคุณแม่เอเจ คุณตั๊กการขอพีอาร์เค้าเอาความสัมพันธ์หรือว่าต้องอยู่ในนิวฯหนึ่งปีค่ะ
ตอบเลยนะค่ะเอาทั้งความสัมพันธ์ว่าคุณสองคนเป็นPartner หรือว่าเป็นสามีภรรยากันจริงหรือเปล่า ถ้าคุณจดทะเบียนไม่มีปัญหายื่นทะเบียนสมรสด้วย ส่วนเรื่องระยะเวลาการยื่นขอพีอาร์นั้นคุณต้องอยู่อย่างน้อยที่นิวซีแลนด์ 1 ปีขึ้นไปช่วงนี้สำคัญมากนะคะอย่ามีปัญหากับแฟนเด็ดขาดเพราะเราจะเปลี่ยนตัวสปอนเซอร์ไม่ได้ต้องเป็นคนเดียวที่เอาเรามาที่นี่ แต่ถ้าเราได้พีอาร์แล้วอยู่ถาวรต่อไปเรายื่นของซิติเซ่นเองโดยไม่ง้อคุณแฟนๆก็ได้แต่ต้องอยู่อย่างน้อย 5 ปีนะค่ะ อย่างที่บอกเอกสารประกอบสำคัญมากเพราะว่าที่เรายื่นขอพีอาร์เขาจะให้เราลิสรายการตามที่ตั๊กบอกไปข้างต้น อ้ออีกอย่างอย่าลืมวันที่คุณและแฟนเจอกันครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เพราะในแบบฟอร์มขอพีอาร์มีด้วย มีปัญหาเรื่องเอกสารจะช่วยแนะนำให้เรื่องจดหมายของคุณและแฟนคุณด้วยจะต้องมีประกอบการขอวีซ่าทุกครั้ง เอกสารพร้อมผ่านแน่นอน ใบเกิดคุณด้วยสำคัญมากเวลายื่นขอพีอาร์กับเวอร์ควีซ่า ทุกอย่างอย่าลืมแปลเป็นภาษาอังกฤษและแสตมป์รับรองการแปลด้วย การ์ดวันเกิดของคุณที่เขียนให้แฟน หรือแฟนเขียนให้คุณเก็บไว้ให้หมด แม้กระทั่งการ์ดเชิญที่มีชื่อคุณสองคนด้วยทางอิมมิเกชั่นเขาอยากดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคุณ
 
 
ต้องขอขอบคุณ คุณนาถลดาที่แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้บ้านนิวซีแลนด์นะคะ ClapClapClapClapClap ขอบคุณคะ
 


Posted By: Onin
Date Posted: 07 Mar 2010 at 06:54
คำถามเกี่ยวกับ Visitor's visa จากคุณ brown_aod และคำตอบจากคุณนาถลดา
 
สวัสดีสมาชิกสะใภ้อินเตอร์ทุกคนนะค่ะ ชอบเข้ามาอ่านกระทู้ของเพื่อนๆ ได้แนวคิดและมุมมองดีๆหลายเรื่อง ตอนนี้จึงรบกวนขอคำแนะนำ2 เรื่องค่ะ
1.เกี่ยวกับเอกสารสมัครวีซ่าของนิวซีแลนด์ค่ะ คือ ดิฉันกับสามีได้กรอกรายละเอียดใน Application form of work permit under partnership เรียบร้อยแล้วก่อนดิฉันกลับมาเมืองไทย(สามีไม่ได้กลับมาด้วย ต้องทำงาน) แต่ดิฉันลืมอ่านข้อกำหนดว่า ให้เขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยความเคยชินดิฉันเขียนพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรก จากนั้นเขียนตัวเล็กค่ะ และมีขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดด้วย แต่เซ็นชื่อกำกับไว้ อยากถามผู้รู้ว่า เอกสารสมัครฉบับนี้จะใช้ได้หรือเปล่าค่ะ หรือว่าควรจะขอแบบฟอร์มมาเขียนใหม่ดีกว่า แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเวบไซค์ของสถานทูตมากรอกแล้วใช้ยื่นได้หรือป่าวค่ะ เคยโทรไปถามจนท.สถานทูตหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะ
2. ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้ว และจะใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่าครั้งนี้ด้วย แต่ดิฉันยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามี(รอเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์ค่ะเนื่องจากได้ข้อมูลมาว่าถ้าเปลี่ยนนามสกุล ก็ต้องเปลี่ยนเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา และการทำนิติกรรมที่เมืองไทยก็ยุ่งยากขึ้นเพราะต้องให้สามีเซ็นยินยอม) การเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนามสกุลตามสามีจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะ
 ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ สมาชิกด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะSmile
 
 
 
สำหรับคำถามเรื่องการกรอกใบสมัครเขียนตัวใหญ่แล้วมาเขียนเป็นตัวเล็ก คงไม่มีปัญหาหรอกค่ะ ขอให้เป็นภาษาอังกฤษเจ้าหน้าอ่านออกก็พอ เขียนผิดแล้วเซ็นต์กำกับไม่เป็นไรค่ะ พี่ยังทำผิดบ่อยแล้วเซ็นต์กำกับ สบายใจได้ค่ะถ้ามีปัญหาเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาเอง แต่ถ้าเอกสารทุกอย่างครบตามที่อิมมิเกชั่นต้องการ รับรองผ่าน ยิ่งยื่นที่นิวซีแลนด์ด้วยง่ายกว่ายื่นที่เมืองไทยเยอะ แต่ถ้ายื่นที่เมืองไทยขอบอกหินสุดๆ วีซ่าผ่านยากมาก สงสัยน้องนำกลับไปยื่นที่เมืองไทยใช่ไหม ทำไมไม่ยื่นที่นิวซีแลนด์หรือว่าตอนมาที่นี่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวแบบต่อไม่ได้ Limited Purpose Visa ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นวีซ่า Visitor's Visa สามารถทำยื่นเรื่องขอต่อเป็น Work Permit ที่นี่ได้เลย ทางอิมจะต่อให้อีกประมาณ 6 เดือน พอใกล้หมดอย่างน้อย 1 เดือนเราก็ต่อใหม่ ที่นี้ทางอิมมิเกชั่นก็ต่อให้เราอยู่อีก 1 ปี พออยู่ครบเกิน 1 ปีขึ้นไปเราสามารถขอยื่นสมัครวีซ่าถาวรที่นี่ได้  
ส่วนข้อ ที่ 2. พี่คงตอบไม่ได้ เพราะพี่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทางที่ดีถามที่สถานฑูตที่เมืองไทยก็ได้ในกรณีที่น้องยื่นที่เมืองไทย
 
 
 
ขอบคุณพี่ nartlada มากๆๆค่ะ สำหรับคำแนะนำที่ดีมากๆ พี่คิดถูกหมดเลยค่ะ ยื่นที่เมืองไทยยากจัง ให้เรารอตั้งเกือบ 2 เดือนกว่าจะติดต่อกลับมาแจ้งผลเรา(ตอนหนูขอวีซ๋าท่องเที่ยว) พอได้ก็ให้เป็น Limited Purpose Visa แค่ 1 เดือนเอง หนูรบกวนพี่ปรึกษาอีกได้มั๊ยค่ะ
ตอนนี้หนูยังไม่ได้ยื่นใบสมัคร เลยกังวลมากกับผลที่จะออกมา เพราะแค่ค่าสมัครก็แพงพอสมควร (6400 บาท) และหนูเพิ่งได้เมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถานทูตคนที่เคยพิจารณาcaseหนูครั้งที่แล้ว หนูปรึกษาพี่เค้าเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ เค้าก็แนะนำดีนะค่ะ แปลได้ความว่า
จะพิจารณากรณีที่เรากับสามีอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างถาวร แต่หนูกับสามีตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ถ้าแสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ของเรากับสามีว่า genuine and stable relationship ได้ก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้วีซ่าผ่านหรือป่าวค่ะ กังวลตรงนี้มากกๆเลยค่ะและก็แนะนำว่าถ้าไม่มีหลักฐานยื่นยันการอยู่ด้วยกัน แนะนำให้ convert ไปสมัคร Visitor Visa น่าจะมีโอกาสได้มากกว่า พี่  nartlada ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ควรจะเปลี่ยนใบสมัครดีหรือป่าว ถ้าเปลี่ยนก็ต้องรอเอกสาร sponsor จากแฟนอีกหลายอาทิตย์ แต่ถ้าไม่เปลี่ยน อาทิตย์หน้าหนูคิดว่าจะเข้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานทูตเลยค่ะ
ขอบคุณ  คุณ nartladaและคุณมายด์มากๆ นะคะสำหรับคำแนะนำดีๆ ค่ะSmileSmileSmile
 
 
 
ถ้าอยากให้ง่ายและรวดเร็วก็ยื่นแบบ Visitor's Visa ไปเพราะหนูสามารถอยู่ได้ถึง 3 เดือน แล้วเมื่อได้มาอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้ว หนูสามารถมาเปลี่ยนต่อเป็น work visa ที่นี่ได้มันจะง่ายกว่ากับการที่หนูยื่นเรื่องขอเป็น Resident เลย ทางอิมมิเกชั่นเขาไม่เชื่อง่ายๆหรอกว่าการที่เราแต่งงานหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยาจะมั่นคงถ้าระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันสั้น เพราะบางคนจ้างจดทะเบียนสมรสก็มี หนูจะต้องหาหลักฐานที่ทางอิมมิเกชั่นพิสูจน์ได้ว่าเราอยู่หรือคบกันมานานจริง พี่อยากถามว่าหนูกลับมาจากนิวซีแลนด์นานเท่าไหร่ ถ้ากลับมาเกิน 3 เดือนหนูมีสิทธิ์ยื่นขอสมัครใหม่แต่ถ้าเพิ่งกลับมาเขาไม่อนุมัติแน่ต้องทิ้งช่วงซักระยะหนึ่ง
 
หลักฐานประกอบนะค่ะ
 
1.ใบทะเบียนสมรสถ้าหนูจดทะเบียน
2.ให้แฟนส่งหลักฐานฐานะทางการเงินเช่น ใบจ่ายค่าที่ดิน Rate Assessment Notice ในแผ่นนี้มันจะมีรายละเอียดเกียวกับที่ดินถ้าแฟนหนูมีหลักทรัพย์ ราคาประเมินที่ดิน เนื้อที่ดิน แผ่นนี้ทางDistrict Council ทางเมืองที่แฟนหนูอยู่จะเป็นคนออกให้เพื่อไปชำระค่าภาษีโรงเรือน, ถ้าแฟนทำงานหรือเป็นเจ้าของบริษัทให้ส่งใบ สลิปรายได้ income มาประกอบด้วย
3.ให้แฟนเขียนจดหมายถึงอิมมิเกชั่นที่กรุงเทพ เพื่อเล่าถึงความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของหนู
4.ตัวหนูเองต้องเขียนจดหมายยื่นประกอบเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับแฟนและครอบครัวของเราและครอบครัว แฟนจากการที่เราไปเยี่ยมมาเขาเป็นอย่างไร อย่าลืมนะค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.ให้พ่อ หรือ แม่หนูเขียนจดหมายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับแฟน และการยอมรับของครอบครัว อันนี้เขียนด้วยรายมือพ่อแม่ แล้วเราเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษติดคู่กับต้นฉบับ
6.รูปถ่ายต่างที่หนูถ่ายกับแฟน ครอบครัวแฟน เพื่อนแฟน และแฟนเราถ่ายกับครอบครัวเรา
7.ใบสลิปการติดต่อระหว่างหนูกับแฟน เช่นใบชำระค่าโทรศัพท์มือถือทางไกลต่างประเทศมันจะโชว์ว่าโทรที่ไหน ถ้าใช้ AIS แบบจดทะเบียนหนูสามารถขอย้อนหลังได้เลยค่ะโดยติต่อไปที่ศูนย์
8.พี่ต้องถามก่อนว่าตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า ถ้าทำให้นายจ้างออกจดหมายรับรองการงาน เงินเดือน และช่วยขอร้องให้นายจ้างเขียนว่าให้ลาพักผ่อนได้และสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อีกเหมือนเดิม เพื่อทางอิมมิเกชั่นจะได้แน่ใจว่าเราต้องกลับประเทศแน่ๆ แต่จริงเราไม่กลับ เขาจะได้อนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวแบบต่อที่โน้นให้
9.พี่ลืมบอกไปจดหมายที่หนูเขียนประกอบการยื่นคำร้องต้องเขียนว่าจะกลับมาทำงานต่อที่เมืองไทย อย่าบอกว่าไม่กลับนะค่ะ ไม่งั้นไม่ผ่านไม่รู้ด้วย
10.อย่าลืมให้แฟนส่งใบสปอร์นเซอร์ชิปมาด้วยแบบฟอร์มให้แฟนโหลดในคอม แล้วส่งมาทางเมล์เพราะเขาเอาตัวจริง
จำไว้นะค่ะมีหลักฐานอะไรพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อประกอบในการยื่นขอวีซ่า ยังไงพี่มั่นใจอิมมิเกชั่นที่เมืองไทยต้องสัมภาษณ์หนูแน่ แต่ต้องบอกเขาว่าเรามีภาระหน้าที่ ที่ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยดูแลพ่อ แม่ ลูก ก็ว่าไป เพราะตอนนี้นิวซีแลนด์ออกกฏหมายใหม่ควบคุมประชากรและการอพยพของชาวต่างชาติ
เอกสารทางแฟนหนูให้เขาส่งมาให้ครบ สำเนาพาร์สปอร์ตด้วย
ถ้ามีปัญหาหรือข้อส่งสัยหนูติดต่อพี่ได้ที่ห้องสะใภ้นิวซีแลนด์นะค่ะ ถ้าไม่มีตัวอย่างจดหมายก็เข้ามาขอได้ อีกอย่างพูดแล้วลืมวนมาอีกหลักฐานการเงินของหนูด้วยเช่นสมุดฝากเงิน ถ้ามีโฉนดบ้าน ที่ดินของเราก็เอายื่นประกอบด้วย
ขอให้โชคดีค่ะยินดีและยินดีต้อนรับสู่ประเทศนิวซีแลนด์...พี่ตั๊ก
 
