Print Page | Close Window

ว่าด้วยเรื่องขอวีให้ลูก

Printed From: Ladyinter.com
Category: Lady Friends
Forum Name: * สะใภ้ จิงโจ้
Forum Discription: * สะใภ้ จิงโจ้
URL: http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=67063
Printed Date: 24 Oct 2019 at 10:18


Topic: ว่าด้วยเรื่องขอวีให้ลูก
Posted By: patty11
Subject: ว่าด้วยเรื่องขอวีให้ลูก
Date Posted: 06 Aug 2013 at 12:21
การขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก
http://vfs-au.net/Thai/applying_visafees.html - ค่าธรรมเนียมวีซ่า http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/ - แบบฟอร์มใบสมัคร http://vfs-au.net/Thai/pdf/ChildMigrationVisa_thai.pdf - เอกสารประกอบการพิจารณา http://vfs-au.net/Thai/applying_photospec.html - ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย http://vfs-au.net/Thai/applying_processingtime.html - ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร http://vfs-au.net/Thai/applying_faq.html - คำถามที่พบบ่อย
วีซ่าสำหรับบุตร 
เป็นวีซ่าสำหรับบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาตออสเตรเลียหรือเป็นผู้มีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลียหรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

วีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีบิดา/มารดาบุญธรรมเป็นผู้ถือสัญชาติชาวออสเตรเลีย 
หรือมีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย 
หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 
และการรับบุตรบุญธรรมนี้ใด้ดำเนินการและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตา
มกฎหมายของการรับบุตรบุญธรรมทุกประการ

วีซ่าสำหรับเด็กที่มีสถานะภาพกำพร้า (อายุต่ำกว่า 18 ปี) 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีสถานะภาพกำพร้าและไร้ผู้ดูแล 
หากแต่มีญาติพี่น้องเป็นผู้ถือสัญชาติชาวออสเตรเลีย 
หรือมีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย 
หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

