Print Page | Close Window

การลบกระทู้

Printed From: Ladyinter.com
Category: Ladyinter
Forum Name: ทั่วไป ที่นี่มีเพื่อน
Forum Discription: ทั่วไป ที่นี่มีเพื่อน
URL: http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=29459
Printed Date: 22 Oct 2018 at 19:57


Topic: การลบกระทู้
Posted By: ladymaster
Subject: การลบกระทู้
Date Posted: 24 Nov 2011 at 11:12
  http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=28063 - คู่มือการใช้งาน

กรณีต้องการลบกระทู้ ที่ตัวเองเป็นคนตั้ง
1)  Login เข้าระบบ Ladyinter
2)  คลิกเข้าไปยัง กระทู้ที่ ตัวเองเป็นคนตั้ง หรือ ตัวเองเป็นคนแสดงความคิดเห็น
3)  ทำการแก้ไขข้อความ ของตัวเองตามต้องการ ( http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=30901 - คลิกตรงนี้อ่านวิธีการแก้ไขกระทู้ตัวเอง )

แจ้งลบกระทู้ หรือความคิดเห็น ของผู้อื่น 

จะต้องแจ้งเหตุผล ทุกครั้ง มิฉะนั้น ทีมงานฯ จะไม่พิจารณาให้
และไม่ทุกกระทู้ที่แจ้งเข้ามาจะถูกลบ ขึ้นอยู่กับ เหตุผลและ ความเหมาะสม

วิธีที่  1  กรณีที่เป็นสมาชิก 
1)  คลิกเข้าไปในกระทู้ ที่ต้องการแจ้งลบ
2)  คลิกที่ Post Options Post Option ด้านบน ความคิดเห็น ดังกล่าวที่ต้องการแจ้งลบ ดังนี้
3)  จากนั้น คลิกที่ Report Post เพื่อแจ้งลบ 4)  จากนั้น ให้กรอกสาเหตุในการ แจ้งลบ แล้วคลิกที่ Send Report เพื่อส่งข้อความ แจ้งลบมายังทีมงาน โดยที่ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบ ภายใน 24 ชั่วโมง 
วิธีที่  2  กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก
 ส่ง e-mail มาที่   mailto:editor@thaicomp.com - editor@thaicomp.com  พร้อมทั้งระบุ ลิงค์ของ (URL) กระทู้ หรือ ลำดับความคิดเห็น  และใส่สาเหตุในการ ในการแจ้งลบ ทุกครั้งPrint Page | Close Window