Print Page | Close Window

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไทย

Printed From: Ladyinter.com
Category: Lady Friends
Forum Name: * สะใภ้ จิงโจ้
Forum Discription: * สะใภ้ จิงโจ้
URL: http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=72458
Printed Date: 19 Jul 2019 at 03:17


Topic: การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไทย
Posted By: Tania Nas
Subject: การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไทย
Date Posted: 10 Dec 2013 at 09:17
เห็นว่าเมื่อวานประกาศยุบสภา และได้ยินข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2กพ.57 เลยอยากเข้ามาเตือนเพื่อนๆค่ะ หากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะคะ มาเลือกคนดี(อืมม..เลวน้อยหน่อย) มาทำงานเพื่อประเทศชาติกันค่ะ :)

http://canberra.thaiembassy.org/doc/announcement/voter_registration.pdf


-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayruReplies:
Posted By: patty11
Date Posted: 17 Dec 2013 at 13:50
ขอปักหมุดไว้ ก่อนช่วงนี้เพื่อ บ้านเมืองและคนที่สนใจอยาก ใช้สิทธินะคะ 
และนี่เพิ่มเติมข้อมูลให้ค่ะ 

ข้อมูลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาฯกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่ประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ระหว่างวันที่ 13 - 26 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และโปรดช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกอาณาจักรให้ผู้อื่นทราบด้วย

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและมีความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกอาณาจักร 
1.  ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียทุกรัฐ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และ ฟิจิ และประสงค์จะใช้สิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โปรดตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิของท่านที่ [ :: https://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php -  คลิกที่นี่  ::] หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 6206 0120 และ 02 6206 0121

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน กรอกแบบคำร้องเพื่อยืนยันการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งที่นครซิดนีย์ โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 9241 2542)     


2.  ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. และ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ตามวันและเวลาที่กำหนดหรือใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ โปรดกรอกข้อมูล แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง /ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกอาณาจักร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ) พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของแบบคำร้องฯ และจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ Royal Thai Embassy, 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT, 2600 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 6206 0123 ภายในวันที่ 2 มกราคม 2557ซึ่งเป็นกำหนดวันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดไว้


3.  สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้งให้ทางไปรษณีย์ คาดว่าเป็นช่วงวันที่ 13-17 มกราคม 2557 (ขึ้นกับเวลาที่สถานเอกอัครราชทูตฯจะได้รับเอกสารและบัตรเลือกตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) และขอให้ท่านรีบดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งคืนให้
ถึง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557


4.  สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ แบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600


ข้อมูลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือใคร?


1. มีสัญชาติไทย หากได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว 

2. วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ท่านสามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ฯ ได้ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หรือ 
2. ดาวน์โหลดแบบคำร้องจาก http://canberra.thaiembassy.org/ และกรอกข้อมูลส่งไปยัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งทางโทรสาร หรือ ทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทน ทั้งนี้ขอให้แนบสำเนาหลักฐานประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3


3. การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบคูหาต้องแสดง เอกสารหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือ 
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง หรือ สำเนา) หรือ 
3. บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการไทย รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระของไทย (ตัวจริง)


4. การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯนั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือ ทำหนังสือมอบหมาย ให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ภายในกำหนดระยะเวลา คือ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันนับแต่วันเลือกตั้ง


5. ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้ 
1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่


6. หากท่านเป็นผู้ที่เคยขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
1.แจ้งความประสงค์ต่อเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารพร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 
2. หากท่านกลับไปยังประเทศไทยแล้วให้แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ทำการเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา หรือบุคคลที่ผู้อำนวยการ   ทะเบียนกลางมอบหมายโดยเร็ว