วีซ่าสำหรับบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล ของ บิดาและ/หรือ 
มารดาซึ่ง
เป็นผู้ได้รับอนุมัติถือวีซ่าออสเตรเลีย และได้รับการสปอนเซอร์ 
จากผู้อุปถัมป์/สปอนเซอร์ของบิดาและ/หรือ มารดาเช่นกัน
เอกสารที่จําเปนในการพิจารณา
ภายหลังการยื่นใบสมัครผูสมัครอาจไดรับการติดตอจากเจาหนาที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับสถานภาพ
สวนตัวของทานรายการเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณาที่ระบุไวตอไปนี้ซึ่งเปนเพียงรายการหลักเทานั้น ทานสามารถยื่นเอกสารอื่นๆแนบ
มาไดหากเอกสารเหลานั้นมีความเกี่ยวของโปรดยื่นเอกสารตนฉบับพรอมทั้งสําเนาที่ชัดเจนเพื่อประทับตราสําเนาถูกตองไดที่สํานักงานเพื่อ
การยื่นขอวีซาของออสเตรเลียหรือโดยเจาหนาที่แผนกวีซาของสถานทูตออสเตรเลีย (โดยทํานัดหมายลวงหนาเทานั้น) หรือโดยเจาหนาที่ของ
รัฐ ณที่วาการเขตอําเภอเอกสารใดๆที่ตนฉบับไมใชภาษาอังกฤษจะตองแนบใบแปลมาดวยผูสมัครสามารถยื่นเอกสารตนฉบับพรอมสําเนาที่
ชัดเจน ซึ่งเจาหนาที่จะคืนเอกสารตนฉบับใหแกทานภายหลังจากการรับรองสําเนาถูกตอง
ใบสมัครขอวีซาที่สมบูรณรวมถึง
• ฟอรมหมายเลข 47CH กรอกเปนภาษาอังกฤษและลงนามโดยผูขอวีซา
• ฟอรมหมายเลข 40CH กรอกเปนภาษาอังกฤษและลงนามโดยผูสปอนเซอร
• ฟอรมหมายเลข 918 กรอกเปนภาษาอังกฤษและลงนามโดยผูสมัครผูสมัครที่อายุตํ่ากวา 18 ปใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองตามกฏหมายลงนามการยินยอม
• คาธรรมเนียมการขอวีซาซึ่งไมสามารถขอรับคืนในภายหลัง (VAC) ตองชําระโดยแคชเชียรเช็ค (หากซื้อในเขต
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงกดราฟท’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขต
ปริมณฑล) โดยสั่งจาย ‘สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ’ เปนเงินสกุลบาทเทานั้น
โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมปจจุบันไดที่ www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm
• รูปถายขนาดทําหนังสือเดินทาง 2 รูปของผูสมัครแตละทาน
• สูติบัตร บัตรประชาชน (ของผูสมัครที่อายุมากกวา 15 ป) 
• ทะเบียนบานของผูขอวีซาและของบุตร ซึ่งตองแสดงรายชื่อทั้งหมดของผูที่อาศัยอยูในทะเบียนบานนั้น
• สําเนาหนังสือเดินทางทุกหนาที่มีประวัติการเดินทาง (ในกรณีที่มีหนังสือเดินทาง) กรุณาตรวจสอบวา รายละเอียดของ
หนังสือเดินทางการสะกดชื่อนามสกุลและรายละเอียดตางๆ จะตองตรงกับเอกสารฉบับอื่นๆของทานทั้งหมด
• ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ/ สกุลอยางเปนทางการหากมีการเปลี่ยนของทุกๆทานที่มีชื่ออยูในใบสมัครขอวีซา
• ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว(บิดา/มารดา)ใหแนบใบมรณะบัตร
วีซาสําหรับบุตร(ผูเยาว) หรือบุตรที่อยูภายใตการปกครอง
• สําเนาถูกตองของเอกสารแสดงสถานภาพของบิดาและ/หรือ มารดาในการเปนผูมีถิ่นฐานพํานักถาวรในประเทศ
ออสเตรเลียหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย
• ผูสมัครที่มีอายุมากกวา 18 ปนับจากวันยื่นใบสมัครจะตองมีหลักฐานแสดงถึง
๐ การไดรับการปกครองเลี้ยงดูจากบิดาและ/หรือ มารดาจากออสเตรเลียและ
o เอกสาร/หลักฐานของการศึกษา (โปรดทราบวาผูสมัครที่มีอายุตั้งแต 18 ปเปนตนไปจะตองเปนนักศึกษา
แบบเต็มเวลาของภาคเรียนปรกติของระดับการศึกษาที่สูงกวามัธยมศึกยมศึกษาขึ้นไปเชนระดับอาชีพไป
จนถึงระดับวิทยาลัยเปนตน
๐ และหลักฐานการประกอบอาชีพปจจุบัน
• ในกรณีที่ผูสมัครมีอายุต่ํากวา 18 ปนับจากวันยื่นใบสมัครเจาหนาที่จําเปนตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ผูสมัครเปนขอหลักในการติดตอพบเจอบิดาหรือ มารดาดังนั้นทานจําเปนจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
๐ เอกสารที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและ/ หรือ มารดาฝายที่มิใดถือสัญชาติออสเตรเลียหรือมีถิ่นฐาน
พํานักถาวรในประเทศออสเตรเลียยินยอมใหผูสมัครยายถิ่นฐานไปอยูประเทศออสเตรเลียเปนการถาวร
▪ ขอรับแบบฟอรมไดที่สํานักงานเพื่อขอวีซาเขาออสเตรเลีย (VFS) หรือจากเวปไซดของสถานทูตที่
www.immi.gov.au โปรดทราบวาจดหมายยินยอมนี้ตองไดรับการยืนยันโดยเจาหนาที่ของรัฐคือที่วาการ
เขตหรือโดยเจาหนาที่ณสํานักงานเพื่อขอวีซาเขาออสเตรเลีย (VFS) ดวยตนเองหรือรับรองโดยเจาหนาที่
ณสถานทูตออสเตรเลีย (โดยทําการนัดหมายลวงหนา) หลักฐานทางราชการเชนบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางของผูปกครองจะตองไดรับการรับรองสําเนาพรอมแนบรวมไวในใบสมัครดวย
• ในกรณีที่บิดาและ/หรือ มารดาของผูสมัครมิไดทําการจดทะเบียนสมรสมากอนใหแนบเอกสาร ป.ค.14 ระบุรายละเอียด