ต้องขอขอบคุณ คุณนาถลดาที่แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้บ้านนิวซีแลนด์นะคะ ClapClapClapClapClap ขอบคุณคะ
 
 
 


Posted By: Mata
Date Posted: 07 Mar 2010 at 08:56
แวะมาให้กำลังใจคะพี่ไก่คนสวยTongueTongueTongue


Posted By: Onin
Date Posted: 29 Mar 2010 at 13:15
มีข่าวสำหรับผู้ที่จะขอวีมานิวซีแลนด์ทุกท่าน ตอนนี้อิมมิเกรชั่นนิวที่ไทยต้องการให้ผู้ที่จะขอวีซ่า ทุกวีซ่าเลยไม่ว่าจะเป็น visiter visa, work visa or student visa.  เอกสารที่ท่านยื่นในขณะขอวีซ่า เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วเท่านั้น  อาทิเช่น ทะเบียนบ้าน ต้องแปลและต้องรับรองจากสถานที่ที่เป็นที่ยอมรับด้วย ห้ามแปลจากคนในครอบครัวหรือผู้ยื่นวีซ่าเด็ดขาดตรงนี้ขอยืนยันนะค่ะ เพราะพี่ไปอิมมิเกรชั่นมาเมื่อวันที่ 23 มีนานี้เอง แต่สมุดธนาคารอนุโลมให้ไม่ต้องแปลอย่างเดียวค่ะ
DeadDeadDead  


Posted By: nartlada
Date Posted: 30 Mar 2010 at 02:04
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆเอามาบอกน้องๆ พี่ๆ ที่ใครกำลังจะขอวีซ่า

-------------


Posted By: tik_korat
Date Posted: 27 Apr 2010 at 17:50

สวัสดีค่ะ

ไหน ๆ ก็มีห้องเกี่ยวกับวีซ่านิวซีแลนด์แล้ว ก็เลยอยากขออนุญาต แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านะค่ะ ตอนเดินเรื่องก็เข้ามาศึกษาจากที่นี้แหละค่ะเป็นส่วนใหญ่ ขออนุญาตน้องแจง กับ ริดา(ตอนนี้ก็อยู่ที่นิวแล้ว) เอาข้อมูลที่น้อง ๆ เคยแนะนำไว้มาแชร์ด้วยค่ะ Smile
 
ข้อมูลที่น้องแจงเคยเขียนไว้ค่ะ

จากประสบการณ์ตรงนะคะในการผจญกับ นิวซีเเลนด์ immigration อันแสนจะงงงวย ขอสรุปให้คร่าวๆนะคะ

สำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ระยะความสัมพันธ์อันมีหลักฐานสามารถยืนยันได้ อันได้แก่ บัญชีธนาคารร่วม, บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ,email , รูปถ่าย วิดีโอ, ซองจดหมายจ่าหน้าถึงเราละแฟนในที่อยู่เดียวกัน... etc, (เหตุผลที่ Immigrationถามเรื่องความสัมพันธ์ว่าต้องอยู่ด้วยนานเกิน 12 เดือนนั้นมีเหตุผลมาจาก สถิติของผู้หญิงเอเชี่ยนที่แต่งงานกับชายนิวซีแลนด์นั้นพบว่า 90% หย่าหลังจากได้ residence อันนี้คนที่ทำงานที่ Immigartion บอกมา แต่ไม่ได้มีเอี่ยวใดๆทั้งสิ้น )

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทีนี้จะพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์ จะทำได้ได้ก็ต่อเมื่อเป็น New Zealand citizen or resident  (อันนี้ เท่านั้นนะคะ Under Family Categories นะคะ) อันนี้แยกเป็นกรณีนะคะ

1. ยืนยันได้ว่าอยู่ด้วยกันมานานเกิน 12 เดือน ขอวีซ่าได้ดังนี้

I- Work visa Under Parnership
II- Residence under Family Categories (partner)

2. อยู่ด้วยกันมาไม่ถึง 12 เดือน (sponsor ตัวเองได้นะคะ) ขอวีซ่าได้ดังนี้

I -Visitor Visa Zup to 12 months.
II- Working holiday visa Scheme open on July Zup to 12 months.
III- Student Visa .

3. Skilled Migrant (EOI, Expression Of Interest) หมายถึงแรงงานที่เป็นที่ต้องการและขาดแคลนในประเทศ เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร ช่างเทคนิค ไอที Specialist และอีกมากมาย ดูได้จาก

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/skilledmigrant/caniapply/default.htm - http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/skilledmi grant/caniapply/default.htm

Basic Requirements for the Skilled Migrant Category :

-Health (ผ่านการตรวจโรค)
-Cheracter (Police certificate)
-English ability (IELTS 6.5)

ตอนนี้แจงกำลังยื่น EOI (Expresion Of Interest) หลัง EOI ผ่านจากนั้นก็ขอ Residence ทันทีเลย แจงเป็น Principal ใน Application คนเดียวเพราะแฟนเป็น New Zealand Application., Support ตัวเองแค่สามารถบอกได้ว่ามี Partner เป็น New Zealander ก็จะเข้าข่าย 2  กรณีคือ Skilled Migrant Categorie และ Family Categorie อันนี้ต้องดูว่าจะยากหรือง่ายกว่าขอ Family Categorie ตรงๆ นะคะ (จะบอกอีกทีถ้าได้ข่าวยังงัยและใช้เวลานานแค่ไหน)

4. ขอ Residence under Family Categorie แต่ไม่เคยอยู่ด้วยกัน หรืออยู่แต่ไ่ม่ครบ 12 เดือน

อันนี้ตัวอย่างมาจากเพื่อนแฟนโดยตรงค่ะ ถ้าใครขอได้ผ่านด้วยดีเอามาบอกด้วยนะคะ (โดยส่วนตัวไม่เสี่ยงดีกว่า เอาชัวร์ไว้ก่อน  ).... เค้ายื่นขอ Residence ไป รอ 6 เดือนโดน Reject เหตุผลคือ อยู่ด้วยกันไม่ถึง 12 เดือน (จริงๆเค้าอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยครบแต่ Proveไม่ได้) และ Immigration กลัวว่าจะไม่เป็น Genuine and stable Relationship หลังจากนั้นเค้ายื่น Appeal ในระหว่างนั้นขอวีซ่าใดๆมา NZ ไม่ได้เลย สามีเลยต้องลาออกจากงานไปอยู่กับภรรยารอเป็นเวลา 2 ปี และได้ residence .... ใช่ว่าจะทำไม่ได้แต่รอนานไปหน่อยค่ะ

5. Work to Residence

อันนี้ไม่ต้องมีสามีก็ขอได้ค่ะถ้าทำงานที่นิวซีแลนด์มาด้วย work visa หลังจากทำงานได้ 2 ปีและนายจ้างต่อสัญญาก็ยื่นขอ residence ได้เลย แต่คาดว่าสาวๆในเว็บนี้ส่วนใหญ่คงจะมาอยู่นิวซีแลนด์ก็เพราะมีห วานใจใช่มั้ยคะ

แล้วนี้ประสบการณ์ของหนูริดาค่ะ
 
วิธีเตรียมเอกสารอาจดูจากเทคนิคของเพื่อนๆ ที่เคยตั้งกระทู้ไปแล้ว ลองหาดูนะคะ กระทู้เก่าๆดีๆทั้งนั้น
ส่วนของริดา ทำเป็น 4 แฟ้มค่ะ
 • เอกสาร (ของริดา)
1. References ได้แก่ พวกจดหมายอ้างอิง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับริดา โดยออกจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น เอกสารการศึกษา การทำงาน DS ต่างๆ ที่เคยเข้าออก อเมริกา หนังสือจาก FBI ...
2. Mails, E-mails, Cards, Postcards, Wedding invitation cards สุ่มๆปริ้นไปค่ะ ไม่เอาทั้งหมด เพราะเยอะมาก
3. Photos ริดาเลือกเอารูปตั้งแต่เริ่มคบกันเลยค่ะ แล้วเรียงตามลำดับก่อนหลัง อธิบายใต้รูปด้วยว่าที่ไหน อะไร เมื่อไหร่
4. Support Documents อันนี้เป็นของแฟนค่ะ และก็จดหมายจากเพื่อนๆ ที่ทำงาน ยืนยันความสำพันธ์ และจดหมายอื่นๆ เอกสารทางการเงิน พวกใบซื้อหุ้น ใบจอง จำนวนหุ้น หนังสือรับรองธนาคาร การเสียภาษี ต่างๆ
 • ตรวจโรคคุณต้องเอาแบบฟอร์มตรวจโรค ดาวโหลด หรือขอมาจาก Immigration ได้ค่ะ ไปตรวจตามประเภทวีซ่า ตรวจได้เฉพาะโรงพยาบาล และหมอที่มีรายชื่อกับสถานฑูตเท่านั้น ถ้าตรวจที่อื่นไม่รับค่ะ
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ถ้าเคยอยู่ประเทศอื่นเกิน 12 เดือน ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ต้องขอของประเทศนั้นๆด้วยค่ะ
 • ค่าธรรมเนียม ซื้อเช็คธนาคารไปให้เรียบร้อย หรือจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้ แต่ไม่รับ เดบิตหรือเงินสดค่ะ
ได้เอกสารครบ ยื่นได้เลย ไม่ต้องนัด หลังจากนั้นรออีก ประมาณ 6 สัปดาห์ เอกสารจะถูกส่งไปพิจารณาที่นิวซีแลนด์ก่อน แล้วทางนิวซีแลนด์จะแจ้งกับพนักงานในไทยว่าต้องการอะไรเพิ่มเติ มหรือไม่ เอกสารจะถูกส่งออกไปทุกๆ วันศุกร์เที่ยงค่ะ ดังนั้นควรไปยื่นวันพฤหัสบดี (แอบถามพนักงานมา)

ของริดาติดเรื่องสุขภาพ หมดจากนิวซีแลนด์ขอให้ไปตรวจเพิ่มเติมอีก 2 รอบ ตรวจแบบว่าจนกันไปเลย อันนี้แหละที่ทำให้ช้า เพราะเวลาตรวจต้องให้ ปจด.หมดประมาณ 10 วัน กฏเกณท์เยอะค่ะ

เรื่องสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะโทรมาถาม แนะนำว่าอย่าโทรไปเร่งบ่อย แต่โทรเมื่อครบกำหนด ให้แฟนโทรให้จะดีกว่าค่ะ ถ้าเอกสารเราดี เจ้าหน้าที่แทบจะไม่ถามอะไรเลย
 • เรื่องสุดท้าย ถ้าเปลี่ยนเครื่องที่ออสเตรเลียเฉยๆ ไม่ต้องใช้วีซ่าค่ะ เพราะไม่ได้ผ่าน Immigration Australia นี่คะ แต่ถ้าอยากเที่ยว 1 วัน ก็ขอวีซ่าได้ฟรี ที่สถานฑูตออส ใช้เวลา 7-10 วัน แต่ต้องมีตั๋วยืนยันว่าไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่น และอยู่แค่วันเดียวจริงๆนะคะ

ส่วนการเตรียมเอกสารของติ๊กจะค่อย ๆ เขียน มาเล่าให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อ่านกันนะค่ะ ตอนนี้ขอให้ได้วีซ่ามาครอบครองก่อน เพื่อความมั่นใจ Big smile 

ติ๊ก


-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: mary
Date Posted: 02 Jul 2010 at 22:15

ขอคำปรึกษาจากพี่ๆ ที่เคยไป นิวซีเเลนด์ เเล้วได้วีซ่ากานนะค่ะ......

 
ตอนนี้กำลังไปขอวีซ่านักเรียนคอร์ส 1 ปี ค่ะ เเต่มีแฟนเป็น Sponsor
เอกสารที่เตรียมก้อน่าจะครบหมดเเล้วนะค่ะ
1. เอกสารการผ่านง่าน, ทรานสคริป,  Bank statement  6 months, บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือตรวจโรค NZIS1007, หนังสือการสอบอาชญากรรม, หนังสือตอบรับจากที่เรียนพร้อม reciept
 
2. ของ เเฟนก้อน่าจะครบ จดหมายเชิญ , หนงสือรับรองบริษัท, statement 6 months
 
 
3. แฟ้มประวัติของเรา กะ แฟนที่รู้จักกันมา 2 ปีกว่าๆ e-mail, post cards, สัญญาการเช่าอพาร์ตที่เมืองไทย 6 เดือน , reciept เวลาพักที่โรงเเรมตอน holidayในไทย กับ Korea , certificate แหวมหมั้นที่แฟนหมั้นเรา(แต่ไม่ได้จัดงานนะค่ะ) , Joint Bank Account ในไทย, แล้วก้อรูปที่เรากะแฟนไปเที่ยวที่ต่างๆ
 
อ่อๆ เคยไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์เมื่อเดือนกุมภา อ่ะค่ะประมาณ 10 วัน ค่ะ ตอนนั้นได้ Visitor Visa 1 month
 
ปัญหาที่ข้องใจก้อคือ
1)  เราไปอยู่โน่ไม่ได้อยู่กะแฟนอ่ะค่ะ ไปอยู่กะพี่ชายแฟน เพราะบ้นแฟนอยู่ไกลจาก Auckland ประมาณ 2 ชม. (แต่ ก้อมีจดหมยเชิญพร้อมลายเซ็นจากพี่ชายแฟนเเล้วนะค่ะ)
 
2) ตอนไปตรวจโรค เค้าบอกว่าเราเป็นโรคซีด เม็ดเลือดแดงโตกว่าปกติ เเละยัง prove ไม่ได้ว่าจะเป็นโรคอะไรร้ายเเรงรึป่าว เเจ้งในจดหมายเเนบว่าควรจะตรวจเช็คร่างกายทุกๆ 3-6 เดือน.....
 