หมายเหตุ

  • ขอให้ท่านระบุที่อยู่ของท่านในต่างประเทศให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จะสามารถติดต่อท่านได้ โดยเฉพาะหากมีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ จะได้แน่ใจว่าท่านได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งบัตรเลือกตั้ง ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบด้วย
  • ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศอื่น ขอให้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้น ๆ
  • ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย ขอให้แจ้งความประสงค์นั้นแก่ สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน

*****************************

  http://canberra.thaiembassy.org/election.html - http://canberra.thaiembassy.org/election.html

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcanberra.thaiembassy.org%2Fdoc%2Fform%2FElection%2520form%25202013.pdf&h=3AQGrZrDb - http://canberra.thaiembassy.org/doc/form/Election%20form%202013.pdf


-------------
Wellcome to My world! Always Put yourself in others shoes.


Posted By: onvipa
Date Posted: 19 Dec 2013 at 11:08
ขอบคุณสำหรับข้อมูล ดีๆ ค่ะ ทีแรกคิดว่าต้องเสียสิทธ์สะแล้วเพร่ะกำหนดบิรวันที่ 30 นี้


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 19 Dec 2013 at 14:37
กำลังสงสัยค่ะว่า... คุณแม่และพี่สาวแพลนจะมาเยี่ยมช่วงวันที่ 10มค.-ปลายเดือนกพ. ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ ทั้ง2คนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งที่นี่ได้มั้ยค่ะ

-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: keammydj
Date Posted: 19 Dec 2013 at 15:08
Originally posted by Tania Nas

กำลังสงสัยค่ะว่า... คุณแม่และพี่สาวแพลนจะมาเยี่ยมช่วงวันที่ 10มค.-ปลายเดือนกพ. ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ ทั้ง2คนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งที่นี่ได้มั้ยค่ะ


พี่ว่าได้นะน้องทันย่า :-)


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 19 Dec 2013 at 16:25
คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันค่ะพี่คีม
แต่พออ่านข้อ4 นี้.... ก็เลยสงสัยขึ้นมาค่ะ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือใคร?

1. มีสัญชาติไทย หากได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลง ทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว


เด๋วพุ่งนี้จะลองโทรถามสถานฑูตดูค่ะ เพื่อความชัวร์ แล้วจะมาคอนเฟริมนะคะ ;)

-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: keammydj
Date Posted: 20 Dec 2013 at 15:40
ป้าด ข้อ 4 ทำเอาดูเหมือนจะไม่ได้ โทรถามโลดน้อง แล้วแจ้งด้วย พี่อยากรู้ LOL


Posted By: onvipa
Date Posted: 21 Dec 2013 at 10:07
อยากรู้ด้วยคนค่ะ :-)


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 24 Dec 2013 at 06:26
มาแล้วคร้าา สำหรับคำตอบ พึ่งโทรถามสถานฑูตค่ะ
(ช้าไปหลายวันเพราะมัวแต่เดินสายปาร์ตี้คริสมาส และตบท้ายด้วยปาร์ตี้ Baby
shower ค่ะ อิอิ)

ไขข้อสงสัยที่ว่า แม่กะพี่สาว จะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวช่วงที่มีการเลือกตั้ง จะสามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งที่นี่ได้หรือไม่

คำตอบคือได้ค่ะ เพียงแค่ ดาวน์โหลดฟอร์มนี้  http://canberra.thaiembassy.org/doc/form/Election%20form%202013.pdf - http://canberra.thaiembassy.org/doc/form/Election%20form%202013.pdf
และกรอกให้ครบถ้วนค่ะ พร้อมแนบสำเนาบัตรตามที่ในฟอร์มระบุ
แล้วแฟกซ์ไปยังสถานฑูตที่แคนเบอร่าเบอร์ (02) 6206 0123 หรือ กงศุลซิดนี่
+61 2 9247 8312 หรือสะดวกส่งทางอีเมลก็ได้จ้าาาาา