ของสถานภาพบิดาและมารดาและขอตกลงในการปกครองดูแลบุตร people our business 3
• ในกรณีที่ไมสามารถติดตามบิดาหรือ มารดาหรือผูปกครองของผูสมัครที่มิไดขอยายถิ่นฐานไปอยูประเทศออสเตรเลีย
ไดนั้นจะตองมีการระบุไวในรูปแบบของ Statutory Declaration แจงถึงรายละเอียดของการติดตามหาติดตอโดยละเอียด
รวมถึงที่อยูครั้งลาสุดหมายเลขโทรศัพทและอื่นๆ Statutory Declaration นี้ตองไดรับการรับรองโดยเจาหนาที่ของ
สถานทูตออสเตรเลีย
• ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหไดรับสิทธิการปกครองดูแลบุตรจะตองแนบเอกสารทางราชการนี้มาพรอมใบสมัครดวย
• ใบจดทะเบียนหยาพรอมบันทึกการหยาในกรณีที่บิดา/มารดาของผูสมัครไดทําการสมรสโดยถูกตองทางกฎหมาย
วีซาสําหรับบุตรบุญธรรม
• เอกสารทางราชการจากกรมประชาสงเคราะหระบุการอนุมัติรับบุตรบุญธรรมอยางถูกตองตามกฎหมายรับรองวาเด็กได
อยูในสถานภาพกําพราในชวงระยะเวลาของการดําเนินการรับบุตรบุญธรรม ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรจะตองระบุถึง
สิทธิของการเปนบิดาและ/หรือ มารดาบุญธรรมโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรม
• เอกสารและหลักฐานที่แสดงวาบิดาและ/หรือ มารดาบุญธรรมฝายใดฝายหนึ่งไดพํานักอาศัยนอกประเทศออสเตรเลียเปน
เวลาอยางนอย 12 เดือนในชวงของการดําเนินการขอรับบุตรบุญธรรม
วีซาสําหรับเด็กที่มีสถานะภาพกําพรา
• หลักฐานการเสียชีวิต (ใบมรณะบัตร) หรือหลักฐานการหายสาบสูญของบิดาและมารดาหรือหลักฐานวาบิดาและมารดา
ของผูสมัครไมอยูในสภาวะที่จะใหการดูแลบุตรของตน (หมายสั่งจากศาล, หลักฐานทางการแพทย) หรืออื่นๆ
• สําเนาถูกตองของเอกสารแสดงสถานภาพของบิดาและ/หรือมารดาวามีถิ่นฐานถาวรหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย
• สปอนเซอรจะตองแสดงเอกสารตอไปนี้
๐ หลักฐานความสัมพันธวาเปนพี่นองปูยาตายายลุงปานาอาหรือ หลาน (หรือเปนคูสมรสของบุคคลเหลานั้น) 
๐ วาไดเปนผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศออสเตรเลียในระยะเวลาที่กําหนด (2 ปโดยคราว) และมีอายุครบ 18 ปขึ้นไป
• สปอนเซอรจะตองมีคุณสมบัติตามขอตอไปนี้ขอใดขอหนึ่งเมื่อสปอนเซอรผูเยาวที่มีอายุนอยกวา 18 ปคือ
๐ จะตองมีเอกสารแสดงวาไดรับสิทธิการตัดสินใหเปนผูจัดการดูแลเด็กซึ่งรวมสิทธิในการตัดสินวาเด็กควรจะอยูอาศัย
ที่ไหนกับผูใดหรือแมใหนําเด็กยายถิ่นที่อยูจากประเทศไทย
๐ ในกรณีที่บุคคลอื่นไดรับแตงตั้งใหเปนผูดูแลตัดสินในขอตนนี้สปอนเซอรจะตองนําเอกสาร Statutory Declaration 
จากบุคคลนั้นระบุถึงการอนุญาตใหเด็กยายถิ่นฐาน
๐ จะตองมีเอกสารระบุคําสั่งจากศาลอนุญาตใหนําเด็กออกจากประเทศเปนการถาวรได
๐ จะตองมีเอกสารระบุคําสั่งจากศาลครอบครัวของประเทศออสเตรเลียซึ่งการอนุมัติวีซาจะกระทําตามขั้นตอนนั้นๆ
การตรวจสุขภาพและการสอบประวัติ – ผูสมัตร
ฝายผูสมัคร
• ผลการตรวจสุขภาพของผูขอวีซาที่ระบุในใบสมัคร
การตรวจสุขภาพ
กอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 
จะตองใชแบบฟอรมของสถานทูตและตรวจโดยแพทย /โรงพยาบาลที่ไดรับการอนุมัติโดยแผนกวีซาเทานั้น ผูสมัครสามารถ
ดูรายนามแพทยและโรงพยาบาลเหลานี้ไดที่เว็บไซตของสถานทูตออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au แบบฟอรม
การตรวจสุขภาพขอรับไดที่สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซาตึกไทยซีซีและการตรวจสุขภาพนี้อาจกระทํากอนที่จะมีการยื่นใบ people our business 4
สมัครไดซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูสมัตรเอง อยางไรก็ตามโปรดทราบวาในกรณีที่ไมใดรับการอนุมัติวีซา ทานไมสามารถ
เรียกรองคาใชจายใดๆซึ่งเกิดจากการตรวจสุขภาพคืนจากทางแผนกวีซา
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไปการตรวจสุขภาพจะทําไดภายหลังการยื่นใบสมัครแลวเทานั้นผูสมัครจะไดรับ
จดหมายจากเจาหนาที่ที่เปนผูดูแลใบสมัครของทานใหดําเนินการตรวจสุขภาพโดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและโคด
หมายเลขของผูสมัครซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนเมื่อติดตอทําการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทยที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อการ
นําสงผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเทานั้น (ระบบนี้เรียกวาE-Health) ทานสามารถดูรายนามแพทยและ
โรงพยาบาลเหลานี้ไดที่เว็บไซตของสถานทูตออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au
การสอบประวัติ
• ตนฉบับใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจจากทุกประเทศที่ผูขอวีซา(ที่มีอายุครบ 16 ปบริบูรณ