3) จะไปยื่นเอกสารขอวีซ่าวันอังคารที่ 6 July และจะเปิดเรียนเดือนวันที่ 6 Sep นี้เเล้วจะพิจารณาทันมั้ยค่ะ
 
ใครรู้ช่วยเเนะนำทีค่ะ.........
 
แล้วเอกสารทุกอย่าง สำเนาทะเบียบ้าน บัตรประชาชนต้องแปลเป็นอังกฤษด้วเหรอค่ะ เพราะ เมื่อเดือนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวเราก้อยังใช้ภาษาไทยอยู่เลยค่ะ
 
ตอนนี้เป็นกังวลมากเรื่องเอกสารค่ะ
 
ขอบคุณนะค่ะ........
 
 
 
 


-------------


Posted By: tik_korat
Date Posted: 03 Jul 2010 at 17:24
สวัสดีค่ะ
 
เท่าที่ดูเอกสารของคุณ mary ก็ครบถ้วนดีนะค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไร Smile แต่แนะนำการเรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่นะค่ะ คล้าย ๆ กับ ริดา ค่ะเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารจะได้ง่ายและเป็นระเบียบค่ะ
 
ปัญหาที่ข้องใจก้อคือ
อันนี้ขอตอบเท่าที่ตอบได้นะค่ะ เพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเท่าไหร่ค่ะ Dead
 
1)  เราไปอยู่โน่ไม่ได้อยู่กะแฟนอ่ะค่ะ ไปอยู่กะพี่ชายแฟน เพราะบ้นแฟนอยู่ไกลจาก Auckland ประมาณ 2 ชม. (แต่ ก้อมีจดหมยเชิญพร้อมลายเซ็นจากพี่ชายแฟนเเล้วนะค่ะ)
อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะค่ะ ทางที่ดีให้แฟนเขียนจดหมายชี้แจงแนบด้วยก็จะดีค่ะว่าทำไมต้องไปอยู่กับพี่ชาย
 
 2) ตอนไปตรวจโรค เค้าบอกว่าเราเป็นโรคซีด เม็ดเลือดแดงโตกว่าปกติ เเละยัง prove ไม่ได้ว่าจะเป็นโรคอะไรร้ายเเรงรึป่าว เเจ้งในจดหมายเเนบว่าควรจะตรวจเช็คร่างกายทุกๆ 3-6 เดือน.....
เท่าที่ทราบถ้าไม่ใช่โรคติดต่อที่ร้ายแรงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะค่ะ
 
3) จะไปยื่นเอกสารขอวีซ่าวันอังคารที่ 6 July และจะเปิดเรียนเดือนวันที่ 6 Sep นี้เเล้วจะพิจารณาทันมั้ยค่ะ
อันนี้บอกยากค่ะแล้วแต่ case แต่ถ้าเอกสารครบก็ไม่น่าเกิน 1 เดือนนะค่ะ อันนี้เป็นสถิติที่สถานฑูตทำไว้ค่ะ
 

Our current timeliness standards are:

Student

81% processed within 10 days

93% processed within 30 days

98% processed within 60 days

http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/processingtimes/temporaryentry.htm - http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/processingtimes/temporaryentry.htm
 
ใครรู้ช่วยเเนะนำทีค่ะ.........
แล้วเอกสารทุกอย่าง สำเนาทะเบียบ้าน บัตรประชาชนต้องแปลเป็นอังกฤษด้วเหรอค่ะ เพราะ เมื่อเดือนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวเราก้อยังใช้ภาษาไทยอยู่เลยค่ะ
ตอนนี้เปลี่ยนกฎแล้วค่ะเอกสารทุกอย่างที่จะยื่นถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ

Notice regarding translations

Wednesday, 24 March 2010

Please note that from 1 June 2010, Immigration New Zealand’s Bangkok Branch will be requesting that all documents submitted in support of an application, which are not written in English be translated.

After this date, documents submitted with an application which are not written in English and are not translated will be returned to you for translation as per the following policy:

  http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/News/bangkoktranslations.htm - http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/News/bangkoktranslations.htm
 
ฉบับแปลเป็นภาษาไทยค่ะ
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/B8799A21-5855-4C53-812B-D0D37BD3AA24/0/THTranslationreqs.doc - http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/B8799A21-5855-4C53-812B-D0D37BD3AA24/0/THTranslationreqs.doc
 
ตอนนี้เป็นกังวลมากเรื่องเอกสารค่ะ
ตอนเรายี่นก็กังวลค่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะค่ะ ให้วีซ่าผ่านเร็ว ๆ  SleepySleepySleepy
ไม่รู้ช่วยได้มั๊ยเนี้ยะ Dead


-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: mary
Date Posted: 03 Jul 2010 at 18:41

Smileขอบคุณ  คุณ Tik มากๆๆๆๆ ค่ะ

ข้อมูลมีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ เหมือนเป็น consultant NZ visa เลย   ฮ่าๆๆๆๆ
 
ตอนนี้ก้อส่งเอกสารภาษาไทยบางส่วนไปแปลเเล้วค่ะ เช่น บัตรปรชาชน ทะเบียนบ้าน เเล้วก้อ สัญญาการเช่าอพาร์ตเม้นอ่ะค่ะ
จะได้รับอีกทีวันจันทร์ ไปยื่นวันอังคาร
 
ขอวีซ่านี่น่าปวดหัวจิงๆๆ นะค่ะ.....
 
หวังว่าคงไม่มีปัญหา ผ่านฉลุย   หวังว่าจะได้เจอกานนะค่ะคุณ Tik กะ เพื่อนๆ ในบอร์ด ที่ NZ  อิอิ
 
 
 
 
 


-------------


Posted By: tik_korat
Date Posted: 03 Jul 2010 at 19:22
Originally posted by mary

Smileขอบคุณ  คุณ Tik มากๆๆๆๆ ค่ะ

ข้อมูลมีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ เหมือนเป็น consultant NZ visa เลย   ฮ่าๆๆๆๆ
 
ตอนนี้ก้อส่งเอกสารภาษาไทยบางส่วนไปแปลเเล้วค่ะ เช่น บัตรปรชาชน ทะเบียนบ้าน เเล้วก้อ สัญญาการเช่าอพาร์ตเม้นอ่ะค่ะ
จะได้รับอีกทีวันจันทร์ ไปยื่นวันอังคาร
 
ขอวีซ่านี่น่าปวดหัวจิงๆๆ นะค่ะ.....
 
หวังว่าคงไม่มีปัญหา ผ่านฉลุย   หวังว่าจะได้เจอกานนะค่ะคุณ Tik กะ เพื่อนๆ ในบอร์ด ที่ NZ  อิ
 
ไม่เป็นไรค่ะ ยินดีช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ค่ะ
 consultant NZ visa  ตำแหน่งนี้ต้องยกให้พี่ตั๊ก พี่ไก่ กะมาตา ถึงจะถูกจ้ะ ClapClap Big smileBig smile  อุตส่าห์รวบรวมข้อมูลดี ๆ ไว้ยังไงต้องขอบคุณด้วยนะค่ะ
ติ๊กยังแค่เบสิค แต่พี่ ๆ เขาอาจจะยังไม่ว่างมาตอบอ่ะนะ Smile 
ไอ้ที่ตอบไปก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่า  Dead
ตอนนี้ติ๊กก็ยังอยู่ที่ไทยจ้ะ รอวีซ่าถาวรอยู่จะรู้ผลเดือนหน้านี้แล้ว OuchOuchOuch
รอมาจะ 6 เดือนแล้ว Dead  คืบหน้ายังไงมาแจ้งข่าวกันบ้างนะจ้ะ
 
 


-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: mary
Date Posted: 06 Jul 2010 at 21:51
คุณติ๊ก ขอวีซ่าถาวรเหรอ ฟังดูน่าวุ่นวายเเห่ะ ขนาดขอแค่ปีเดียวยังเอกสารเยอะแย่ะขนาดนี้ ........
แว่ะมาบอกข่าว เล่าเรื่องค่ะ.....
 
วันนี้ไปยื่นเอกสารวีซ่ามาเเล้วววค่ะ
 
แล้วพนักงานที่เค๊าเตอร์ แจ้งว่าประมาณ 6 สัปดาห์ โห นาน มากกกกกก   ง้านนนนก้อคงพอๆ กะคุณติ๊กเลยที่จะรู้ผล
แถมบอกอีกว่าอาจจะนานกว่านั้นเพราะ เรามี comment เรื่องสุขภาพ เเล้วต้องรอทางเเพทย์พิจารณากลับมาว่าจะต้อง follow up อาการต่อที่นี่ หรือว่าที่ นิวซีแลนด์ เฮ้ยยยยยยย เศร้าใจจิงๆ Cry
 
 
 


-------------


Posted By: tik_korat
Date Posted: 25 Jul 2010 at 21:41

สวัสดีค่ะทุกคน

 

วันนี้มีเวลาว่างแล้ว หลังจากผลของ residence visa ที่แจ้งทางเวป INZ ออกมาว่า  APPROVED http://www.ladyinter.com/smileys/smiley4.gif">

ก็เลยจะมาเล่าถึงการเตรียมเอกสารการขอ Residence visa แบบ partner ของติ๊กนะค่ะ

เท่าที่อ่านมาการขอ Resedence visa ส่วนใหญ่จะขอกันเมื่อไปอยู่ที่นิว กันซะส่วนใหญ่ แต่กรณีของติ๊กจะต่างจากคนอื่นตรงที่ติ๊กขอจากเมืองไทยค่ะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไร แต่ที่ยากคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอาแบบว่าให้เหลือดีกว่าขาดค่ะ

 

ขั้นตอนแรก หาข้อมูลค่ะ หาเยอะ ๆ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอกสารของเรายังขาดยังเหลืออะไร เข้ามาหาได้ที่นี้ง่ายๆ เลยค่ะซึ่งมีพี่ ๆ น้อง ๆ ใจดีได้รวบรวมไว้แล้ว ClapClapClap http://www.ladyinter.com/smileys/smiley32.gif"> http://www.ladyinter.com/smileys/smiley32.gif"> http://www.ladyinter.com/smileys/smiley32.gif">

 

ขั้นตอนที่ 2 สอบถามสถานฑูต ลองหาโอกาศเข้าไปที่สถานฑูตนิว ดูนะค่ะ(เพราะว่าถ้าโทรเข้าไปจะเป็นระบบโทรศัทพ์อัติโนมัติ หรือถ้าเจอเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนเท่าไร)  แล้วสอบถามว่ากรณีของเราควรขอวีซ่าแบบไหน เพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้เหมาะสมว่าควรยื่นขอวีซ่าประเภทใด เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าก็หลายตังค์อยู่ค่ะ ถ้าไม่ผ่านก็จะเสียกำลังใจ เสียเงินและเสียเวลาเปล่า ๆ กรณีของติ๊กเองได้มีโอกาศไปสถานฑูตกับแฟนเพื่อขอใบรับรองความโสดของแฟนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรส ก็เลยได้แวะเข้าไปสอบถาม(ส่วนใหญ่แฟนเป็นคนถาม)   ทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ขอเป็น residence visa หรือ work visa under partnership แล้วให้เอกสารและเวปไซด์มาอ่านเพิ่มเติม ค่ะ

 

ขั้นตอนที่ 3 ตัดสินใจ ใช่แล้วค่ะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ๆ ถ้ามั่นใจว่าเอกสารดีพร้อมที่จะขอ residence visa ก็ลองเลยค่ะ ติ๊กเองลังเลค่ะว่าจะขอวีซ่าประเภทไหนดี ก็กลัวว่าจะไม่ผ่าน(เนื่องจากอ่านเจอเงื่อนไขข้อหนึ่งที่ว่า ต้องอยู่ด้วยกันเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน แต่กรณีของติ๊กกับแฟนอยู่ด้วยกันจริง ๆ ไม่ถึงค่ะ)  แต่คุณแฟนยืนยันค่ะว่าให้ขอ residence visa ได้ไม่ได้ก็ต้องลองเสี่ยงดู ก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะ แต่ถ้าคิดว่าไม่อยากเสี่ยงเกินไปก็ขอเป็นวีซ่าอื่น ๆ นะค่ะ

 

ให้เวลาตัดสินใจค่ะ Tongue  เดี๋ยวว่าง ๆ กลับมาเล่าต่อค่ะ Sleepy-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: tik_korat
Date Posted: 31 Jul 2010 at 20:46

มาต่อให้แล้วค่ะ  สำหรับคนที่ตัดสินใจขอ Residence under the Family (Partnership) Category

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมเอกสาร วิธีเตรียมเอกสารอาจดูจากเทคนิคของเพื่อนๆ ที่เคยตั้งกระทู้ไปแล้ว รวมทั้งกระทู้ของประเทศอื่น ๆ เพราะบางประเทศจะคล้าย ๆ กัน ไม่ต่างกันมาก  เอกสารของติ๊กที่เตรียมจะเตรียมเป็นหมวดเป็นหมู่เรียงในแฟ้มเดียว ดังนี้ค่ะ