ใครอยู่ไกล
อย่างเช่นพ่อเราที่อยู่แคนส์ / ติดงานไม่สะดวกเดินทาง
ก็สามารถเลือกทางไปรษณีย์ได้นะคะ แต่ต้องรีบลงทะเบียนภายในวันที่ 2มค. นะคะ
ทางสถานฑูตจะส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ที่บ้าน
เลือกเสร็จแล้วส่งกลับภายในวันที่ 24 มค.ค่ะ
หรือ ใครต้องการเปลี่ยนที่เลือกตั้ง อย่างเช่นเราเป็นต้น จากเดิมมีชื่อที่ซิดนี่เปลี่ยนมาเป็นที่แคนเบอร่า ก็ใช้ฟอร์มเดียวกันจ้าาาา

สรุปคือ ทั้งหมดใช้ฟอร์มเดียวกันค่ะ รายละเอียดตามที่พี่แพตแปะไว้เลยจ้าาา

ไม่แน่ว่าวันเลือกตั้งอาจจะเลื่อนไปอีก สถานการณ์ไม่แน่นอน   คงต้องคอยเช็คข่าวกันเรื่อยๆเน๊อะ Wink-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: keammydj
Date Posted: 24 Dec 2013 at 20:15
เย้ ได้คำตอบแล้ว จะเย้ทำไม ตัวเองยังรอวีซ่าอยู่ ณ ฝั่งไทย อิอิ
แต่เพื่อรู้ไว้นั่นเอง
ขอบใจน้องทันย่าจร้า
Big smile


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 29 Dec 2013 at 11:03
Originally posted by keammydj

เย้ ได้คำตอบแล้ว จะเย้ทำไม ตัวเองยังรอวีซ่าอยู่ ณ ฝั่งไทย อิอิ
แต่เพื่อรู้ไว้นั่นเอง
ขอบใจน้องทันย่าจร้า
Big smile
55 พี่คีมตลกอ่ะ
แต่ก็ไม่แน่นะพี่ เผื่อมีการปฏิรูปตามที่กำนันประท้วง วันเลือกตั้งก็ต้องเลื่อนออกไป วีซ่าพี่คีมอาจทันมาเลือกที่นี่น๊าาา
อยากเห็นความเปลี่ยงแปลงการเมืองไทยจัง ค่ะ

-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 29 Dec 2013 at 11:25
ขอเพิ่มเติมประกาศของกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ค่ะWink


          ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                   ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเรียนให้ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ดังต่อไปนี้

๑.      ตรวจสอบรายชื่อของท่านว่า เคยแจ้งขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไว้ที่ใด เช่น
เคยแจ้งไว้ยังเขตที่ปรากฏตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย หรือเคยแจ้งย้ายมาขอใช้สิทธิ์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ แล้ว

๒.      หากปรากฏว่า ท่านเคยใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์          
โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยส่งอีเมล์มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ info@thaiconsulatesydney.org ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตอบกลับไปยังอีเมล์ของท่านภายใน เวลา ๔๘ ชั่วโมง

๓. วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวันสุดท้ายที่ท่านสามารถแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่าท่านจะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

๔. ในกรณีที่ท่านจะขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เช่น การลงคะแนนคราวที่ผ่านมาท่านได้แจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ไว้ที่ประเทศอื่น หรือในประเทศไทยก็ตาม ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
          ๔.๑ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ/ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง               นอกราชอาณาจักร โดยสามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอใช้สิทธิฯ ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องตามนี้ แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง (  http://www.thaiconsulatesydney.org/assets/files/form%20elec%202014.pdf - http://www.thaiconsulatesydney.org/assets/files/form%20elec%202014.pdf ) และกรอกข้อมูลจัดส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งทางโทรสาร หมายเลข (๐๒) ๙๒๔๗ ๘๓๑๒
          ๔.๒ พร้อมแนบแบบฟอร์มขอใช้สิทธิเลือกตั้ง โปรดแนบสำเนาหลักฐานบัตร
แสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการไทย รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระของไทย
           ๔.๓ เมื่อท่านได้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ แจ้งขอใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการส่งชื่อท่านไปที่ส่วนกลาง และเมื่อรายชื่อ ส.ส. ๑๑/๑ มาถึงประมาณวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดประกาศรายชื่อ             ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเว็ปไซด์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ               วัดไทยพุทธรังษีแอนนาเดล และในเว็ปไซด์ Natui.com เป็นต้น ซึ่งท่านจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อของท่าน และหากปรากฏว่าท่านไม่มีชื่ออยู่ในประกาศ ส.ส. ๑๑/๑ ขอได้โปรดแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ทราบภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