ขึ้นไป) ไดพํานักอาศัยอยูเปนระยะเวลารวมเวลาได 12 เดือนขึ้นไปในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมจาก ฟอรม 47P ติดตอขอรับแบบฟอรมและระเบียบการขอสอบประวัติไดที่สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซา
ออสเตรเลีย (VFS) สวนการสอบประวัติของสันติบาลไทยขอรายละเอียดไดที่กองสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ของไทยที่อาคาร 24 , ถนนพระราม 1, กรุงเทพฯ
ผูอุปถัมภ (สปอนเซอร) จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตอไปนี้
• สําเนาถูกตองของหนังสือเดินทางของสปอนเซอร
• หลักฐานแสดงการเปนผูถือสัญชาติออสเตรเลียหรือถือวีซาถาวรของประเทศออสเตรเลียหรือเปนชาวนิวซีแลนดที่ไดรับ
อนุมัติตามกฎหมายใหมีสิทธิเปนผูสปอนเซอรสําหรับชาวนิวซีแลนดที่ไดรับการอนุมัติตามกฎหมายใหมีสิทธิเปนผู
สปอนเซอรนั้นตองดําเนินการตรวจสุขภาพและการสอบประวัติใหสมบูรณตามรายละเอียดไดระบุไวในแบบฟอรม
40CHและในหนังสือคูมือฉบับที่ 2 ซึ่งทานสามารถเขาดูไดจากเว็บไซต www.immi.gov.au
• หลักฐานยืนยันถึงความสามารถทางดานการเงินของสปอนเซอรที่จะชวยและรับดูแลการยายถิ่นฐานของผูสมัคร (เชน
หลักฐานแสดงการทํางานใบแจงประเมินภาษีเอกสารทางธุรกิจหากทํางานของตนเอง เอกสารแสดงบํานาญจากการ
เกษียณในกรณีที่เกษียณจากการทํางานและตองเลี้ยงดูตนเอง) หากยื่นหลักฐานการใหการรับรองดานการเงินไมเพียงพอ
สปอนเซอรอาจถูกขอใหยื่นใบรับประกันการสนับสนุน (Assurance of Support) 
• ในกรณีที่ผูสมัคร/ เด็กมีอายุนอยกวา 18 ปสปอนเซอรและคูสมรส (สําหรับวีซาของเด็ก) จะตองยื่นเอกสารตอไปนี้
• ใบรับรองการสอบประวัติ (ตัวจริง)จากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจของประเทศออสเตรเลียในกรณีที่ได
พํานักอาศัยอยูในประเทศออสเตรเลียรวมเวลา 12 เดือนขึ้นไปตั้งแตอายุครบ 16 ปและ
• ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจจากประเทศอื่นๆ ในกรณีที่ไดพํานักอาศัยอยูใน
ประเทศนั้นรวมระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไปในเวลา 10 ปที่ผานมาตั้งแตมีอายุครบ 16 ป
ขอรับการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตํารวจของประเทศออสเตรเลียไดที่ (AFP) โปรดอาน
รายละเอียดไดที่www.afp.gov.au/business/national_police_checks โทร(02) 6202 3333 
โปรดใชโคต 33สําหรับคําถามขอ 1ของใบสมัครการสอบประวัติและแจงถึงชื่อตางๆที่ไดเคยใชหรือเปลี่ยน
มิฉะนั้นอาจถูกใหดําเนินการใหมอีกครั้งการขอของประเทศออสเตรเลียนี้ไมจําเปนที่จะประทับลายนิ้วมือ people our business 5
การพิจารณาใบสมัครจะใซระยะเวลานานเทาใด? 
ระยะเวลาดําเนินการจะใชเวลาประมาณ 10 เดือนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวของกระทรวจตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของ
ประเทศออสเตรเลียทานสามารถอานขอมูลของระยะเวลาการดําเนินการของวีซาครอบครัวประเภทไดที่
http://www.immi.gov.au/about/charters/client-services-charter/visas/5.0.htm
ในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไมสมบูรณจะทําใหระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครลาชากวาเดิม เชนในกรณีที่ผูสมัครมี
ประวัติของการ ประพฤติมิชอบหรือมีขอมูลของการประกอบอาชญากรรมหรือเอกสารเกี่ยวกับสิทธิการปกครองบุตรผูเยาวไม
ชัดเจนหรือในกรณีที่ตองตรวจสุขภาพเพิ่มเติม อยางไรก็ตามผูสมัครจะไดรับการแจงถึงสาเหตุของการลาชานี้
เปนไปไดหรือไมที่จะใหบุคคลอื่นติดตอกับทางสถานทูตแทนในนามของทาน? 
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศออสเตรเลียเกําหนดใหแผนกวีซาไมสามารถตอบคําถามจากบุคคลที่ไมไดรับ
มอบหมายจากผูสมัครซึ่งรวมถึงสปอนเซอรผูใหการสนับสนุน ดังนั้นหากทานตองการใหบุคคลอื่นทําการติดตอรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับใบสมัครของทานผูสมัครจะตองแจงในแบบฟอรมใบสมัครขอวีซาหรือโดยใชแบบฟอรม 956 
หากทานตองการพบเพื่อปรึกษากับเจาหนาที่ผูดูแลใบสมัครของทานโดยตรงจะตองทําการนัดหมายลวงหนากับเจาหนาที่ไดที่
หมายเลข 02 344 6400 ระหวางเวลา 14:20 – 16:30. -------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.Replies:
Posted By: Rarya
Date Posted: 06 Aug 2013 at 17:34
สอบถามค่ะคุณแพต
กรณีแพรจะยื่นวีซ่าคู่หมั้นอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้เริ่มเตรียบเอกสารอยู่และมีลูกสาวอายุ 9 ขวบหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมจะพาลูกสาวไปอยู่ออสด้วยรอเขาจบ ป.6 ก่อนซึ่งอีกปีกว่าจะถามว่าในอานาคตอันใกล้ควรจะทำเรื่องยื่นวีซ่าให้เขายังไงดีคืออยากจะทำเรื่องให้เสร็จพร้อมกันแต่ลูกสาวเดินทางไปทีหลังรอจบ ป.6 ก็อีกประมาณปีกว่านะค่ะ รบกวนด้วยค่ะถามไปก็งงๆตัวเอง ขอบคุณมากค่ะ LOL LOL