1. แบบฟอร์มการขอ Residence in New Zealand (NZIS1000), Sponsorship form(NZIS1024), Medical and X-ray Certificate (INZ 1007)และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า ได้แก่ ใบเกิด ใบรับรองความประพฤติจาก สนง.ตำรวจแห่งชาติ

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับติ๊ก เช่น เอกสารจบการศึกษาต่าง ๆ สำเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานปัจจุบัน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ จดหมายจากสถาบันสอนภาษาเป็นต้นค่ะ

3. เอกสารที่เกี่ยวกับสามี เช่น เอกสารทางการเงิน การเสียภาษีต่างๆ สำเนา passport (อันนี้สำคัญคะ สามารถใช่เช็คระยะเวลาที่เขามาอยู่กับเราที่เมืองไทย จากแสตมป์ที่สนามบิน)

4. เอกสารความสัมพันธ์ เตรียมไปเยอะ ๆ เลยค่ะ เพียงแต่เรียงให้เป็นหมวดหมู่ว่าอะไรเป็นอะไร เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบได้ง่าย ติ๊กเรียงลำดับดังนี้ค่ะ

4.1 สำเนาทะเบียนสมรส

4.2 จดหมายที่แฟนเขียนเล่าประมาณว่าพบกันที่ไหน อย่างไร ตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร และ จดหมายของแม่แฟนที่เขียนเล่าเกี่ยวกับเรา  (ของติ๊กมีจดหมายแค่ 2 ฉบับนี้จริง ๆ ค่ะ)

4.3 ซองจดหมาย การ์ดต่าง ๆ ที่แฟนส่งมาให้

4.4 E-mail ที่แฟนเคยส่งให้ สุ่มปริ้นเอาค่ะ แต่ควรปริ้นเรียงลำดับไปตามวันที่

4.5 SMS ที่แฟนส่งข้อความให้เราทางโทรศัพท์ ต้องเป็นโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ติ๊ก ใช้ nokia ก็จะมีโปรแกรมที่ดึงข้อความมาปริ้นได้ค่ะ

4.6 MSN ติ๊กจะสุ่มปริ้นจากบันทีก MSN Messenger ที่คุยกับแฟนทั้งหมดประมาณ 50 แผ่น ดูเหมือนน้อยนะค่ะ แต่ติ๊กใช้วิธี copy ทุก MSN Messenger ลง word แล้วตัดคำพูดที่เราพูดคุยกับแฟนออก(แฟนบอกว่าทำไมเราต้องให้ immigration รู้ด้วยล่ะว่าเราคุยอะไรกัน)แล้ว write ลง CD ค่ะ ดังนั้นเราก็จะโชว์ได้ว่าเราคุยกับแฟนทาง MSN วันไหน เวลาไหน บ้าง แต่ไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกัน http://www.ladyinter.com/smileys/smiley2.gif - แค่นี้สถานทูตก็เห็นแล้วค่ะว่าเรามีความสัมพันธ์กับแฟนนานแค่ไหน

- 4.7 รายละเอียดการใช้โทรศัพท์ ขอย้อนหลังได้จากศูนย์บริการแต่ละเครือข่ายค่ะ ขอได้ย้อนหลังประมาณ - 4.8 หลักฐานการส่งเงินจากแฟน บิลต่าง ๆ ที่ใช้จ่ายร่วมกัน ค่าเช่าบ้าน เช่าอพาร์ทเมนต์ ควรเขียนโดยมีชื่อทั้งเราและแฟนค่ะ ค่า -  หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงิน

- - 4.10 รูปต่าง ๆ โดยเรียงลำดับตามวัน เวลา และเขียนอธิบายใต้รูปว่าที่ไหน เมื่อไร ใครบ้าง เป็นต้นค่ะเพื่อจะได้โชว์ว่าแฟนเรามีความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงานของเรา

 
หลักฐานอาจจะดูยุ่งยาก แต่ค่อย ๆ เก็บไป ก็คงไม่เกินความสามารถค่ะ


-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: tik_korat
Date Posted: 31 Jul 2010 at 21:08
แนะนำเพิ่มเติมค่ะ SmileSmileSmile
ตอนนี้เปลี่ยนกฎแล้วค่ะเอกสารทุกอย่างที่จะยื่นถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ
  http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/B8799A21-5855-4C53-812B-D0D37BD3AA24/0/THTranslationreqs.doc - http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/B8799A21-5855-4C53-812B-D0D37BD3AA24/0/THTranslationreqs.doc
 
เวลาหลังจากยื่นจนรู้ผล แล้วแต่เคส ค่ะ ประมาณ 6 - 12 เดือน ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาทางอีเมล และติ๊กเองได้สมัครขอทราบผลทางเวปไซด์ ที่ http://www.immigration.govt.nz - www.immigration.govt.nz เพื่อเช็คผลวีซ่าออนไลน์ค่ะ ผลทางออนไลน์จะออกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอีเมลหรือโทรมาแจ้งค่ะ Wink ถ้าต้องการโทรไปถามควรให้แฟนโทรไปค่ะ แฟนติ๊กโทรไปประมาณ 3-4 ครั้งค่ะ แต่จริง ๆ ก็รอตามมาตรฐานของการขอวีซ่าแบบนี้ค่ะ ไอ้เราเองที่ร้อนใจ LOLLOL
 
ยังไงก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่กำลังจะขอวีซ่านะค่ะ โชคดีค่ะ
 
 


-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: mary
Date Posted: 07 Aug 2010 at 16:18

ดีใจกับคุณติ๊กด้วยนะค่ะ Approved เเล้ว คุณติ๊กจะบินไปที่โน่นเมื่อไหร่ค่ะ

ตอนนี้เศร้ามากมายค่ะ เพราะ มีปัญหาเรื่องกรตรวจร่างกายค่ะ อย่างที่บอกว่าเม็ดเลือดโตผิดปกติ อาจจะเป็นโรคซีด หรือ Anaemia
หลังจากผ่านไป 1 เดือน ขั้นตอนการส่งผล report ของหมอจากโรงพยาบาล BNH ไปที่หมอ นิวซีแลนด์ แล้วหมอจากนิว กลับ requires ให้ตรวจเลือดเพิ่ม อันนั้นไม่ได้เครียดเรื่องตรวจเพิ่มเเต่มันเสียเวลามากกับขั้นตอนของการส่งเอกสารไปๆ กลับๆ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก 1 เดือน สรุปว่าราก้อไปเริ่มเรียนตามกำหนดไม่ทัน เล้วก้อต้องติดต่อกับทางโรงเรียนขอเลื่อนคอร์สอ่ะค่ะ
 
เมื่อวานแฟนโทรไปที่สถานทูตสอบถามเกี่ยวกับั้นตอนกานส่งเอกสารว่าทำไมถึงล่าช้ามาก ทางสถานทูตบอก่ากระเป๋าเอกสารจะถูกส่งไป-กลับทุกๆวันพฤหัส  ผลจะรู้ก้อวันศุกร์ เก็บไว้เป็น tips สำหรับใครที่กำลังขอวีซ่านะค่ะ 
 
ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ค่ะ ได้เเต่รอ กับ รอ ผลจากแพทย์อีกที Cry
 


-------------


Posted By: tik_korat
Date Posted: 07 Aug 2010 at 18:59
d.asp?u=mary">Avatar   ขอบคุณจ้า ไอ้การรอวีซ่ามันอึดอัดทรมานค่ะ แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ ยังไงก็เอาใจช่วยนะ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นนะจ้ะ ติ๊กคงจะบินไปตุลานี้แหละค่ะ ตอนนี้กำลังทำเรื่องลาออกจากงานอยู่ค่ะ

-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: Naphak
Date Posted: 28 Oct 2010 at 03:11
หวัดดีค่ะ พี่มา visitor visa ค่ะ พอ  3 เดือนต่อ  work permit one year แฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะ แฟนนะคะไม่ใช่สามี คือเค้าแต่งงานแล้ว ทีนี้ พี่จะหมดเดือน เมษานี้  ต้องการต่อ  work ไปเรื่อยๆ ต้องทำไงบ้างคะ หาข้อมูลแต่เนิ่นๆค่ะ พี่มาทำงานอีกเมืองนึงน่ะค่ะ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

                                                                                                             Cry ณภัค


Posted By: sascha
Date Posted: 28 Oct 2010 at 15:45
ก็คงต้องให้แฟนคุณเป็นสปอนด์ทำใบอนุญาตทำงานให้อีก ถึงจะอยู่ได้ทำไมไม่แต่งงานซะเลยจะได้ง่ายขึ้น

-------------


Posted By: Naphak
Date Posted: 29 Oct 2010 at 05:16
ขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบค่ะ ขอเล่าความเป็นมานิดนึงนะคะ คือพี่เจอแฟนในเน็ทเมื่อสามปีที่แล้ว เป็นคนแต่งงานแล้ว
ไปหาที่ไทยสองครั้ง ก้อติดต่อกันตลอด เขาบอกกำหลังจะหย่าเมีย แล้วขายบ้านเอาเงินที่เหลือจากแบ่งเมีย มาซื้อบ้านอยู่ในไทยในบั้นปลายชีวิต ปลายปีที่แล้วก้อทำ visitorให้พี่มาเที่ยว หลังจากพี่น่ะขอเลิก เพราะการเวลาผ่านเลยไปร่วมสองปีแล้วก้อไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องสถานะภาพของเค้า ทีนี้พอมาเที่ยวแล้วพี่ก้ออยากทำงานหาเงินส่งเสียลูก สามคนที่พี่ทิ้งเค้าให้อยู่ตามลำพังเด็กๆ ซึ่งเค้าเองก้อส่งให้ครั้งละ 2-300 เหรียญพอปะทังชีวิต ตลอดเวลาที่คบกันมา
ทีนี้พอมาอยู่ที่นี่ซึ่งเค้าเช่าบ้านให้อยู่ในฟารม ไกลปืนเที่ยงเพราะราคาถูก พี่ก้ออดทน ให้เค้าทำwork permit ให้ แต่มันเป็นwork for resident หรือ work under partner พี่ไม่แน่ใจ พี่ก้อไม่มีงานทำ มาร่วมหกเดือนเข้านี่แล้ว สาเหตุเพราะงานที่ได้มันไกลบ้าน เค้าไม่ให้ไปทำ เงินก้อไม่ให้เป็นอย่างนี้มาตลอด นานๆจะให้สักที แต่พี่ก้อขอให้ส่งให้ลูกบ้างก็พอได้ เหมือนเดิม 2-300$ นี่ล่วงเข้าหนึ่งปีแล้วชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลย อยู่ด้วยใจสู้เผื่อจะได้งานทำ เพราะลูกสาวเรียน ม.ปี 1 และลูกคนเล็ก ม.5  พี่เลยหนีค่ะ !! หนีเค้ามาได้ร่วมเดือน มาอยู่กับผู้ชายอีกคนเจอในเน็ทเหมือนกัน เป็นFarmer แต่เค้าโสดหย่าเมียมานานแล้วมีฟารมเล็กๆ พร้อมที่จะ Support พี่กับลูกและเค้าก้อฝากงานให้พี่ทำแล้ว แถมซื้อลูกวัวเล็กๆให้พี่เลี้ยง 5-6 ขายได้ก้อเป็นของพี่ ก้อเรียกว่าชีวิตดีขึ้นหน่อยได้มีงานทำ พบเห็นผู้คนบ้าง จากที่เคยเห็นแต่ เขา วัวและแกะ
      ทีนี้วีซ่าที่จะหมดในเดือนเมษานี้น่ะค่ะ จะทำไงคะ เพราะถ้าแฟนเก่ารู้ซึ่งก้อคงเร็วๆนี้ เค้าคงไปยกเลิก  Support พี่ พี่จะทำไงคะเริ่มตรงไหนก่อน เพราะแฟนใหม่ก้อในSupport ฐานะ under partner ไม่ได้ กิน unemploy benafit อยู่เพราะแขนหักจากการเล่นรักบี้ลีค  พี่กลุ้มใจ อยากจะอยู่ทำงานต่อไปค่ะเพื่อซื้อบ้านเองไม่ต้องขอใคร เวลาพี่เหลือน้อยแล้ว 50 แล้ว แฟนเก่า 70 แฟนใหม่  61
            ยังไงก็ขอขอบคุณในทุกๆคำตอบนะคะ  หวังว่าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อลูกๆค่ะ ด้วยความเคารพ


Posted By: sascha
Date Posted: 29 Oct 2010 at 14:31
อย่าให้แฟนเก่ารู้เป็นอันขาดว่ามีใหม่ คุณหนีเค้ามายิ่งมองหาทางยากส์มากเค้าอาจต่อหรือไม่ต่อให้มันเป็นสิทธิ์ของเค้าแล้ว
ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรนะ เป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะ


-------------


Posted By: Naphak
Date Posted: 25 Nov 2010 at 05:26
สวัสดีค่ะ แวะมาบอกว่า ได้ วีซ่าใหม่แล้วค่ะ เป็นเยี่ยมญาติสามเดือน แฟนใหม่สปอนเซอร์ให้ กำลังจะไปเที่ยวเกาะใต้กันค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ณภัค


Posted By: rattana
Date Posted: 25 Nov 2010 at 07:18
ดีใจด้วยค่ะSmile
มาเที่ยวเกาะใต้แถวไหนค่ะ เผื่อจะได้เจอกันค่ะ อยู่ Greymouth ค่ะ-------------


Posted By: tik_korat
Date Posted: 25 Nov 2010 at 07:20
d.asp?u=Naphak">Avatar  ยินดีด้วยนะค่ะ

-------------
...เอาน่า หมามันยังอยู่ได้...