๕. การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ สำหรับบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย์              โปรดระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ละเอียดในออสเตรเลีย และถูกต้อง ในแบบฟอร์มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดไว้ให้โดยท่านจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งบัตรเลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ (ขึนกับเวลาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้รับเอกสารและบัตรเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) และขอให้ท่านรีบดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งคืนให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๖. ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ คือ
Royal Thai Consulate-General
Level ๘, ๑๓๑ Macquarie Street, Sydney, NSW ๒๐๐๐
Tel.: (๐๒) ๙๒๔๑ ๒๕๔๒-๓   Fax: (๐๒) ๙๒๔๗ ๘๓๑๒
Website: www.thaiconsulatesydney.org
Email: info@thaiconsulatesydney.org     
   
๗. การใช้สิทธิเลือกตั้ง
              ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งต้องมี หลักฐานประจำตัว อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แสดงในวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
                          ๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน (ที่หน่วยราชการไทยออกให้)   หรือ
                         ๗.๒ หนังสือเดินทาง หรือ
                         ๗.๓ บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ออกให้
                  โดยทางราชการไทย รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระของไทย
๘. วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
              วัน            วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗     และ
                             วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
              เวลา          ๑๐.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น.
              สถานที่               Metro Hotel Sydney Central
                                      (๔๓๑-๔๓๙ Pitt Street, Sydney, NSW ๒๐๐๐)

       
                                                         สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
                                                             ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เครดิต: http://www.thaiconsulatesydney.org/thai/news/election
-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: JTON
Date Posted: 29 Dec 2013 at 13:56
สวัสดีคะทุกคน อ่านคราวๆ แล้วคะ แต่ว่าสบสนคะ คงเพราะมันวุ่ยวายช่วงนี้ ต้องเคลียงาน เตรียมตัวกลับไทย จะบินวันที่ สามสิบเอ็ดนี้ มีเวลาเหลืออยู่ที่นี้วันครึ่ง ดิฉันต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องทำอย่างไรคะ เพราะดิฉันจะอยู่ไทยระหว่างวันที่ หนึ่ง ถึง ยี่สิบสาม มกราคมคะ รบกวนด้วยคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะใช้สิทธิได้คะ ขอบคุณคะ


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 29 Dec 2013 at 15:22
Originally posted by JTON

สวัสดีคะทุกคน อ่านคราวๆ แล้วคะ แต่ว่าสบสนคะ คงเพราะมันวุ่ยวายช่วงนี้ ต้องเคลียงาน เตรียมตัวกลับไทย จะบินวันที่ สามสิบเอ็ดนี้ มีเวลาเหลืออยู่ที่นี้วันครึ่ง ดิฉันต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องทำอย่างไรคะ เพราะดิฉันจะอยู่ไทยระหว่างวันที่ หนึ่ง ถึง ยี่สิบสาม มกราคมคะ รบกวนด้วยคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะใช้สิทธิได้คะ ขอบคุณคะ


สวัสดีค่ะ คุณJTON

สรุปคือคุณจะกลับมาถึงออสวันที่ 14 มค. ใช่มั้ยค่ะ.. งั้นก็กลับมาทันใช้สิทธิที่นี่

ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ ก็คือ..
1. ปริ้นฟอร์มออกมากรอกค่ะ (จะเป็นฟอร์มของกงสุลไทย ณ ซิดนีย์ หรือ ฟอร์มของสถานทูตไทย แคนเบอร่า ก็ได้ค่ะ หน้าตาคล้ายๆกัน)

2. กรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วน .. และเลือกความประสงค์ เพียง1 ข้อ..

O ขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบคูหา ณ สถานเอกอัครรำชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่า
O ขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบคูหา ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
O ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และ ฟิจิ
O ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกรำชอาณาจักร โดยขอย้ายไปใช้สิทธิ
ณ สถานเอกอัครรำชทูต/ สถานกงสุลใหญ่............................................ประเทศ.................................................
O ขอกลับไปใช้สิทธิในประเทศไทย


3. แฟกซ์ / ส่งไปรษณีย์ (กงสุลซิดนีย์บอกอีเมลมาก็ได้ค่ะ) ฟอร์มที่กรอก พร้อมแนบสำเนาบัตรปชช./พาสปอร์ตไปที่ สถานทูต หรือกงสุลซิดนีย์ภายในวันที่ 2มค.57 ค่ะ
ปล. ถ้าจะแฟกซ์หรือเมลฟอร์มพุ่งนี้ แนะนำให้ส่งที่กงสุลซิดนีย์นะคะ เพราะสถานทูตที่แคนเบอร่ารู้สึกจะปิดตั้งแต่ 25 ธค.-1มค.ค่ะ Smile

4. สถานทูตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเวปไซด์ค่ะ รวมทั้งที่วัดไทยพุทธรังษีแอนนาเดล และในเว็ปไซด์ Natui.com เป็นต้น ในวันที่ 7มค. ถ้าเข้าไปเช็ครายชื่อแล้วไม่มีชื่อเราก็แจ้งที่กงสุลซิดนี่ ภายในวันที่ 15 ค่ะ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ แบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แคนเบอร่า จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600


**สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบคูหา ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง คือ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557  และ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00-22.00 น.
สถานที่      Metro Hotel Sydney Central (431-439Pitt Street, Sydney, NSW 2000)


***สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ทางไปรษณีย์ในประเทศออสเตรเลีย ปำปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และ ฟิจิ
ท่านจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งบัตรเลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงวันที่ 13-17มกราคม 2557 (ขึนกับเวลาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้รับเอกสารและบัตรเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) และขอให้ท่านรีบดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งคืนให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 หรือ ถึง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: JTON
Date Posted: 29 Dec 2013 at 18:34
ขอบคุณคะแต่ขอโทษนะคะ ถ้าดิฉันทำให้คุณเข้าใจผิด หนึ่ง ถึง ยี่สิบสาม มกราคมคะ   ดิฉันกลับถึงออสฯ วันที่ยี่สิบสี่ มกราคม นะคะ คือมันผ่านวันสุดท้ายที่เค้าให้ใช้สิทธิ์ส่งทางไปรษณีย์แล้วนะคะ    ว่าแต่พอทราบรึเปล่าคะ ที่ไทยเค้าเลือกกันวันไหนคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ


Posted By: Tania Nas
Date Posted: 29 Dec 2013 at 19:17
24!!!

อืมมมมม สงสัยจะอดนะคะ ที่ไทยเลือกวันที่2กพ. คงต้องรอติดตามข่าวดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งรึป่าว ติดตามสถานการณ์กันต่อไป

แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแนะว่าเมื่อคุณถึงไทยก็ลองโทรถามเขตดูว่าว่ามีกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าไว้วันไหน เผื่อได้ใช้สิทธิที่ไทยค่ะ

-------------
I'll never leave you behind


http://www.facebook.com/taniawayru


Posted By: michelle33
Date Posted: 31 Dec 2013 at 07:57
ขอบคุณมากค่ะ เพิ่งเข้ามาอ่านเจอ จะทำเรื่องขอเลือกตั้งในออสเตรเลียด่วนเลยค่ะ ส่งทางอีเมล์น่าจะทันPrint Page | Close Window