Posted By: patty11
Date Posted: 06 Aug 2013 at 20:30
Originally posted by Rarya


สอบถามค่ะคุณแพต
กรณีแพรจะยื่นวีซ่าคู่หมั้นอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้เริ่มเตรียบเอกสารอยู่และมีลูกสาวอายุ 9 ขวบหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมจะพาลูกสาวไปอยู่ออสด้วยรอเขาจบ ป.6 ก่อนซึ่งอีกปีกว่าจะถามว่าในอานาคตอันใกล้ควรจะทำเรื่องยื่นวีซ่าให้เขายังไงดีคืออยากจะทำเรื่องให้เสร็จพร้อมกันแต่ลูกสาวเดินทางไปทีหลังรอจบ ป.6 ก็อีกประมาณปีกว่านะค่ะ รบกวนด้วยค่ะถามไปก็งงๆตัวเอง ขอบคุณมากค่ะ LOL LOLตอบตามปสก.ส่วนตัวแพตเองนะคะ สำหรับคนที่มีลูกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรยื่นเรื่องพร้อมแม่ดีที่สุด แต่ในส่วนของคุณแพร ลูกยังเล็ก ถ้ายังไม่พร้อมค่อยมาทำเรื่องทีหลังก็ไม่ยากค่ะ แต่ถ้าอยากยื่นพร้อมไปทีเดียวก็สะดวก วุ่นวายครั้งเดียวเรื่องเอกสาร พอวีออกก็พาลูกบินมาออสสักระยะ มาเที่ยวแล้วค่อยกลับ ตามที่สถานทูตกำหนดให้บิน แล้วแจ้ง เรื่องว่าลูกต้องเรียนที่ไทยให้จบก่อนค่อยมาอยู่ถาวร แบบแพตทำให้ลูกก็แบบนี้อะคะ
ในส่วนของแพตเอง ขอบอกตรง ๆ ว่า อนาคตตอนทำ PR ไม่รู้จะยังไงลูกจะได้เลยรึเปล่าเพราะลูกแพต 19 จะ เต็ม 20 ปี เดือนหน้าแล้วด้วยอะคะ แต่เคยถาม ตอนบินมาเจอตม. เลยถามตม. เขาบอก ขึ้นอยู่กับแม่ เพราะวีตามแม่ แม่ได้ลูกได้ด้วยเลย เขา

ว่างั้น แพต ก็ยังไม่มี ปสก.ตรงๆ รอไว้ได้เรื่องตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

-------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.


Posted By: Rarya
Date Posted: 07 Aug 2013 at 09:16
Originally posted by patty11

Originally posted by Rarya


สอบถามค่ะคุณแพต
กรณีแพรจะยื่นวีซ่าคู่หมั้นอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้เริ่มเตรียบเอกสารอยู่และมีลูกสาวอายุ 9 ขวบหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมจะพาลูกสาวไปอยู่ออสด้วยรอเขาจบ ป.6 ก่อนซึ่งอีกปีกว่าจะถามว่าในอานาคตอันใกล้ควรจะทำเรื่องยื่นวีซ่าให้เขายังไงดีคืออยากจะทำเรื่องให้เสร็จพร้อมกันแต่ลูกสาวเดินทางไปทีหลังรอจบ ป.6 ก็อีกประมาณปีกว่านะค่ะ รบกวนด้วยค่ะถามไปก็งงๆตัวเอง ขอบคุณมากค่ะ LOL LOLตอบตามปสก.ส่วนตัวแพตเองนะคะ สำหรับคนที่มีลูกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรยื่นเรื่องพร้อมแม่ดีที่สุด แต่ในส่วนของคุณแพร ลูกยังเล็ก ถ้ายังไม่พร้อมค่อยมาทำเรื่องทีหลังก็ไม่ยากค่ะ แต่ถ้าอยากยื่นพร้อมไปทีเดียวก็สะดวก วุ่นวายครั้งเดียวเรื่องเอกสาร พอวีออกก็พาลูกบินมาออสสักระยะ มาเที่ยวแล้วค่อยกลับ ตามที่สถานทูตกำหนดให้บิน แล้วแจ้ง เรื่องว่าลูกต้องเรียนที่ไทยให้จบก่อนค่อยมาอยู่ถาวร แบบแพตทำให้ลูกก็แบบนี้อะคะ
ในส่วนของแพตเอง ขอบอกตรง ๆ ว่า อนาคตตอนทำ PR ไม่รู้จะยังไงลูกจะได้เลยรึเปล่าเพราะลูกแพต 19 จะ เต็ม 20 ปี เดือนหน้าแล้วด้วยอะคะ แต่เคยถาม ตอนบินมาเจอตม. เลยถามตม. เขาบอก ขึ้นอยู่กับแม่ เพราะวีตามแม่ แม่ได้ลูกได้ด้วยเลย เขา

ว่างั้น แพต ก็ยังไม่มี ปสก.ตรงๆ รอไว้ได้เรื่องตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