Posted By: Onin
Date Posted: 25 Nov 2010 at 08:08
http://www.ladyinter.com/d.asp?u=Naphak">Avatar   ยินดีด้วยค่ะคุณณภัค เข้ามาคุยบ่อยๆนะค่ะ ขอให้มีความสุขค่ะ ถ้ามา Aucklandบอกนะค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ Big smileBig smileBig smile

-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: Onin
Date Posted: 25 Nov 2010 at 08:10
Originally posted by rattana

ดีใจด้วยค่ะSmile
มาเที่ยวเกาะใต้แถวไหนค่ะ เผื่อจะได้เจอกันค่ะ อยู่ Greymouth ค่ะ

 
 
สวัสดีค่ะคุณRattana พี่ไก่นะค่ะอยู่Auckland ค่ะ Big smile


-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: natthamon
Date Posted: 30 Nov 2010 at 18:01

สวัสดีค่ะ สาวชาวนิวซีแลนด์ทุกคน ชื่อ  C  ค่ะ ขอแวะเข้ามารบกวนถาม เรื่องวีซ่าท่องเที่ยว อ่ะค่ะ ว่า แฟนเป็นชาวออสซี่แต่เราจะไปเที่ยวที่ นิวซีแลนด์ด้วยกัน โดยแฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ แล้วเอกสารต้องเตรียมเหมือนการทำวีซ่าทั่วไปมั้ยค่ะ เพราะเคยไปออสเตรเลียกับแฟน การทำวีซ่าไปนิวซีแลนด์มีข้อแตกต่างกันมากมั้ยค่ะ แฟนต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรให้มั้ยค่ะ อยากได้รายละเอียดมากเลยค่ะเพราะตอนนี้ต้องเตรียมทำวีซ่า2ที ออสซี่-นิวซีแลน ในทริปเดียวกัน ไม่รู้จะได้มั้ยเนี่ย CryPosted By: Onin
Date Posted: 01 Dec 2010 at 03:51

http://www.ladyinter.com/d.asp?u=natthamon">Avatar   สวัสดีค่ะคุณC ขอตอบแทนผู้รู้นะค่ะ เพราะพี่ก็รู้จากประสบการณ์ตัวเองค่ะ ทำเหมือนขอวีไปออสนะค่ะ ให้แฟนกรอกเอกสารสปอน์ เซอร์ให้และบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างเกี่ยวกับเราในทริปนี้ค่ะ และแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ให้แน่นๆนะค่ะเพราะที่นิวเค้าจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์เป็นพิเศษ และหลักฐานว่าเราจะกลับไทยแน่นอนด้วยค่ะ ถ้ามีตามที่บอกก็ง่ายค่ะไม่ยาก WinkWink

ขอให้โชคดีค่ะ Big smile-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: rattana
Date Posted: 01 Dec 2010 at 04:23
สวัสดีค่ะพี่ไก่Smile

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ พี่ไก่
เนทที่บ้านเสียค่ะ เพี่งจะทำเสร็จ  หนูอยู่เกาะใต้ ที่นี่เงียบ เหงามากๆ เลย  ทำให้นึกอยากกลับไทยแล้วค่ะ นี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะ อีกเดือนกว่า ๆ

อ่านข้อมูลที่พี่ไก่ และ พี่ ๆ เขียนเรื่องวีซ่า มีความรู้ต่าง ๆ มากมาย เป็นกูรูชำนาญแท้จริง ยังไงถ้ามีความไม่เข้าใจขอถามเรื่องวีซ่าด้วยนะค่ะ
เมืองที่พี่ไก่อยู่เป็นเมืองใหญ่ คึกคัก กว่าเมืองทางเกาะใต้ ทั้งเงียบ ทั้งเหงา Cry โอ๊ย คิดถึงบ้าน


-------------


Posted By: Onin
Date Posted: 01 Dec 2010 at 06:28
Originally posted by rattana

สวัสดีค่ะพี่ไก่Smile

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ พี่ไก่
เนทที่บ้านเสียค่ะ เพี่งจะทำเสร็จ  หนูอยู่เกาะใต้ ที่นี่เงียบ เหงามากๆ เลย  ทำให้นึกอยากกลับไทยแล้วค่ะ นี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะ อีกเดือนกว่า ๆ

อ่านข้อมูลที่พี่ไก่ และ พี่ ๆ เขียนเรื่องวีซ่า มีความรู้ต่าง ๆ มากมาย เป็นกูรูชำนาญแท้จริง ยังไงถ้ามีความไม่เข้าใจขอถามเรื่องวีซ่าด้วยนะค่ะ
เมืองที่พี่ไก่อยู่เป็นเมืองใหญ่ คึกคัก กว่าเมืองทางเกาะใต้ ทั้งเงียบ ทั้งเหงา Cry โอ๊ย คิดถึงบ้าน
 
 
สวัสดีค่ะRattana อยู่Greymouth ShockedShockedShocked ใกล้กับเหมืองที่มีข่าวในทีวีไหม? พี่ไม่ได้เป็นกูรู้ เอ้ย กูรูหรอกค่ะ กูรูตัวจริงไม่ทราบไปไหนหมด LOLLOL  อาศัยว่าเคยถามและก็ได้วีซ่ามา ก็ตอบได้เท่าที่รู้หรือจากประสบการณ์ของตัวเองจ้า  Wink
 
ใช่ๆที่นิวนี่เงียบมาก ก็ได้แฟนนี่แหละคุยแก้เหงาได้บ้าง Tongue พี่ไม่เห็นคิดถึงไทยเลย สงสัยไม่มีใครคิดถึงเราเหมือนกัน ถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วมั่ง LOLLOLLOL


-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: Naphak
Date Posted: 01 Dec 2010 at 09:29
ไม่มีใบเกิด จาทำไงดีคะ เตรียมไว้เผื่อขอ พีอาร์น่ะค่ะ
เกิดที่กรุงเทพค่ะ ปี 2503 แต่ใบเกิดหายค่ะ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน จะต้องทำไงบ้างคะ ในการขอใบรับรองสถนที่เกิด โดยที่ตัวเองยังอยู่ที่ NZ ขอบคุณค่ะ


-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: natthamon
Date Posted: 01 Dec 2010 at 14:30


Joined: 02 Dec 2009
Location: Auckland NZ
Online Status: Offline
Posts: 814

http://www.ladyinter.com/d.asp?u=natthamon">Avatar   สวัสดีค่ะคุณC ขอตอบแทนผู้รู้นะค่ะ เพราะพี่ก็รู้จากประสบการณ์ตัวเองค่ะ ทำเหมือนขอวีไปออสนะค่ะ ให้แฟนกรอกเอกสารสปอน์ เซอร์ให้และบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างเกี่ยวกับเราในทริปนี้ค่ะ และแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ให้แน่นๆนะค่ะเพราะที่นิวเค้าจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์เป็นพิเศษ และหลักฐานว่าเราจะกลับไทยแน่นอนด้วยค่ะ ถ้ามีตามที่บอกก็ง่ายค่ะไม่ยาก WinkWink

ขอให้โชคดีค่ะ Big smile

Post Options Post Options
http://www.ladyinter.com/new_reply_form.asp?TID=2886&PN=2&TR=36&SID=56de591fze25a712fcbc276f41737d2e -
Post Reply
http://www.ladyinter.com/new_reply_form.asp?M=Q&PID=458493&PN=2&TR=36&SID=56de591fze25a712fcbc276f41737d2e -
Quote Onin
http://www.ladyinter.com/report_post.asp?PID=458493&FID=29&TID=2886&PN=2&SID=56de591fze25a712fcbc276f41737d2e -
Report Post
  Quote&nbsp;Onin http://www.ladyinter.com/new_reply_form.asp?M=Q&PID=458493&PN=2&TR=36&SID=56de591fze25a712fcbc276f41737d2e - Quote   Post Reply http://www.ladyinter.com/new_reply_form.asp?PID=458493&PN=2&TR=36&SID=56de591fze25a712fcbc276f41737d2e - Reply
http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=2886&PID=458493&SID=56de591fze25a712fcbc276f41737d2e&title=update#458493">Direct Link To This Post Posted: Today at 03:51 - IP: 202.89.150.XXX http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ladyinter.com%2Fforum_posts.asp%3FTID%3D2886&src=sp -
ขอบคุณค่ะ แต่ว่า ยังไม่ได้ทำงานเลย จะ การันตรี ตัวเองเรื่องกลับมาประเทศไทยยังไงดีล่ะช่วงนี้ต้องไป กลับ สิงค์โปรอยู่เลยค่ะกลัวตรงนี้แหละค่ะที่จะไม่ผ่าน แฟนทำงานที่สิงค์โปรค่ะ แต่เรื่องหลักฐานความสัมพันธ์แน่นค่ะเพราะเกือบ2 ปีแล้วค่ะที่คบกันค่ะ


Posted By: Onin
Date Posted: 02 Dec 2010 at 03:46
Originally posted by natthamon

ขอบคุณค่ะ แต่ว่า ยังไม่ได้ทำงานเลย จะ การันตรี ตัวเองเรื่องกลับมาประเทศไทยยังไงดีล่ะช่วงนี้ต้องไป กลับ สิงค์โปรอยู่เลยค่ะกลัวตรงนี้แหละค่ะที่จะไม่ผ่าน แฟนทำงานที่สิงค์โปรค่ะ แต่เรื่องหลักฐานความสัมพันธ์แน่นค่ะเพราะเกือบ2 ปีแล้วค่ะที่คบกันค่ะ
 
ถ้าแน่ใจว่าหลักฐานความสัมพันธ์แน่นไม่มีปัญหา เอกสารทุกอย่างอิงแฟนหมดค่ะ ให้แฟนโชว์ทุกอย่างเขียนเป็นจดหมายอธิบายไปค่ะ พี่อยู่ NZไม่มีอะไรเลย พี่ขอวีไปUK ก็ใช้เอกสารแฟนทุกอย่างค่ะ Wink


-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: Onin
Date Posted: 02 Dec 2010 at 04:07
Originally posted by Naphak

ไม่มีใบเกิด จาทำไงดีคะ เตรียมไว้เผื่อขอ พีอาร์น่ะค่ะ
เกิดที่กรุงเทพค่ะ ปี 2503 แต่ใบเกิดหายค่ะ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน จะต้องทำไงบ้างคะ ในการขอใบรับรองสถนที่เกิด โดยที่ตัวเองยังอยู่ที่ NZ ขอบคุณค่ะ
 
โอ้โฮ้ คุณนภัคไม่อยากจะทำลายความหวังเลย คุณนภัครู้ไหมไก่ก็มีปัญหาเหมือนคุณนภัคเลย AngryAngryAngry  แต่ไก่โชคดีที่อยู่ไทยตอนหาใบเกิด ไก่เกิด 2506 ค่ะ ก็รู้อยู่ว่าอำเภอตอนนั้นเป็นไง DeadDeadDead ไก่เสียเวลาเรื่องใบเกิดอยู่สองวันเต็มๆ แล้วไม่ใช่อำเภอเดียวนะสามอำเภอค่ะวิ่งไปวิ่งมาสามอำเภอสองวันไม่อยากจะพูด ก็ยังไม่ได้เรื่องบอก ต้องเอาพ่อแม่มา พ่อแม่ไก่อายุ 76 ต้องมาที่อำเภอ เสร็จแล้วไม่เห็นจะมีอะไรแค่มาดูให้เค้าเห็นมั่ง
 
ถ้าคุณณภัคอยู่นี้ต้องให้พ่อกับแม่จัดการค่ะ ใครทำให้ไม่ได้ค่ะ Ouch ถ้าหายต้องแจ้งความว่าหายก่อนแล้วไปอำเภอที่ที่คุณแม่คุณนภัคคลอดไปขอคัดสำเนาค่ะ ได้มาแล้วก็เอาไปแปลที่กรมการกงศุล พร้อมประทับตราด้วยนะค่ะ ตรงนี้ต้องมีใบมอบฉันทะให้แม่กับพ่อไปด้วยนะคะ แต่ไก่ไม่แน่ใจว่าถ้าพ่อแม่ไปทำให้ต้องใช้ใบมอบฉันทะหรือเปล่า Dead อ่านแล้วเหนื่อยไหมค่ะ ไก่เหนื่อยมาแล้วค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะค่ะถ้าเตรียมตัวทำ PR นี่แสดงว่าทุกอย่างสดใสขึ้นใช่ไหมค่ะ Big smile


-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: Naphak
Date Posted: 02 Dec 2010 at 04:34
โอ้โห ฟังแล้วสดชื่นจัง คุณแม่ก้อ 77 แล้ว คุณพ่อเสียไปนานแล้ว
แต่ก้อขอบคุณนะคะ เด่วจะลองหาทางดู... รักษาสุขภาพนะคะ

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Naphak
Date Posted: 02 Dec 2010 at 04:37
อยากเปลี่ยนรูป profile มั่งทำไงคะ. .

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Onin
Date Posted: 02 Dec 2010 at 06:33
Originally posted by Naphak

อยากเปลี่ยนรูป profile มั่งทำไงคะ. .
 
คุณนภัคหาคำว่าMember control panel มันจะอยู่ด้านบนสุดซ้ายมือหน้านี้แหละค่ะ แล้วคลิ้ก แล้วหาEdit profile แล้วหาคำว่า Avatar upload รูปห้ามเกิน 20KBนะค่ะ ถ้าเกินย่อลงมาค่ะ แล้ว Preview เสร็จแล้ว อย่าลืมคลิ้ก Update profile นะค่ะ
 
เอารูปสวยๆมาโชว์น้องๆด้วยนะค่ะ  Wink


-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: sascha
Date Posted: 06 Dec 2010 at 15:25
ยินดีด้วยค่ะ

-------------


Posted By: sitaluck
Date Posted: 09 Jan 2011 at 00:01
เพิ่งสมัครเข้ามาค่ะ 
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ เห็นพี่ทุกคนช่วยกัน อย่างนี้ร้องไห้เลย จริงๆนะค่ะ เพราะ ฝนเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะไปนิวซีแลนด์ ข้อมูลทุกย่างทีได้จากทุกคน ทำให้ฝนซึ้งใจมากๆ   


-------------
Sitaluck


Posted By: Naphak
Date Posted: 09 Jan 2011 at 02:05
ยินดีค่ะ.. มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะ.. ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ..ดูแลสุขภาพด้วยEmbarrassed

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: sitaluck
Date Posted: 09 Jan 2011 at 21:07
สวัสดีค่ะ Tongue
ข้อมูลจากพี่ๆช่วยได้เยอะเลยค่ะ  ฝนเป็นน้องใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ ^^ ฝนกำลังทำวีซ่าเอง ศึกษาเองเหมือนกัน แฟนเพิ่งกลับไป วันนี้แว็บเข้ามาทักมายพี่ๆทุกคนในห้องนี้ พี่ๆทุกคนน่ารักมากเลย ฝนพยายามหาข้อมูลมาหลายที่ แต่ที่นี้ตอบทุกความสงสัยและอบอุ่นด้วยความรักEmbarrassed เดวคำถามของฝนจะตามมาเร็วๆนะค่ะ Sleepy 


-------------
Sitaluck


Posted By: sitaluck
Date Posted: 09 Jan 2011 at 21:10
ฝนอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะพี เข้ามาสดๆร้อนเลย พอดีมีพี่ที่รู้จักกันทางเน็ทข้าอยู่ห้อง สะใภ้ตุรกีแนะนำว่า เข้าเว็บนี้ ฝนเลยเข้ามาดู และไม่ผิดหวังเลย ทุกคำถามที่นี้ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนช่วยกันตอบ ช่วยกันให้กำลังใจกัน ฝนดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมบ้านด้วยคน

ปล .เชียงใหม่ตอนนี้ หน้าหนาวก็จริง แต่ฝนตก ตอนนี้ลมแรงด้วยค่ะ พี่คนไหนจะมา เช็คสภาพอากาศด้วยนะค่ะ่ เพราะอาจจะไม่เจอหมอก แต่จะเจอฝนเข้าค่ะ  


-------------
Sitaluck


Posted By: Naphak
Date Posted: 10 Jan 2011 at 01:22
อยู่ที่นี่เริ่มชินอากาศเย็นแล้ว แต่ตอนนี้ช่วง summer  วันก่อนร้อนถึง 30c . แทบจะแย่ กลับไทยคงตาย..... ซะ  สมัยพี่มาก้อทำ  visa เอง...บินเดี่ยวเอง...ใจสู้ซะอย่าง.. อุปสรรคก้อเรื่องเล็ก..ดูแลตัวเองนะคะ


-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Naphak
Date Posted: 11 Jan 2011 at 06:45
ไปวัดญาณประทีบมา.. เอาบุญมาฝากค่ะ พระเณร 18 รูป ญาติโยมเพียบ ทำขนมจีนเขียวหวานไก่ไปค่ะ.. แซ่บซะ..!

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Onin
Date Posted: 11 Jan 2011 at 06:51
http://www.ladyinter.com/d.asp?u=Naphak">Avatar   ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ Big smile

-------------
   ปัจจุบันเราเดินตามรอยกรรมที่ทำไว้ในอดีต   


Posted By: sascha
Date Posted: 11 Jan 2011 at 16:51
d.asp?u=Naphak">Avatar ;วันอะไรค่ะ ทำไมพระเยอะจังไม่ได้เข้าวัดเลยช่วงนี้
 
d.asp?u=Onin">Avatar เมื่อไหร่ล่ะนัดมาเลยอยากกินข้าววัด


-------------


Posted By: thicha2010
Date Posted: 11 Jan 2011 at 20:36
d.asp?u=sascha">Avatar d.asp?u=Onin">Avatar  อยากกินข้าววัดเหมือนกัน Wink กินเผื่อนู๋ด้วยนะ
d.asp?u=Naphak">Avatar  หวัดดีค่ะ จิ๋วค่ะ อยู่เมืองไทย กำลังเตรียมตัวขอวีซ่าค่ะ
d.asp?u=sitaluck">Avatar  หวัดดีค่ะ พี่จิ๋วจ๊ะ กำลังเตรียมเอกสารอยู่เหมือนกัน


-------------


Posted By: sitaluck
Date Posted: 14 Jan 2011 at 09:41
สวัสดีค๊าๆๆๆ หายไป สามวัน คอมเสีย ตอนนี้ กลับเข้าประจำการ หร่ะค่ะ -------------
Sitaluck


Posted By: sitaluck
Date Posted: 14 Jan 2011 at 09:46
Originally posted by thicha2010

d.asp?u=sascha">Avatar d.asp?u=Onin">Avatar  อยากกินข้าววัดเหมือนกัน Wink กินเผื่อนู๋ด้วยนะ
d.asp?u=Naphak">Avatar  หวัดดีค่ะ จิ๋วค่ะ อยู่เมืองไทย กำลังเตรียมตัวขอวีซ่าค่ะ
d.asp?u=sitaluck">Avatar  หวัดดีค่ะ พี่จิ๋วจ๊ะ กำลังเตรียมเอกสารอยู่เหมือนกัน
ฝนเองก็เตรียมเอกสารเหมือนกันค่ะ ใจไปรอที่นั้นนานหร่ะ แต่ตัวกำลังตามไปค่ะ 
ฝนเอาใจช่วยนะค่ะ ทำวีซ่าเอง สู้ๆๆ นะค่ะ ฝนก็เช่นกัน เด๋วฝนจะอัพเดทตลอดเลยนะค่ะ 
คุณจิ๋วสู้ๆๆ


-------------
Sitaluck


Posted By: natthamon
Date Posted: 27 Jan 2011 at 16:33
สวัสดีค่ะ ขอกลับเข้ามาใหม่อีกรอบ วันนี้เพิ่งจะไปยื่นวีซ่ามาค่ะ ได้ใบนัดไปรับเล่ม วันที่ 3 กุมภา ค่ะ ลุ้นจัง อยาก ไปเที่ยวมาก มาก เพราะว่าแฟนเป็นชาวออสซี่ ถ้าได้โอกาสไปเที่ยวจะhappy มากมาก Clap แต่ถ้าไม่ได้ ก้อคง Cry แน่ แน่ ....เลย!!


Posted By: sitaluck
Date Posted: 28 Jan 2011 at 00:17
Originally posted by natthamon

สวัสดีค่ะ ขอกลับเข้ามาใหม่อีกรอบ วันนี้เพิ่งจะไปยื่นวีซ่ามาค่ะ ได้ใบนัดไปรับเล่ม วันที่ 3 กุมภา ค่ะ ลุ้นจัง อยาก ไปเที่ยวมาก มาก เพราะว่าแฟนเป็นชาวออสซี่ ถ้าได้โอกาสไปเที่ยวจะhappy มากมาก Clap แต่ถ้าไม่ได้ ก้อคง Cry แน่ แน่ ....เลย!!


เอาใจช่วยนะค่ะ ยังไงต้องได้ค่ะ 
ฝนเองก็จะเตรียมยื่น แต่ ยังไม่เข้าใหลายๆๆอย่างเกมือนกัน ไม่ว่างมาพิมถามสักที 
เพิ่งรับปริญญามาเหนื่อยๆๆๆๆๆ สุดเลยค่ะ 
เอาใจช่วยนะค่


-------------
Sitaluck


Posted By: Naphak
Date Posted: 28 Jan 2011 at 01:00
หวัดดีค่ะทูกกกคน หายหน้าไปเพราะยุ่งๆเรื่องขอต่อ workค่ะ ยื่นไปแระเมื่อวันที่ 25
มีลุ้นกันต่อไปอีกประมาณสองอาทิตย์...ยังไงก้อแวะเข้ามาให้กำลังใจน้องๆทุกๆคน
เรื่อง visaนะคะ ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาทุกคน...รวมทั้งตัวเองด้วย
และต้องขอขอบคุณ..คุณไก่..เป็นพิเศษ กับกำลังใจและข้อคิดหลังไมค์
.. สำหรับมิตรภาพต่างแดน เรื่องดีๆแบบนี้ต้องขยายยยย...


-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: natthamon
Date Posted: 29 Jan 2011 at 22:46
ว้าว ยินดีด้วยนะค่ะ คุณ Sitaluck Clap ส่วนเราอีกไม่กี่วันก้อรู้กัน เกิดเป็นหญิงไทยนี่วุ่นวายแท้น้อ จะไปบ้านเค้าทั้งทีTongue แต่ก้อคุ้มนะ ถ้ามีโอกาส Big smile ถ้ายังไงแวะเข้ามาใหม่นะค่ะ
                           คู่หมั้น ออสซี่ ค่ะ Embarrassed
  
Posted By: natthamon
Date Posted: 03 Feb 2011 at 23:05
วีซ่าผ่านแล้วค่ะ!!! หลังจากรอมา1อาทิตย์ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะค่ะ มีประโยชน์มากมาย เฮ้อ ได้ ไป เที่ยวซะที Big smile Clap


Posted By: Naphak
Date Posted: 04 Feb 2011 at 02:16
 ยินดีด้วยนะค่ะ Wink

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: susoda
Date Posted: 04 Feb 2011 at 21:08
ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ 
อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะรับเอกสารรับรองมา ดิฉันให้บริษัทไกล้ที่พักแปลให้แต่ก็ใช้เวลา 3-4วันเห็นจะได้ตรวจเอกสารแปลและให้เขาแก้ให้ใหม่ซึ่งเอกสารง่ายมากไม่น่าพลาด แม้แต่ชื่อสามียังเขียนผิดเลขบัตรประชาชนก็ผิดทั้งในทะเบียนสมรสและใบเหลือง ต้องเสียเวลาอยู่สามอาทิตย์และแล้วทางกงศุลก็ไม่รับรองให้หน้าหนึงบอกว่าให้ไปแปลมาใหม่เราก็ตรวจสอบดู ภาษาที่เขาแปลมาถึงจะไม่เป็นทางการแต่ความหมายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นึกว่าเขาจะรับรองให้ แต่ก็อย่างว่าและต้องเสียเงินเพิ่มจ้างแปลที่กรมการกงศุลอีกหนึ่งหน้า แต่พอเห็นภาษาเขาแปลมาเราก็เลยถึงบางอ้อ เพราะมันต่างจากที่จ้างแปลแถวบ้านมากเลยแถมเร็วด้วยแค่ครึ่งชั่วโมง คิดว่าคราวหน้าถ้าจะจ้างแปลเอกสารราชการก็คงถืิอไปที่กรมการกงศุลเลยดีกว่ารอก็ไม่นานแล้วยื่นเลยซึ่งค่าแปลก็พอๆกันกับที่จ้างแปลแถวบ้าน หน้าละ 300บาทเอง กว่าจะผ่านตรงนี้ได้ก็เล่นเอาเซ็งไปเหมือนกันค่ะEmbarrassed


-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 10 Feb 2011 at 12:15
  วันนี้มาเมาส์กันเรื่องวีซ่าคุ่ะ เอาวางไว้เืพื่อเพื่อน จะได้ใช้เป็นแนวทางเนอะๆๆๆๆ   (อันนี้จากที่ตัวเองทำนะค่ะ หุ หุ ม่ายใช่ดิแฟนทำให้ มิได้หมายฟามว่ารู้เรื่องวีซ่าดีนะจ๊ะ Embarrassed บอกได้เฉพาะที่เป็นแบบเดี๋ยวกะูตูนเองค่ะ)
    เอาเป็นเริ่มจากนี้ก่อนเลย

            work visa  (อันนี้กรณีทำที่นิวฯ แฟนสปอร์ตเซอร์นะจ๊ะ)
 
เอกสารประกอบ

  - พาสปอร์ต ตัวจริง
  - รูป สอง ใบ
  - ใบรับรองความประพฤติ (กรณีขอมากกว่า 1 ปีจ๊ะ) ตูนไม่ได้ใช้ค่ะ เพราะขอปีเดียว  แต่รอบสองใช้ค่ะ
  - เอกสารรับรองความสัมพันธ์จ๊ะ พวกรูปภาพ อะนะ อาจจะเป็นพวกใบเสร็จ มีชื่อกะแฟนหรือ ในบ้านที่เราอาศัย (อันนี้ตูนไม่มีค่ะ Embarrassedตอนทำนะใช้รูปอย่างเดี๋ยว พึ่งจะเริ่มมีชื่อตัวเองไม่นานนี้เองค่ะ)   อ๋อแระก้อทะเบียนสมรสค่ะเอามาใช้ยื่นด้วยสำหรับรอบนี้EmbarrassedเราTongue
       สรุปคือเอกสารตั้งแต่ทำวีซ่ารอบแรก (เอามาบ้างส่วนค่ะตูนม่ายได้ใช้หมดที่มีค่) บวกกะอันใหม่ที่เรามีนะจ๊ะWink
  - จดหมายของเรา สำหรับสถานทูต
  - จม.แฟน แระก้อของเพื่อนๆๆ ทั้งหลาย
  - ฟอร์ม INZ 1015
  -
ฟอร์ม INZ 1007 ตรวจสุขภาพ อันนี้ถือไปหาคุงหมอ หุ หุ อันจำม่่ายได้ว่าใช้รูปด้วยอะป่าว ค่ะEmbarrassed
  -
ฟอร์ม INZ 1146 สปอร์ตเซอร์ฟอร์ม คุงแฟนกรอกค่ะ แระก้อแนบเอกสาร พวกสำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีสแตมป์  เอกสารยื่นยันเกี่ยวกับที่อยู่ ถือเอกสารทั้งหมดไปให้  คุง JP ตรวจกะรับรองเอกสารให้ค่ะ แระก้อแนบไปพร้อมกะฟอร์ม (ปรกติ คุง JP เขาทำให้เรียบร้อยBig smileWink)