ขอบคุณมากค่ะคุณแพต Big smile Big smile


Posted By: Nueng77
Date Posted: 07 Aug 2013 at 11:18

                   กระทู้ดี ๆ มีสาระมากค่ะ กำลังศึกษาอยู่พอดี  Tongue 


Posted By: patty11
Date Posted: 01 Sep 2013 at 18:45

เคยมีคนถามว่า เด็กอ่อนเดินทาง ต้องทำหนังสือเดินทางหรือไม่ ขอยืนยันจาก หน้าเวบของ กงศุลไทยนะคะ ว่า เด็ก ก็ต้องมีหนังสือเดินทางของเขาเองเท่านั้นค่ะ ขอเอามาโพ๊สเกี่ยวกับเรื่องของลูกเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะคะ 

ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง


-  ไม่ได้ ผู้เยาว์ไม่ว่าอายุเท่าใดจะต้องมีหนังสือเดินทางเป็นของตนเอง


ผู้เยาว์อายุ 10 ปี ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางต้องทำอย่างไร บิดามารดาทั้งสองจะต้องมาร่วมลงนามพร้อมกันหรือไม่


  • - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีประสงค์จะยื่นขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องลงนามให้ความยินยอมทุกครั้ง กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามพร้อมกัน จะต้องมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมาร่วมยื่นขอหนังสือเดินทางพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ม

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร


  • - ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1274/19750-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.html - http://www.consular.go.th/main/th/services/1274/19750-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.html
-------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.


Posted By: Kamolpa
Date Posted: 20 Oct 2013 at 10:44
สวัสดีะค่ะคุณแพท ภาค่ะ...คือภาจะยื่นวีให้ลูกตอนนี้ภามีใบ ป.ค14แล้วแต่ไม่มีใบเซ็นยินยอมของพ่อเด็ก เพราะเขาบอกเขาไม่เซ็น แต่เราไม่ได้จดทะเบียนกันนะค่ะ ถ้ายื่นแค่ใบ ป.ค 14 จะผ่านมั้ยค่ะ....หรือต้องขอใบปกครองบุตรจากศาลด้วยค่ะ เขาไม่เคยจดทะเบียนรับลูกค่ะ.


Posted By: patty11
Date Posted: 20 Oct 2013 at 11:26
Originally posted by Kamolpa

สวัสดีะค่ะคุณแพท ภาค่ะ...คือภาจะยื่นวีให้ลูกตอนนี้ภามีใบ ป.ค14แล้วแต่ไม่มีใบเซ็นยินยอมของพ่อเด็ก เพราะเขาบอกเขาไม่เซ็น แต่เราไม่ได้จดทะเบียนกันนะค่ะ ถ้ายื่นแค่ใบ ป.ค 14 จะผ่านมั้ยค่ะ....หรือต้องขอใบปกครองบุตรจากศาลด้วยค่ะ เขาไม่เคยจดทะเบียนรับลูกค่ะ.


ถ้าเป็นไปได้ให้ขอคำสั่งศาลมาแนบเรื่องด้วยเลยค่ะ เพราะสถานทูตเขาต้องขอความยินยอมจากพ่อเด็กอีกอยู่ดี ถ้าไม่มีลายเซ็น เดี๋ยวจะเสียเวลา ถ้าไงก็ทำมันทีเดียวให้จบเลยดีกว่านะคะ

-------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.


Posted By: Kamolpa
Date Posted: 20 Oct 2013 at 13:37
ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆๆที่ได้รับจากคุณแพท


Posted By: netsawang
Date Posted: 02 Nov 2013 at 08:57
กลับไทยไปขอวีซ่า supcass 445 ให้ลูกใช้ฟอม918ตัวเดียว ส่วนค่าวีแพงเวอรเลยจะpr or tr ค่าวีเท่ากันนะ76000บาท ส่วนใบยินยอมถ้าเราปกครอกบุตรแต่เพียงผู้เดียวทำมาจากอำเภอเลยโดยที่พ่อไม่ต้องไปเซนที่สถานทูตขอใบโพลิสเชคขงแฟนจากออสไปด้วยนะเขาบอกรอพิจารนา3เดือนรอต่อไป


Posted By: Newy
Date Posted: 31 Oct 2014 at 10:15
สวัสดีค่ะ...สมาชิกทุกๆท่าน
    อืม..นิวมีเรื่องรบกวนอยากทราบว่า 
      -ปค14 พยานที่จะเซ็นให้เรา เป็นข้าราชการระดับ C หรือว่าเราต้องเอาไปเอง แม่กับน้าได้ไหม ถ้าต้องหาพยานไปเองน่ะค่ะ
      -แล้วเอกสาร form 1229 เราต้องให้พ่อของลูกเซ็นต์ที่อำเภอด้วยเลยใช่ไหมค่ะ คือทำพร้อมกันเลยนะค่ะ
(นิวไปโหลด แบบฟอร์มมาไว้ เพราะว่าถ้ายื่นวีแต่งแล้วยื่นของลูกด้วย ต้องได้ใช้ แน่นอนเลย)
    ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ ช่วยหน่อยค่ะ...(เพิ่งจะนัดกับพ่อของลูกได้ เหมือนถูกหวยเลยค่ะ LOLLOLLOL)
      SmileSmileSmile


Posted By: netsawang
Date Posted: 31 Oct 2014 at 17:29
เรามีฟอมของสถานทูตใบยินยอมค่ะเซนที่อำเภอเอาพ่อเราไปคนหรือแม่ก้อไดจะมีผู้ใหญ่บ้านเซนด้วยนะตอนเราไปขอส่วนใบยินยอมถ้าพ่อเขาเซนแล้วขอเอกสารบัตรประชาชนแนบไปด้วยค่ะ


Posted By: netsawang
Date Posted: 31 Oct 2014 at 17:35


Posted By: kwanlanaka
Date Posted: 31 Oct 2014 at 17:53
แบบฟอร์มนี้ ดาวโหลดได้ที่ไหน ค่ะ ? ใน เวป VFS มีไหมค่ะ


Posted By: Newy
Date Posted: 01 Nov 2014 at 10:28
ขอบคุณนะค่ะ Netsawang ...เราสามารถกรอกไปได้ยื่นพร้อมวีแต่งเลยไหมค่ะ??( เพราะว่าจะได้ทำทีเดียวไปเลย  ไม่อยากจะรบกวนเวลาอันมีค่า พ่อของลูกสักเท่าไหร่น่ะค่ะConfusedConfused)
ใช่ค่ะ ดาวโหลดได้ที่ไหนค่ะ???SmileSmileSmileSmile 


Posted By: kwanlanaka
Date Posted: 01 Nov 2014 at 14:16
ขอตอบประเด็น เรื่อง from 1229 นะคะ เราเพิ่งทำมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไปที่ vfs กะพ่อเด็ก เพราะเห็นเพื่อนๆ แนะนำว่า ต้องเซนต่อหน้า จนท . สรุปว่า พอไปถึง จนท. บอกเซ็นกันเองได้เลยค่ะ และแนบบัตร พ่อเด็กด้วย
ปล. From 1229 ปี 2014 ไม่มีที่ สำหรับพยานค่ะ เพราะฉนั้น มั่นใจเลยค่ะ ว่าไม่ต้องเซนต่อหน้าใครทั้งนั้น


Posted By: joyjyjoy
Date Posted: 01 Nov 2014 at 16:44
รบกวนคุณpatty ด้วยค่ะ ถ้าเกิดแม่รอวีซ่าคู่หมั้นที่ไทยอยู่ แล้วพ่อเด็กเซ็นต์รับรองบุตรแล้ว ลูกคลอดที่ไทย แล้วต้องใช้ ฟอร์ม1229 ไปขอวีซ่าให้ลูกอีกทีนึงใช่มั้ยคะ เพราะพ่อกะแม่ไม่ได้จดทะเบียนกัน และแม่รอวีหมั้นอยู่


Posted By: netsawang
Date Posted: 02 Nov 2014 at 12:24
ตอนเรายื่นวีหมั้นเราก้อท้องและคลอดที่ไทยตอนวีออกเราขึ้นเครื่องไม่ด้ไม่ได้จดทะเบียนเหมือนกันพอคลอดพ่อเขายื่นซิติเซนทำพาสเองค่ะง่ายถ้าพ่อเป็นออสนะแบบฟอมเราว่ามีนะลองดูส่วนตั้วมีค่ะแบบฟอมมีเมลไหมเดี๋ยวส่งให้ค่ะ


Posted By: Newy
Date Posted: 02 Nov 2014 at 13:35
ขอบคุณมากค่ะ..คุณ KwanlanakaSmileSmileSmileSmile 
 อืม เตรียมโลดเรียบร้อยแล้วค่ะ TongueTongueTongue ได้ความรู้เต็มกระเป๋าเลย ค่อยรู้สึกมั่นใจหน่อยค่ะ
ถ้ายื่น ฟอร์ม 1229 ตัวนี้แล้ว ยังจะต้องมีฟอร์มยินยอมจ้า พ่อของลูก อย่างฟอร์มของคุณ Netsawang อีกใช่ไหมค่ะ?  (เพื่อ ความมั่นใจ ว่า เข้าใจถูกต้องรึเปล่า)TongueTongueTongue
  ขอรบกวน อีกทีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ


Posted By: kwanlanaka
Date Posted: 02 Nov 2014 at 15:05
คุณ Newy ขวัญไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ว่าเฉพาะfrom 1229 จะพอไหม แต่แค่คิดว่า อยากทำแบบหนังสือยินยอม Netsawang อีกตัว เพื่อความชัวร์ค่ะ แต่ประเด็น คือ หาฟอร์ม ตัวนี้ ไม่เจอ