   อันนี้เท่าที่จำได้นะค่ะ  ส่วนทำรอบสองนี้เอกสารที่ส่งครั้งก่อนตูนไม่ได้ยื่นค่ะ แต่มีเอกสารรับรองความสัมพันธ์พวก บิล ที่มีชื่อร่วมกันมากขี้น แระก้อมีเอกสารจากที่ทำงานแนบไปด้วยจ๊ะ
-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 10 Feb 2011 at 12:54
  WinkWink หลังจากยุ่งกะวีซ่าของตัวเองมานาน ก้อคิดถึงลูกค่ะ ถึงตาเอาลูกมาแอ่วแระงานนี้ พอเริ่มเดินเรื่องคุงแฟนก้อจัดการโทรไปกัด โอ๊ะม่ายใช่ โทรไปถามอิมมิเกรชั่นค่ะ ได้คำตอบมาเต็มๆๆ ว่าต้องยื่นเรื่องจากไทย ไอ้แฟนเราก้อเคืองทำม่ายยยยย เด็กไม่รู้เรื่องไรเราจัดการทั้งหมด แล้วทำไมยื่นนี้ไม่ได้หว่าาาาา  โป้งอิมมิเกรชั่นไปแต่ก้อต้องทำตามเขาว่ามา LOL LOL

Wink
       Visitor Visa สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
      (อีกรอบค่ะอันนี้จากที่ทำกันเอง ตามที่ท่าน อิมฯ เขาว่ามามิได้รู้มากมายนะจ๊ะ ที่สำคัญแฟนทำค่ะTongue เรานั่งมองกะบอกรายละเอียดลูกอย่างเดียว)

  อันนี้แฟนเป็นสปอร์ตเซอร์จ๊ะ
   
เอกสารประกอบ
 ส่วนของเด็กค่ะ 
  
-  พาสปอร์ต ตัวจริง  ตูนแฟนให้ทำพาสปอร์ตให้ลูก พร้อมกับแม่เรียบร้อยค่ะ เลยไม่ต้องเสียเวลากับการทำพาสปอร์ต
    -  รูป 2
   -  สูติบัตร
   -  สำเนาทะเบียนบ้าน
   -  หนังสือรับรองการปกครองบุตร  (ขอจากอำเภอค่ะ  อันนี้ต้องขอตั้งแต่เริ่มทำพาสปอร์ตขอเที่ยวเดียวใช้ตลอดงานจ๊ะ)
     เอกสารข้างบนนี้เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ  (ยื่นเอกสารทั่งไทยและอังกฤษคู่กันEmbarrassed)
   -  หนังสือรับรองจากโรงเรียนค่ะ  (ของตูนเขียนเองแระก้อให้ทางโรงเรียน เซ็นต์แระประทับตราให้ หุหุ อำนวยความสะดวกให้คุงครู Tongue พอดีสนิทกะผู้อำนวยการ แบบว่าจะได้ไม่ต้องถือไปแปล)
 
เอกสารส่วนของเรา
  - ทะเบียนสมรส
  - สำเนาพาสปรอ์ตแม่ ทุกหน้าที่มีการประทับตรา
  - สำเนาบัตรประชาชน

  ฟอร์ม INZ 1017  อันนี้กรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ พร้อมเซนต์ชื่อตูนเองลงในฟอร์มค่ะ  แต่ ทางสถานทูตบอกว่า จะให้เด็กเซนต์เองก้อได้ ม่ายยยมีปัญหา
 
ฟอร์ม INZ 1025 อันนี้แฟนกรอก ถือไปใ้ห้แบงค์รับรอง และก้อของสแตสเม้นท์มากันเหนียวด้วยค่ะ  หลังจากนั้งก้อทำสำเนาพาสปรอ์ตทุกหน้า กับเอกสารเกี่ยวกับบ้านแระก้อถือไปให้ JP เซ็นต์รับรอง  เป็นอันเสร็จพิธี สปอร์ตเซอร์  หุ หุ

  เอกสารทั้งหมดตูนส่งไปบ้านแระให้ลูกติดรูปลง ฟอร์มค่ะ แระให้เขาส่งไปสถานทูตที่ไทย  เป็นอันเรียบร้อย   แล้วก้อได้วีซ่าสามเดือนมาเชยชมภายในสองอาทิตย์  ทีเราเขารึ รอมันซะหกเดือน แถมขอเก้าได้มาหกเดือนอีก ไม่เห็นเหมือนกันเลยWinkSmile
               


-------------


Posted By: Tita
Date Posted: 10 Feb 2011 at 13:13
               ขอบคุณจ้าที่เอามาแชร์ เผื่อน้อยทำให้หลานมั่ง แต่คิดว่าน่าจะยากหน่อย แต่จะพยายามจ้า

-------------


Posted By: nuch999
Date Posted: 10 Feb 2011 at 14:22

ขอบคุณมากๆ จ้า ที่เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง น่ารักจริงๆสาวๆบ้านนี้ Wink-------------


Posted By: thicha2010
Date Posted: 10 Feb 2011 at 20:22
d.asp?u=toon_kp">Avatar  ตูน  พวกใบเสร็จที่มีชื่อเรา กับแฟน นี่ทำยังไงเหรอ แล้วที่เค้าบอกว่าต้องมี join account เปิดบัญชีร่วมกัน นี่ เราต้องไปให้เค้าเห็นมั้ย หรือให้แฟนทำให้เลย  แล้วเค้าทำกันยังไง ขอเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อน หาเรื่องอย่างอื่นทำไปก่อน WinkWink

-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 11 Feb 2011 at 10:51
  Smile ไว้อ่านเป็นแนวทางจ๊ะ อาจจะช่วยไม่ได้มากเนอะๆๆๆTongue

d.asp?u=thicha2010">Avatar     พี่จิ๋ว ตูนว่า ไอ้ join account ทำก้อได้ไม่ทำก้อได้ค่ะ เปิดบัญชีใหม่ที่อยู่ตามเลขที่ๆ อยู่กะแฟนก้อสิ้นเรื่องใช้ได้เหมือนกัน ของตูนแฟนโทรแจ้งอีกวันก้อไปรับการ์ดได้เลยตูนไม่ต้องไปแฟนจัดการให้เรียบร้อย แต่เปิดบัญชีของตัวเองนี้ต้องไปเองค่ะถือพาสปอร์ตไปโลด  ส่วนเรื่องบิลนี้ พอดีแฟนใส่ชื่อลงในบิลค่าไฟฟ้าให้คุ่ะ ก้อมีชื่อร่วมกันในบิล (ไม่มีก้อไม่เป็นไรใช้พวกจม.ส่งถึงเราตามที่อยู่แฟน หรือไม่ก้อบิลจากที่ไปแอ่วกะแฟนก้อได้) ส่วนทำงัยนี้ก้อแก้ไขในเว็ปไซด์ได้โลดหรือไม่ก้อโทรแจ้งได้ค่ะ  ส่วนพวกที่หักบัญชีจ่ายนี้เขาก้อจะส่งเป็นบิลออนไลน์ให้  ยิ่งง่ายไปใหญ่

      เก็บเอกสารรวมๆๆ ไว้ก่อนพอถึงเวลาก้อเลือกไปให้เขาแระพี่ ตูนอะให้เขาไม่หมดหรอกแฟนว่าใช้แค่เอกสารที่ยื่นยัน วันแรกที่เจอกะติดต่อกัน กะเอกสารใหม่นิดหน่อยก้อพอ Tongue เดี๋ยวเวลาพี่มาต่อที่นี้แล้วพี่จะรู้มัน ง่ายยยยย กว่าทำบ้านเราขนาดShockedEmbarrassed


-------------


Posted By: susoda
Date Posted: 11 Feb 2011 at 18:05
เตรียมตัวดีอย่างนี้ก็ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆนะค่ะ จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ พ่อแม่ลูกTongue

-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 12 Feb 2011 at 07:37
Originally posted by susoda

เตรียมตัวดีอย่างนี้ก็ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆนะค่ะ จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ พ่อแม่ลูกTongueขอบคุณ...ค่ะBig smileSmile  วีซ่าผ่านเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้รอปิดเทมอ กะบุ๊คตั๋วก้อได้เจอกันแระ  แต่ก้อมาเที่ยวก่อนค่ะยังไม่ให้อยู่  รออีกสักนิดก่อนTongue  


-------------


Posted By: Naphak
Date Posted: 12 Feb 2011 at 09:02
ยินดีด้วยนะค่ะ...Wink-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Naphak
Date Posted: 12 Feb 2011 at 09:05
ยินดีด้วยนะค่ะ Wink-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: sitaluck
Date Posted: 18 Feb 2011 at 13:32
สวัสดีค่ะ พี่ๆ ทุกคน ฝนหายไปนาน นานจริงๆๆ ฮ่าๆๆ แตาเข้ามาอ่านแวบๆ ประจำ 
ตอนนี้ ฝน เดินเรื่องวีซ่า แต่มีขอสงสัย อยู่อย่างหนึ่งค่ะ ที่ไม่เข้าใจมากๆๆ เห็นเค้าเขียนว่า ถ้าเราจะไปนิวซึแลนด์ด้วย วีซ่าท่องเที่ยว 
พาสปอร์ตเราต้องมีอายุมากกว่า หกเดือนขึ้นไป ....จริงหรือเปล่าค่ะพี่ๆ 
เพราะโดยส่วนตัวฝนแล้ว ฝนกำลังจะทพพาสปอร์ตด้วยซ้ำ ไม่เคยไปต่างประเทศเลย ที่จะมีเหตุอันจะได้ทำ ก็เพราะ มีแฟนเป็นหนุมกี่วีเนี่ยหร่ะค่ะ 
 รบกวน ถามพี่ๆผู้เชียวชาญดีกว่า 


ขอบคุณมากนะค่ะพี่ ๆ ทุกคน


-------------
Sitaluck


Posted By: sitaluck
Date Posted: 18 Feb 2011 at 13:54
Originally posted by natthamon

ว้าว ยินดีด้วยนะค่ะ คุณ Sitaluck Clap ส่วนเราอีกไม่กี่วันก้อรู้กัน เกิดเป็นหญิงไทยนี่วุ่นวายแท้น้อ จะไปบ้านเค้าทั้งทีTongue แต่ก้อคุ้มนะ ถ้ามีโอกาส Big smile ถ้ายังไงแวะเข้ามาใหม่นะค่ะ
                           คู่หมั้น ออสซี่ ค่ะ Embarrassed
  สวัสดีค่ะ คุณ Natthanon  ขอเรียกตัวเองว่าฝนก่อนเน๊อะ ^^ ดิฉันหายไปนานเลย ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับคำยินดีตอนรับปริญญา 
ตอนนี้ดิฉันย้ายที่พัก เลยวุ่นวายไปหน่อย รวมทั้ง บ้าพลังทำงาน เจ็ดวันเลยทำให้ไม่ค่อยได้โพสต์ เข้าอ่านเสียมากกว่า 
ตอนนี้เรื่องวีซ่า ของคูรเป็นยังไงบ้างค่ะ  สำหรับตัวฝนกำลังเดินเรื่องอยู่ค่ะ


-------------
Sitaluck


Posted By: sitaluck
Date Posted: 18 Feb 2011 at 13:55
Originally posted by toon_kp

Originally posted by susoda

เตรียมตัวดีอย่างนี้ก็ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆนะค่ะ จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ พ่อแม่ลูกTongueขอบคุณ...ค่ะBig smileSmile  วีซ่าผ่านเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้รอปิดเทมอ กะบุ๊คตั๋วก้อได้เจอกันแระ  แต่ก้อมาเที่ยวก่อนค่ะยังไม่ให้อยู่  รออีกสักนิดก่อนTongue  

ยินดีด้วยนะค่ะ


-------------
Sitaluck


Posted By: Tita
Date Posted: 18 Feb 2011 at 13:56
         Avatar       น้อยว่าตามที่น้อยเข้าใจคือ pass ของคุณ ต้องมีเวลา อย่างน้อยหกเดือนคือ เวลาที่เหลือ ค่ะ หมายถึงยังไม่หมด อายุภายในหกเดือนค่ะ เพราะระหว่างที่รอ ผลการสมัคร บางคนอาจใช้เวลา พิจรณาผลนานค่ะ อันนี้ตามที่น้อยเข้าใจนะค๊ะ ถ้าไงเด๋วรอพี่ๆเค้ามาช่วยตอบด้วยดีกว่าค่ะ 

-------------


Posted By: nuch999
Date Posted: 18 Feb 2011 at 14:47

ตามมาเห็นด้วยกับน้องน้อยจ้า Smile -------------


Posted By: sitaluck
Date Posted: 18 Feb 2011 at 14:58
Originally posted by Tita

         Avatar       น้อยว่าตามที่น้อยเข้าใจคือ pass ของคุณ ต้องมีเวลา อย่างน้อยหกเดือนคือ เวลาที่เหลือ ค่ะ หมายถึงยังไม่หมด อายุภายในหกเดือนค่ะ เพราะระหว่างที่รอ ผลการสมัคร บางคนอาจใช้เวลา พิจรณาผลนานค่ะ อันนี้ตามที่น้อยเข้าใจนะค๊ะ ถ้าไงเด๋วรอพี่ๆเค้ามาช่วยตอบด้วยดีกว่าค่ะ 
 
ขอบคุณมากค่ะคุณน้อย ฝนเองก็งง ๆ ไม่ค่อยเข้าใจ ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ 
ตอนนี้ฝนกำลังอ่านที่พี่ๆ เพื่อน ช่วยกันตอบคำถามในแต่ละข้อ ที่สงสัยเนี่ย หายไปเยอะ และมีกำลังใจเยอะมากขึ้นที่จะสู้เพื่อวีซ่า ต่อไป 
ฝนหวังว่า ประมาณเดือน พฤษภาคม หรืออย่างช้ามิถุนาจะได้ไปนิวซีแลนด์ อย่างที่พูดสัญญากับแฟนไว้สักที 


-------------
Sitaluck


Posted By: Tita
Date Posted: 19 Feb 2011 at 09:05
                      ดีค่ะ คุณฝนน้อยว่าถ้าวีเท่วน่าจะไม่เกินสองเดือนรู้ผลค่ะ เอกสารครบ ตามที่พี่ๆ เค้าช่วยตอบไว้ไงก็ได้ค่ะ 
ขอให้สุขสมหวังดังตั้งใจ  เดินทางปลอดภัยค่ะ 


-------------


Posted By: sitaluck
Date Posted: 19 Feb 2011 at 23:32
Originally posted by Tita

                      ดีค่ะ คุณฝนน้อยว่าถ้าวีเท่วน่าจะไม่เกินสองเดือนรู้ผลค่ะ เอกสารครบ ตามที่พี่ๆ เค้าช่วยตอบไว้ไงก็ได้ค่ะ 
ขอให้สุขสมหวังดังตั้งใจ  เดินทางปลอดภัยค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ คุณน้อย วันนี้ฝนก็ไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมมา อีกหลายอย่าง กว่าจะได้ไป เอกสาร งี้ ต้องใช้กระดาษเป็น รีมๆๆๆ ฮ่าๆๆ 
แต่ดิฉันก็สู้ไม่ถอยค่ะ มีพี่ เพื่อนๆคอยให้กำลังใจ สู้ตายเลยค่ะ 


-------------
Sitaluck


Posted By: susoda
Date Posted: 21 Feb 2011 at 18:31
เพิ่งไปยื่นวีซ่ามาเมื่อเช้านี้ค่ะ แต่ผิดหวังมากเพราะสปอนเซอริ่งฟอร์ม 1024 เขายกเลิกไปแล้วเราไม่รู้นี่ต้องรอแฟนส่ง1178 มาให้ใหม่ เซ้งเป๊ดConfused

-------------


Posted By: thicha2010
Date Posted: 21 Feb 2011 at 19:03

คุณโซดา ยื่นขอแบบไหนค่ะ  ต้องใช้ 1178 ด้วยหรือค่ะ พี่ใช้ 1017 เป็น visitor  ส่วนของแฟนก็, 1025 สปอนเซอร์, 1146  เป็น partnership -------------


Posted By: susoda
Date Posted: 22 Feb 2011 at 15:57
ของโซดาใช้ INZ 1000 กับ INZ 1024ของแฟน เห็นท่านอื่นไปยื่นกันค่ะ แต่พอไปยื่นเองทางสถานทูตบอกว่าเขายกเลิกฟอร์มนี้แล้วค่ะ ตอนนี้โซดารอแฟนแฟ็กซ์ INZ 1178 มาให้ เพราะสถานทูตบอกอย่างนนั้น  เป็น partnership เหมือนกันค่ะ

-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 23 Feb 2011 at 10:58
คุณ โซดา ยื่น Residence จ๊ะพี่จิ๋ว
       ว่าแต่ไอ้ฟรอ์มนี้เขายกเลิกไปแล้ว  Shocked  ได้ยินแต่จะยกเลิกไม่รู้อะไรบ้าง อย่างงี้เราก้อต้องดูฟรอ์มกันใหม่ กะลังจะเริ่มทำเรื่องพอดีเลย ดีเลยจะได้บอกคุงแฟน มะต้องเสียเวลาอ่านฟอร์มเก่าEmbarrassed -------------


Posted By: thicha2010
Date Posted: 23 Feb 2011 at 19:38

แท้งกิ้วจ้านู๋ตูน  ของพี่คงอีกนานกว่าจะขอ Residence ตูนทำไปก่อน เดี๋ยวพี่ค่อยโทรไปถามเน้อ-------------


Posted By: tik_pakchong
Date Posted: 24 Feb 2011 at 03:21

สวัสดีจ้ะสาว ๆ

แบบฟอร์มเขาจะมีการเปลี่ยนเรื่อย ๆ อันใหม่นี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วนะเพราะตอนที่ติ๊กยื่นตอน กุมภา ปีที่แล้วก็ยังให้ใช่ INZ1024 อยู่ จริง ๆ เขาจะมีบอกในแบบฟอร์ม INZ1000 อยู่ว่าต้องใช่ฟอร์มไหนเพิ่ม อันนี้คุณโซดาคงลืมดูไป หน้า 19 อ่ะค่ะ

Evidence you must provide

You must provide:

• details of your New Zealand partner in sections D and E

• a Partnership Support Form for Residence (INZ 1178) completed by your partner

• evidence of your relationship as described in the Residence Guide at Completing Section K: Family: Partnership Category.

 
แต่อันเดิมที่ติ๊กใช้เขาจะระบุว่า
 Evidence you must provide

You must provide:

• details of your New Zealand partner in sections D and E

• a Partnership Support Form for Residence (INZ 1024) completed by your partner

• evidence of your relationship as described in in Section C of the Guide to Applying fpt Residence in New Zealand(INZ1002)

จะเห็นว่ามันต่างกันค่ะ Smile ยังไงใครจะยื่นวีซ่าเข้าไปตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนนะค่ะที่
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/formsandfees/formsandguides/residence.htm - http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/formsandfees/formsandguides/residence.htm
 


-------------


Posted By: susoda
Date Posted: 24 Feb 2011 at 08:19
ไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเร็วอย่างนี้ อ่านเหมือนกันว่าเขาใช้ 1178แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็ไม่แตกต่างกันตรงไหนเลยตัวแบบฟอร์ม คือเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยแฟนก็กรอกมาให้แล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา แต่กลับมีปัญหาซะงั้นค่ะ เหอๆๆEmbarrassed

-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 24 Feb 2011 at 11:10
Originally posted by tik_pakchong

สวัสดีจ้ะสาว ๆ

แบบฟอร์มเขาจะมีการเปลี่ยนเรื่อย ๆ อันใหม่นี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วนะเพราะตอนที่ติ๊กยื่นตอน กุมภา ปีที่แล้วก็ยังให้ใช่ INZ1024 อยู่ จริง ๆ เขาจะมีบอกในแบบฟอร์ม INZ1000 อยู่ว่าต้องใช่ฟอร์มไหนเพิ่ม อันนี้คุณโซดาคงลืมดูไป หน้า 19 อ่ะค่ะ

Evidence you must provide

You must provide:

• details of your New Zealand partner in sections D and E

• a Partnership Support Form for Residence (INZ 1178) completed by your partner

• evidence of your relationship as described in the Residence Guide at Completing Section K: Family: Partnership Category.

 
แต่อันเดิมที่ติ๊กใช้เขาจะระบุว่า
 Evidence you must provide

You must provide:

• details of your New Zealand partner in sections D and E

• a Partnership Support Form for Residence (INZ 1024) completed by your partner

• evidence of your relationship as described in in Section C of the Guide to Applying fpt Residence in New Zealand(INZ1002)

จะเห็นว่ามันต่างกันค่ะ Smile ยังไงใครจะยื่นวีซ่าเข้าไปตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนนะค่ะที่
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/formsandfees/formsandguides/residence.htm - http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/formsandfees/formsandguides/residence.htm
             ขอบคุณ เจ้าBig smile-------------


Posted By: toon_kp
Date Posted: 24 Feb 2011 at 11:11
Originally posted by thicha2010

แท้งกิ้วจ้านู๋ตูน  ของพี่คงอีกนานกว่าจะขอ Residence ตูนทำไปก่อน เดี๋ยวพี่ค่อยโทรไปถามเน้อ
ไม่มีปัญหาพี่โทรมาเมาส์ได้  ว่าแต่วีซ่าออกยังBig smile


-------------


Posted By: susoda
Date Posted: 24 Feb 2011 at 12:42
เพิ่งไปยื่นมาใหม่ค่ะ เห็นน้องคนหนึ่งเขาไปขอstudent visa และได้ยินเขาถามเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตว่าฟอร์มเขาเปลี่ยนเขาก็เลยต้องเขียนใหม่เลยนาน แล้วรู้สึกเขาติดปัญหาอะไรมิทราบค่ะได้ยินแต่เจ้าพนักงานท่านนั้นบอกว่า ตอนนี้กฏต่างๆ เปลี่ยนเยอะมากเลย เราก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะอ่านข่าวการเมืองของนิวไม่นานมานี้เอง เขาค่อนข้างจะกีดกันคนเอเชี่ยนค่ะ เคยมีนักการเมืองคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเสนอที่ประชุมไม่ให้คนเอเชียเป็นเรสซิเด้นหรือเข้ามาทำงานที่ประเทศเขา แต่ว่านักการเมืองท่านนี้ก็โดนต่อว่าเพราะว่ามัน against human right ค่ะ เพราะคนของเขาอยากมาอยู่เมืองไทยเขายังมาอยู่ได้

-------------


Posted By: Naphak
Date Posted: 15 Mar 2011 at 09:19
สวัสดีค่ะ ทุกๆคน แวะมาบอกว่า ได้ วีซ่า ต่ออีกหนึ่งปีค่ะ หลังจาก สัมภาษณ์เสร็จ พอผ่านก็รับวีซ่า กลับบ้านเลย ความจริงต้องได้สองปี แต่เคสเรามันพิศดาร ได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะคะ ขอบคุณน้องๆทุกๆท่านที่ให้กำลังใจ และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันค่ะ

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: tik_pakchong
Date Posted: 15 Mar 2011 at 11:50
Originally posted by Naphak

สวัสดีค่ะ ทุกๆคน แวะมาบอกว่า ได้ วีซ่า ต่ออีกหนึ่งปีค่ะ หลังจาก สัมภาษณ์เสร็จ พอผ่านก็รับวีซ่า กลับบ้านเลย ความจริงต้องได้สองปี แต่เคสเรามันพิศดาร ได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะคะ ขอบคุณน้องๆทุกๆท่านที่ให้กำลังใจ และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันค่ะ

ดีใจด้วยนะค่ะ คุณนภัคร Smile


-------------


Posted By: Tita
Date Posted: 15 Mar 2011 at 12:38
         ตามพี่ติ๊กมาติด ๆ ยินดีด้วยจ้า พี่นภัคร

-------------


Posted By: A.J
Date Posted: 16 Mar 2011 at 14:27
 Handshake ดีใจด้วยค่ะคุณณภัคร Beer


Posted By: nuch999
Date Posted: 16 Mar 2011 at 15:46

ตามมาอีกคนค่ะ หวังว่าคงไม่ช้าไปนะคะ อิอิ ยินดีด้วยนะค่ะ  Smile-------------


Posted By: thicha2010
Date Posted: 16 Mar 2011 at 19:40

ยินดีด้วยค่ะClapClapThumbs Up-------------


Posted By: Naphak
Date Posted: 17 Mar 2011 at 07:45

ขอบคุณค่ะทุกๆคน... อยากจะโบยบิน ไปหางานทำ ที่ มันมี ที่พักพร้อมอาหาร สักอาทิตย์ละ500-600 ก็ยังดี ยินดีไปทุกที่ ทั่วนิวซีแลนด์จ้า. . .


-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Tita
Date Posted: 17 Mar 2011 at 13:09
             มาจิงป่ะ ที่ทำงานเค้ารับคนน่ะ แต่ที่พักนี่ดิ บ้านที่เช่านี้มีห้องเดียว อีกห้องนึงเจ้าของเค้าเก็บของไว้เต็มเลย 
 อ้าวมาแล้วแฟนพี่จะว่าไงอ่ะที่นี้ 
  
       


-------------


Posted By: Naphak
Date Posted: 17 Mar 2011 at 17:23
มาจริงๆ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ พร้อมรายได้  แล้วมันงานอะไร ที่ไหนจ๊ะ ก็บอกแล้วว่าไม่มีแฟน เค้าแค่ช่วยสปอนเซอร์ให้เท่านั้นจ๊ะ   ยังไงกรุณา พี่หลังไมค์ด้วยนะ friday54@hotmail.co.nz  ขอบคุณค่ะ

-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Naphak
Date Posted: 18 Mar 2011 at 09:30
หวัดดีจ๊ะ สาวๆ บ้านนี้ไปไหนกันหมด เงียบเชียวนะ นู๋ไก่ก็คงจะเห่อ ipad อันใหม่.. 
ว่าแต่ คาราเมีย มันอยู่ที่ไหนจ๊ะ นู๋น้อย ?


-------------
JUST THE WAY I AM...Posted By: Tita
Date Posted: 18 Mar 2011 at 11:07
Avatar      คาราเมียอยุ่ทางเหนือของเกาะใต้ค่ะพี่ รายได้ 13 ต่อชม ค่ะ ทำงานฟาร์มมะเขือเทศค่ะ เหนื่อยมะกาน แต่มันไม่มีงานอื่นแล้วเพราะอยุ่ ตจว มากๆ ค่ะ เจ้านายมาเท่วบ้านเพิ่งกลับไปตะกี้เอง เค้าบอกว่าจะลงต้นใหม่ เฮ้าส์  1 เร็วๆนี้ แต่ดัน มีคนมาสมัครแล้วเมื่อเช้าค่ะ แต่ไม่รู้เค้าจะอยุ่ได้นานป่าวนะ ต้องรอดู จ้า

-------------Print Page | Close Window