รบกวนคุณ netsawang ส่งเมลให้หน่อยได้ไหมค่ะ

E mail : punwad@ hotmail.com

ขอบคุณค่ะ


Posted By: Newy
Date Posted: 04 Nov 2014 at 09:11
ค่ะ...คุณขวัญ  นิวก้อกลัวจะไม่พอเหมือนกันค่ะ  อยากให้เอกสารแน่นที่สุดนะค่ะ ยิ่งของลูก ยิ่งต้องหาข้อมูลให้มาก เพราะนัดพ่อของลูกได้แค่ครั้งเดียว ยังไงก็ขอรบกวนอีกครั้งนะค่ะ
   ขอรบกวนคุณ Netsawang ช่วยส่งแบบฟอร์มให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ ( nawarat886@gmail.com)
  ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลกับนิวนะค่ะ ... และขอขอบคุณ เวปLadyinter มากนะค่ะ ที่เปิดห้องให้สะไภ้จิงโจ้และคนไกลบ้านทุกๆคน เข้ามาให้ความรู้และเผื่อแผ่ แชร์ประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ ต่อนิวและสมาชิกทุกๆท่าน  SmileSmileSmileSmileBig smileBig smileBig smileBig smile    ขอบพระคุณอีกครั้งนะค่ะPosted By: patty11
Date Posted: 04 Nov 2014 at 09:29
สมัยพี่ทำนะคะ  พี่เดิมจดทะเบียน และหย่ากับแฟนเก่าแต่ใบหย่าสลักหลังว่าพี่เป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวค่ะ แล้วไปอำเภอพร้อมพ่อเด็ก เอกสาร เพื่อไปทำขอใบยินยอมให้ลุกย้ายไปต่างประเทศต่อหน้านายอำเภอ ทำให้เลยคะ และต้องทำที่อำเภอ แม่มีทะเบียนบ้านอยู่เท่านั้นด้วยนะคะ พอดีพี่กะแฟนเก่าตกลงกันได้ เลยง่าย พยานใช้แค่ ญาติ 2คนได้เลยไม่ได้ระบุต้องข้าราชการหรือ อะไร แค่คนธรรมดาที่ยืนยันและรู้ได้ว่าเราเป็น แม่เด็กจริงๆ เท่านั้นเอา บัตรประชาชนพยานมาพร้อมตัวเขามา แล้วมาเซ็นให้ แค่นั้นเองคะ แต่ละคน แต่ละเคส อาจจะเจอเหตุการณ์ต่างกันนะคะ ถ้าของพี่ ๆทำแค่นี้ ก็จบเรื่องเลยคะ ไม่มี 1229 ใดๆ อีก 

-------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.


Posted By: Nueng77
Date Posted: 15 Dec 2014 at 14:27
 
 เพิ่งทำเสร็จภาระกิจใหม่ ๆ เอกสารเพิ่มของลูก เคสคุณสาวิตรี หลังจากยื่นไปได้ 3 เดือน
 นานดีจริง ๆ เคสแนบเอกสารตรวจสุขภาพของลูก 
 และหนังสือยินยอมจากพ่อเพื่อให้เด็กได้เดินทางออกนอกประเทศ
ตอนแรกที่ยื่นขอวีซ่า ขอ ป.ค 14 , เอกสารรับรองบุตร ,หมายศาลจากศาลเยาวชนประจำจังหวัด
 เข้าใจว่าน่าจะเพียงพอและเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไปขอรายเซ็นจากพ่อเด็กเค้า 
แต่ไม่ใช่ค่ะ เคสขอให้ไปขอรายเซ็นพ่อเด็กอยู่ดี เซ็งอ่ะ
 เลยต้องได้เดินทางกลับไทยไปตามหาพ่อเด็ก 
 หลังจากไม่ได้เจอมา 7 ปีแล้วโชคดีเค้ายังอยู่บ้านเค้า
ขอเอกสารของพ่อ ต้องไปคัดลอกเอกสารกันที่อำเภอ และทางอำเภอรับรองค่ะ และรายเซ็นยินยอมจากพ่อเด็ก หลังจากนั้น ( ถ่ายรูปไว้พร้อมเลย ) พร้อมพยานเซ็นรับรองใครก้อได้ค่ะ ให้ลุงเซ็นให้ และกันเหนียวด้วยการแนบฟอร์ม 1229  ด้วยเลยไหน ๆ ก้อไปเจอพ่อเค้าแล้ว และเอกสารลูกแนบด้วย เอกสารทั้งหมดแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองโดยที่ร้านแปลแค่นั้นค่ะ และยื่นได้เลยค่ะ 


Posted By: nokchalee
Date Posted: 31 Jan 2015 at 19:53


-------------
อดีตที่ยากจะลืมกับปัจจุบันที่สวยงาม


Posted By: patty11
Date Posted: 01 Feb 2015 at 14:21
ขอบคุณที่อัพเดทให้นะคะคุณ  Nokchalee ตอนนี้อิมเปลี่ยนอะไรเยอะมากคะ เมื่อก่อนรับรองเอกสารฟรี เดี๋ยวนี้เสียเงินทุก สเต๊ป กันเลย นะคะยังไงขอแสดงความยินดีกะลูกๆที่ได้ ตามแม่ไปอยู่ในออส นะคะ 

-------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.


Posted By: Som1811
Date Posted: 30 Mar 2015 at 11:40
ถ้ามีใบหย่าสลักหลังว่าแม่เป็นผูดูแลเพียงผู้เดียวแล้ว ต้องใช่ใบยินยอมจากพ่อเด็กแต่เขาไม่ยอมเซนต์จะทำยังไงค่ะ


Posted By: nokchalee
Date Posted: 12 Oct 2015 at 11:06
Originally posted by nokchalee

เอกสารประกอบที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือ หลักฐานการเงินของผู้สปอนเซอร์ เอกสารเพิ่มเติมที่มีสิทธิ์จะโดนขอเพิ่มคือ ใบรับรองความประพฤติของสามีชาวต่างชาติ Royal Thai Police Checkที่คิดว่าภายในสิบปีเดินทางกลับไทยรวมเวลาแล้วครบสองปี ทางอิมจะขอเอกสารตัวนี้ด้วยค่ะ

-------------
อดีตที่ยากจะลืมกับปัจจุบันที่สวยงามPrint Page | Close Window